ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТИПІВ РИНКОВИХ СТРУКТУР

Ключові слова: конкуренція, тип ринкової структури, досконала конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія, монополія

Анотація

У статті проведено порівняльний аналіз основних типів ринкових структур. Розглянуто характерні ознаки, на основі яких визначається модель ринкової структури. Охарактеризовано рівень конкуренції, як ключовий фактор визначення моделі ринку. Проаналізовано особливості, переваги та недоліки кожного типу ринкової стуктури. Обгрунтовано економічну ефективність ринку досконалої конкуренції. Визначено ключову перевагу ринку монополістичної конкуренції, яка полягає в диференціації товарів та послуг, а також методів їх просування. Здійснено аналіз основних можливостей та загроз олігополістичного ринку. Охарактеризовано загрози та негативні наслідки монополій, а також необхідність державного контролю за цих умов. Відображено особливості реальних та «ідеальних» ринкових структур. Визначено економічно найефективніші моделі ринку.

Посилання

Павленко А.В. Монополістичні структури в системі ринкових відносин. Економіка та держава. 2011. № 7. С. 64–66.

Стретович О.А. Економічна сутність конкуренції. Економіка та держава. 2010. № 9. С. 17.

Фатхутдінов Р.А. Конкурентоспроможність організації в умовах кризи: економіка, маркетинг, менеджмент. Москва : Маркетинг, 2002. С. 316–317.

Філіпович В.В. Розвиток теоретичних підходів до класифікації ринкових структур. Вісник Одеського національного університету. 2010. Т. 15. Вип. 20. С. 227–235.

Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. Москва : ГНОМ-ПРЕСС, 1998. С. 12.

Pavlenko A.V. (2011) Monopolistychni struktury v systemi rynkovykh vidnosyn [Monopolistic structures in the system of market relations]. Economy and state, no 7, pp. 64–66.

Stretovych O.A. (2010) Ekonomichna sutnist konkurentsii [The economic essence of competition]. Economy and state, no 9, p. 17.

Fatkhutdinov R.A. (2002) Konkurentospromozhnist orhanizatsii v umovakh kryzy: ekonomika, marketynh, menedzhment [Competitiveness of the organization in the crisis: economics, marketing, management]. Moskva: Marketing, pp. 316–317.

Filipovych V.V. (2010) Rozvytok teoretychnykh pidkhodiv do klasyfikatsii rynkovykh struktur [Development of theoretical approaches to the classification of market structures]. Herald of Odessa National University, vol. 15, no. 20, pp. 227–235.

Yudanov A.Yu. (1998) Konkurentsiya: teoriya i praktika [Competition: theory and practice]. Moskva: GNOM-PRESS, p. 12.

Переглядів статті: 451
Завантажень PDF: 2130
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Микуланинець, С. (2021). ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТИПІВ РИНКОВИХ СТРУКТУР. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-23
Розділ
ЕКОНОМІКА