ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕДУМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ

Ключові слова: проект, інформація, послуга, галузь телекомунікації, ринок

Анотація

У статті розглянуто сучасних стан сфери телекомунікації в Україні та світі. Підкреслена роль інформації в сучасних умовах, як один із національних ресурсів, які складають національне багатство країни. Виявлено, що інформатизація суспільства висуває нові високі вимоги до якості і ефективності функціонування телекомунікацій. Визначено, що сфера телекомунікацій – є одним із секторів економіці, який найбільш швидко розвивається на ринку в світі. Розглянуті особливості телекомунікаційної галузі. Визначено в чому полягають тенденції зростання сфери телекомунікаційних послуг. Також виділені основні сегменти телекомунікацій, якими є послуги мобільного, фіксованого телефонного зв’язку та фіксованого доступу до мережі інтернет. Зазначено роль держави в підтримки телекомунікаційної галузі. У статті визначено значення проектів в процесах життєдіяльності підприємств, стимулювання економічного зростання організацій сфери телекомунікацій. Та взагалі розглянуто вплив розвитку телекомунікацій на загальний розвиток держави.

Посилання

Буряк В.Г., Орлов В.М., Новицька С.С. Економіка підприємства зв’язку: конспект лекцій. Одеса : ОНАЗ, 2016. 61 с.

Токмін К.І. Управління та планування діяльності телекомунікаційних компаній в період фінансової кризи. РИЗИК: ресурси, інформація, постачання, конкуренція. 2010. №2.

Аллахвердієв Ф. Напрями розвитку телекомунікаційного сектора в умовах цифрової трансформації: URL: https://www.trend.az/business/it/2859684.html (дата звернення: 28.12.2020).

Звіт про роботу НРКЗІ // Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації [офіційний веб портал]. URL: https://nkrzi.gov.ua/images/upload/142/9088/Zvit_2019_139_31032020.pdf?fbclid=IwAR07zL87Pbz18v4ZlLbyToe1-_4-kYJzU_cb792cDclI2om0IYFudu1XQ3o (дата звернення: 28.12.2020).

Офіційний сайт ПрАТ «Київстар». URL: https://kyivstar.ua/ru/about/about/kyivstar_today (дата звернення: 28.12.2020).

Синиця С.О. Аналіз тенденцій розвитку глобального ринку телекомунікаційних послуг. Вісник Євразійської науки. 2019. №11. URL: https://esj.today/PDF/27ECVN119.pdf (дата звернення: 28.12.2020).

Буріменко Ю.І., Галан Л.В., Лебедєва І.Ю., Щуровська А.Ю. Управління проектами : навч. посіб. Одеса : ОНАЗ, 2017. 208 с.

Куринов С.М. Ризик-орієнтована стратегія інноваційного розвитку організацій телекомунікаційної галузі : дис. … канд. ек. наук: Москва, 2016. 175 с.

Buryak V., Orlov V., Novitskaya S. Economics of the telecommunications enterprise: lecture notes. Odessa: ONAТ, 2016. 61 p.

Tokmin K. Management and planning of telecommunications companies during the financial crisis. RISK: resources, information, supply, competition. 2010. №2.

Allahverdiyev F. Direct development of the telecommunications sector in the minds of digital transformation: Access mode: https://www.trend.az/business/it/2859684.html (accessed 28 December 2020)

Sound about the NRKZI robot // The National Committee for the state regulation of the sphere of communication and information [official web portal]. Access mode: https://nkrzi.gov.ua/images/upload/142/9088/Zvit_2019_139_31032020.pdf?fbclid=IwAR07zL87Pbz18v4ZlLbyToe1-_4-kYJzU_cb792cDclI2om0IYFudu1XQ3o (accessed 28 December 2020)

Official site of Kyivstar PrAT. Access mode: https://kyivstar.ua/ru/about/about/kyivstar_today (accessed 28 December 2020)

Sinitsya S. Analysis of trends in the development of the global market of telecoms services. Bulletin of Eurasian Science, 2019. №11. Access mode: https://esj.today/PDF/27ECVN119.pdf (accessed 28 December 2020)

Burimenko Y., Galan L., Lebedeva I., Shchurovskaya A. Project Management: book. Odessa: ONAT, 2017. 208 р.

Kurinov S. Risk-organized strategy of innovative development of telecomunication organization: dis. … kand. ek. sciences: Moscow, 2016. 175 р.

Переглядів статті: 140
Завантажень PDF: 93
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Щуровська, А., & Бакланова, К. (2020). ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕДУМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-22
Розділ
ЕКОНОМІКА