ПРОЦЕДУРНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

  • Анастасія Артьомова Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація економістів-міжнародників» https://orcid.org/0000-0001-5550-4669
Ключові слова: ризик, управління ризиками, стратегія управління, механізм управління ризиками, ризик-менеджмент

Анотація

У статті обґрунтований процес управління ризиками як невід’ємної частини сучасного менеджменту. Сформульована основна мета ризик-менеджменту та визначене його місце в стратегії підприємства, що реалізується на практиці в межах функцій стратегічного планування. Розкрито особливості функцій стратегічного управління в ризик-менеджменті, таких як: розподілу ресурсів, адаптації до зовнішнього середовища, прогнозування і передбачення, внутрішньої координації. Розкрито напрямки реалізації стратегічного планування ризик-менеджменту та теоретичну сутність поняття стратегії управління ризиками, пов'язану з певними процедурними моментами – елементами механізмів управління. Таким чином, представлений процес управління ризиками як сукупність етапів – різних механізмів. Вони в свою чергу складають систему процедур реалізації стратегії управління ризиками. Проаналізовано структуру представлених поетапно механізмів, таких як: власно визначення механізму ризику, механізм аналізу ризиків, механізм реагування на ризик, моніторинг ризиків і управління.

Посилання

Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія. Київ : КНЕУ, 2004. 480 с.

Лук’янова В.В. Діагностика ризику діяльності підприємства : монографія. Хмельницький : ПП Ковальський В.В., 2009. 312 с.

Башинська І.О. Удосконалення системи управління ризиками на підприємстві. Причорноморські економічні студії. 2017. № 17. С. 91–94.

Vitlinskyi, V.V. & Velykoivanenko, H.I. (2004). Ryzykolohiia v ekonomitsi ta pidpryiemnytstvi. (Monohrafiia) [Riscology in economics and business. (Monograph)]. Kyiv: KNEU, 480 s. (in Ukrainian)

Lukianova, V.V. (2009). Diahnostyka ryzyku diialnosti pidpryiemstva. [Diagnosis of enterprise risk]. Khmelnytskyi: PP Kovalskyi V.V., 312 s. (in Ukrainian)

Bashynska, I.O. (2017). Udoskonalennia systemy upravlinnia ryzykamy na pidpryiemstvi [Improving the risk management system at the enterprise]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, 17, 91–94. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 27
Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Артьомова, А. (2021). ПРОЦЕДУРНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-14
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ