УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ АТ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «МИКОЛАЇВГАЗ» НА ОСНОВІ ТАКСОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Ключові слова: фінансові результати, управління, суб’єкти підприємництва, таксономічний аналіз, матриця, вектор-еталон

Анотація

У статті розглянуто основні аспекти таксономічного аналізу як фактора проведення узагальнюючої оцінки управління фінансовими результатами суб’єкта господарювання. Для досягнення мети було поставлено такі завдання: дослідити теоретичні аспекти таксономічного аналізу; визначити складові та чинники впливу на матрицю даних; здійснити деталізований аналіз управління фінансовими результатами за допомогою інструментарію таксономічного аналізу. Обробку інформаційних матеріалів здійсненням з використанням сучасних інформаційних технологій та програм.

Посилання

Педченко Н.С. Гармонізація управління процесом формування потенціалу розвитку підприємств та організацій споживчої кооперації на основі методу таксономії. URL: http://www.dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/4391/1/business-inform-2012-8_0-pages-11_17.pdf

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях. Методы таксономии и факторного анализа. Москва : Статистика, 1980. 151 с.

Рєпіна І.М. Таксономічний аналіз ефективності формування та використання активів підприємства. Формування ринкової економіки. 2011. № 26. С. 440–457.

Cабліна Н.В., Теличко В.А. Використання методу таксономії для аналізу внутрішніх ресурсів підприємства. Бізнес Інформ. 2009. № 3. С. 78–82.

Фінансовий аналіз : посібник / За заг. ред. Н.О. Корнєва. Вид 2-ге, перероб. та доп. Миколаїв : Іліон, 2016. 228 с.

The IFRS Taxonomy Illustrated.IFRS Taxonomy 2017 Taxonomy Update 1. A view of the IFRS Taxonomy 2017 Taxonomy Update 1 (organised by IFRS Standards). URL: https://www.ifrs.org/-/media/project/ifrs-taxonomy-update-insurance-contracts/ ifrs-taxonomy-illustrated-2017-by-ifrs-standards.pdf.

Офіційний сайт АТ «Оператор газорозподільної системи «МИКОЛАЇВГАЗ». URL: https://mk.dsoua.com/ua/

Pedchenko N.S. (2012) Harmonizatsiya upravlinnya protsesom formuvannya potentsialu rozvytku pidpryyemstv ta orhanizatsiy spozhyvchoyi kooperatsiyi na osnovi metodu taksonomiyi [Harmonization of management of process of formation of potential of development of the enterprises and the organizations of consumer cooperation on the basis of a method of a taxonomy]. URL: http://www.dspatse.puet.edu.ua/bitstream/123456789/4391/1/business-inform-2012-8_0-pages-11_17.pdf

Plyuta V. (1980) Sravnitelnyj mnogomernyj analiz v ekonomicheskih issledovaniyah. Metody taksonomii i faktornogo analiza [Comparative multidimensional analysis in economic research. Methods of taxonomy and factor analysis]. Moskva: Statistika, 151 s.

Ryepina I. (2011) Taksonomichnij analiz efektivnosti formuvannya ta vikoristannya aktiviv pidpriyemstva [Taxonomic analysis of the efficiency of formation and use of enterprise assets]. Formuvannya rinkovoyi ekonomiki. № 26. S. 440–457.

Sablina N.V., Telichko V.A. (2009) Ispolzovanie metoda taksonomii dlya analiza vnutrennih resursov predpriyatiya [Using the method of taxonomy to analyze the internal resources of the enterprise]. Biznes Inform. № 3. S. 78–82.

Kornieva N. (2016) Finansovij analiz: Posibnik[Financial Analysis: A Guide] / Vid 2-ge, pererob. ta dop. Mikolaiv: Ilion, 228 s.

The IFRS Taxonomy Illustrated.IFRS Taxonomy 2017 Taxonomy Update 1. A view of the IFRS Taxonomy 2017 Taxonomy Update 1 (organised by IFRS Standards).

Oficijnij sajt AT «Operator gazorozpodilnoyi sistemi «MIKOLAYiVGAZ» [Official site of JSC "Gas Distribution System Operator "MYKOLAYIVGAS" Access model]. URL: https://mk.dsoua.com/ua/

Переглядів статті: 59
Завантажень PDF: 31
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Єрмакова, Р., & Корнєва, Н. (2021). УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ АТ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «МИКОЛАЇВГАЗ» НА ОСНОВІ ТАКСОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-33
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ