ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: інвестиційна стратегія, оцінювання, фактори впливу, конкурентоспроможність, ефективність, ступінь ризику, тривимірна модель

Анотація

В дані статті розглядається методика оцінювання інвестиційної стратегії, як один з найважливіших етапів при її формуванні. Проаналізовано та систематизовано сучасні методи та підходи щодо оцінки інвестиційної стратегії. В основу запропонованої методики покладено визначення якості інвестиційної стратегії, як найвищої характеристики процесу при її формуванні. Для розрахунку якості інвестиційної стратегії побудована формула, яка відображає математичну залежність оцінки якості від ефективності та ступеню ризику як головних параметрів, що дає можливість побувати тривимірну модель якості інвестиційної стратегії. Крім того, формула враховує вплив факторів (коефіцієнтів) зовнішнього бізнес-середовища: макросередовища, мікросередовища та мезосередовища/конкурентного середовища. Запропонована методика дозволяє отримати ефективний інструмент аналізу інвестиційної стратегії та має практичне значення для автотранспортних підприємств при формуванні інвестиційної стратегії.

Посилання

Берестенко В.И., Ломачинская И.А. Влияние прямых иностранных инвестиций на экономику Украины : матеріали міжн. наук.-практ. конф. «Постсоціалістичні країни в умовах світової фінансово-економічної кризи». (Одеса, 24–25 квіт. 2009, Ч.2) / ОНУ імені І.І. Мечникова, ред.кол.: С.О. Якубовський [та ін.]. Одеса : ОНУ.

Біловодська О.А., Сигида Л.О. Маркетингова політика розподілу: принципи управління та показники ефективності. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика. № 846. С. 16–20. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPL_2016_846_5.

Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/якість (дата звернення 27.09.21).

Кіндрацька Г.І., Кулиняк Ю.І., Загородній А.Г. Аналітичне забезпечення формування конкурентної стратегії організації. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. 2013. № 754. С. 106–114. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPP_2013_754_17.

Румельт Р. Гарна стратегія, погана стратегія. Харків : Фабула, 2019. 324 с.

Студопедія. URL: https://studopedia.org/13-113066.html (дата звернення 27.09.2021).

Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Создание конкурентного преимущества. Полное издание. 3-е изд. Диалектика. Москва, 2018. 800 с.

Berestenko V.I., Lomachinskaya I.A. (2009) Vliyanie pryamyh inostrannyh investicij na ekonomiku Ukrainy [Impact of foreign direct investment on the Ukrainian economy]: materialy mizhn. nauk.-prakt. konf. «Postsotsialistychni krainy v umovakh svitovoi finansovo-ekonomichnoi kryzy». (Odesa, 24–25 kvit. 2009, Ch.2) / ONU imeni I.I. Mechnykova, red.kol.: S.O. Yakubovskyi [ta in.]. Odesa: ONU.

Bilovodska O.A., Syhyda L.O. (2016) Marketynhova polityka rozpodilu: pryntsypy upravlinnia ta pokaznyky efektyvnosti [Distribution marketing policy: management principles and performance indicators]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Lohistyka. № 846. S. 16–20. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPL_2016_846_5.

Wikipedia. Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/yakist (accessed 27 September 2021).

Kindratska H.I., Kulyniak Yu.I., Zahorodnii A.H. (2013) Analitychne zabezpechennia formuvannia konkurentnoi stratehii orhanizatsii [Analytical support for the formation of the competitive strategy of the organization]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Problemy ekonomiky ta upravlinnia. № 754. S. 106–114. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPP_2013_754_17.

Rumelt R. (2019) Harna stratehiia, pohana stratehiia [Good strategy, bad strategy]. Kharkiv: Fabula, 324 s.

Studopediia. Retrieved from: https://studopedia.org/13-113066.html (accessed 27 September 2021).

Tompson A.A., Striklend A Dzh. (2018) Strategicheskij menedzhment. Sozdanie konkurentnogo preimushchestva [Strategic management. Building a competitive advantage]. Polnoe izdanie. Moscow: 3-e izd. Dialektika,

Переглядів статті: 32
Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Гайдай, Г. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-28
Розділ
ЕКОНОМІКА