МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД З КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ ЯК ОСНОВА ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

  • Анна Черв’як Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0002-2747-4041
Ключові слова: економічна безпека, контроль, міжнародний досвід, моніторинг діяльності, фінансово-кредитна установа

Анотація

Обгрунтовано важливість розробки стратегічного плану зміцнення безпеки країни з позиції контролю за діяльністю фінансово-кредитних установ. Досліджено методи та заходи з контролю за діяльністю фінансово-кредитних установ, що забезпечують їх належний рівень економічної безпеки. Проведено аналіз ключових елементів з контролю за діяльністю фінансово-кредитних установ, представлених у стратегії розвитку фінансового сектору України та здійснено порівняння із методами контролю інших країн світу. Виділено дотичність позицій у регулюванні та забезпеченні економічної безпеки фінансово-кредитних установ України з міжнародними методами. Відповідно до аналізу, обгрунтовано важливість використання в процесі аналізу та контролю економічної безпеки фінансово-кредитних установ показників якісного характеру та людський фактор. Наведено рекомендаційні положення до впровадження у систему контролю за економічною стабільністю фінансово-кредитних установ в Україні.

Посилання

Зачосова Н.В. Теоретико-методичні засади побудови системи економічної безпеки фінансових установ. Вiсник Черкаського університету. Серiя «Економiчнi науки». 2016. №1. С. 44–55.

Барановський О.І. Банківська безпека: проблема виміру. Економіка і прогнозування. 2006. № 1. С. 7–25.

Мельник С.І. Сучасні підходи до моделювання системи економічної безпеки комерційного банку. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.16. С. 357–363.

Яременко С.М. Організація комплексної системи економічної безпеки банку. Формування ринкової економіки. 2011. № 25. С. 429–439.

Дудченко Н.В., Міхно С.П. Сутність, структура та складові системи економічної безпеки банківських установ. Ефективна економіка. 2013. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_4_39.

Onyshchenko V.O., Khudolii Y.S., Chervjak A.V. Peculiarities of ensuring economic bank security in terms of financial instability. Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». 2016. Том 1, № 20. С. 4–12.

Nelia Volkova, Valeria Volkova, Yuliia Khudolii. Estimating credit risks impact on economic security of a bank. Akademia Zarządzania Politechnika Białostocka. 2017. № 1. P. 108–123.

Yehorycheva S., Kolodiziev O., Prasolova S. Actual problems of the capital stability management in the Ukraine's banking system. Banks and Bank Systemsthis link is disabled. 2017. № 12(2). Р. 60–67.

Птащенко Л.О., Каленіченко Є.С. Забезпечення економічних інтересів фінансових і промислових корпорацій. Ефективна економіка. 2020. № 7.

Momot T., Tumietto D., Rodchenko S., Lelyuk N. Value-based security system of the commercial bank. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. № 2 (29). Р. 44–54.

Czech National Bank. URL: https://www.cnb.cz/en/supervision-financial-market/supervisory-strategy/.

Strategy for the Development of the Banking Sector in Uzbekistan until 2025. URL: https://www.dentons.com/ru/insights/articles/2020/may/28/strategy-for-the-development-of-the-banking-sector-in-uzbekistan-until-2025.

Financial Conduct Authority. URL: https://www.fca.org.uk/about/the-fca

Financial Services and Markets Authority. URL: https://www.fsma.be/en/what-fsma.

The Dutch Authority for the Financial Markets. URL: https://www.afm.nl/nl-nl/over-afm.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/rehuliatory-finansovoho-rynku-zatverdyly-stratehiiu-rozvytku-finansovoho-sektoru-ukrainy-do-2025-roku/.

Global law firm Dentons. URL: https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2019/december/16/regulators-publish-consultation-papers-on-operational-resilience-and-outsourcing.

Zachosova N.V. (2016) Teoretyko-metodychni zasady pobudovy systemy ekonomichnoi bezpeky finansovykh ustanov. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky». № 1. S. 44–55.

Baranovskyi O.I. (2006) Bankivska bezpeka: problema vymiru. Ekonomika i prohnozuvannia. № 1. S. 7–25.

Melnyk S.I. (2013) Suchasni pidkhody do modeliuvannia systemy ekonomichnoi bezpeky komertsiinoho banku. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. № 23.16. S. 357–363.

Iaremenko S.M. (2011) Orhanizatsiia kompleksnoi systemy ekonomichnoi bezpeky banku. Formuvannia rynkovoi ekonomiky. № 25. S. 429–439.

Dudchenko N.V., Mikhno S.P. (2013) Sutnist, struktura ta skladovi systemy ekonomichnoi bezpeky bankivskykh ustanov. Efektyvna ekonomika. № 4. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_4_39

Onyshchenko V.O., Khudolii Y.S., Chervjak A.V. (2016) Peculiarities of ensuring economic bank security in terms of financial instability. Collection of scientific works "Financial and credit activities: problems of theory and practice". Volume 1, № 20. P. 4–12.

Nelia Volkova, Valeria Volkova, Yuliia Khudolii (2017) Estimating credit risks impact on economic security of a bank. Akademia Zarządzania Politechnika Białostocka. № 1. P. 108–123.

Yehorycheva S., Kolodiziev O., Prasolova S. (2017) Actual problems of the capital stability management in the Ukraine's banking system. Banks and Bank Systemsthis link is disabled. № 12(2). Р. 60–67.

Ptashchenko L.O., Kalenichenko E.S. (202) Ensuring the economic interests of financial and industrial corporations. Effective Economics, № 7.

Momot T., Tumietto D., Rodchenko S., Lelyuk N. Value-based security system of the commercial bank. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. № 2 (29). Р. 44–54.

Czech National Bank. Available at: https://www.cnb.cz/en/supervision-financial-market/supervisory-strategy/.

Strategy for the Development of the Banking Sector in Uzbekistan until 2025. Available at: https://www.dentons.com/ru/insights/articles/2020/may/28/strategy-for-the-development-of- the-banking-sector-in-uzbekistan-until-2025.

Financial Conduct Authority. Available at: https://www.fca.org.uk/about/the-fca.

Financial Services and Markets Authority. Available at: https://www.fsma.be/en/what-fsma.

The Dutch Authority for the Financial Markets. Available at: https://www.afm.nl/nl-nl/over-afm.

National Commission on Securities and Stock Market. Available at: https://www.nssmc.gov.ua/rehuliatory-finansovoho-rynku-zatverdyly-stratehiiu-rozvytku-finansovoho-sektori-ukrainy-do-2025-roku/.

Global law firm Dentons. Available at: https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2019/december/16/regulators-publish-consultation-papers-on-operational-resilience-and-outsourcing.

Переглядів статті: 33
Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Черв’як, А. (2021). МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД З КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ ЯК ОСНОВА ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-53
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ