МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК БАЗИС ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Ключові слова: підприємство, будівництво, моніторинг, економічна безпека, показники

Анотація

В статті наведено результати моніторингу діяльності будівельних підприємств України як інформаційно-аналітичної бази оцінювання їх економічної безпеки. Виступаючи своєрідним показником рівня розвитку економіки країни, будівельна галузь здатна виконувати функцію драйвера економічного зростання в цілому. Однак для цього перш за все необхідно забезпечити належний рівень економічної безпеки будівельних підприємств. За результатами проведеного аналітичного дослідження констатовано, що спостерігається тенденція до зростання за основними показниками-стимуляторами функціонування будівельних підприємств, але недостатніми темпами, щоб збільшити питому вагу галузі в структурі ВВП України. Також встановлено схожі тенденції показників по галузі у порівнянні з національним господарством, що свідчить про досить значну вразливість будівельних підприємств до зміни зовнішнього середовища і загрози їх економічній безпеці.

Посилання

Пинда Ю.В. Стратегія розвитку будівельного сектору України : монографія. Львів : Растр-7, 2018. 327 с.

Большаков В., Левчинский Д., Фисуненко П. Оценка инвестиционных процессов воспроизводства жилищного фонда. LAP LAMBERT Academic Publishing, OmniScriptum GmbH@Co. KG, Saarbrucken, 2015. 311 с.

Верхоглядова Н., Левчинский Д., Фисуненко П. Регулирование инвестиционных процессов воспроизводства жилищного фонда. LAP LAMBERT Academic Publishing, OmniScriptum GmbH@Co. KG, Saarbrucken, 2016. 269 с.

Фісуненко Н. Підходи до дослідження стану будівельної галузі. Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи: матеріали доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 16–17 лютого 2018 року). Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 40–43.

Гамалій В., Романчук С., Ткачук О. Прогнозування розвитку національного будівельного ринку в умовах економічної кризи. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2013. № 4(24). С. 25–29.

Сенів Б. Сучасний стан та перспективи розвитку будівельної галузі України. Інноваційна економіка. 2010. № 3. С. 19–24.

Ліпич Л., Чорнуха І., Цимбалюк І. Формування стратегії розвитку будівельного підприємства в умовах інвестиційної конкуренції : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2015. 212 с.

Калініченко Л.Л., Сидорова Ю.Р. Аналіз тенденцій розвитку будівельної галузі та будівельної продукції України. Молодий вчений. 2017. Вип. №4.4 (44.4). С. 64–69. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4.4/15.pdf.

Биба В.В., Гаташ В.В. Стан та перспективи розвитку будівельної галузі України. Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). 2013. Вип. 4(39). Т. 2. С. 3–9.

Латишева О.В., Сайко А.Д. Будівельна галузь України: сучасний стан та її роль у забезпеченні сталого розвитку національної економіки. Економічний вісник Донбасу. 2019. № 2(56). С. 66–73.

Коваленко О.В. Деякі питання управління оборотним капіталом будівельних підприємств. Економічний простір. 2015. № 96. С. 205–217.

Державна служба статистики України : веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Pynda Ju.V. (2018) Strategija rozvytku budivelnogo sektoru Ukrainy [Strategy of development of the construction sector of Ukraine]. Lviv: Rastr-7, 327 p.

Bolshakov V., Levchynskyj D., Fysunenko P. (2015) Ocenka investycyonnyh processov vosproyzvodstva zhylyshhnogo fonda [Estimation of investment processes of reproduction of housing stock]. LAP LAMBERT Academic Publishing, OmniScriptum GmbH@Co. KG, Saarbrucken, 311 p.

Verhogljadova N., Levchynskyj D., Fysunenko P. (2016) Regulirovanie investicionnyh processov vosproizvodstva zhylyshhnogo fonda [Regulation of investment processes in the reproduction of housing]. LAP LAMBERT Academic Publishing, OmniScriptum GmbH@Co. KG, Saarbrucken, 269 p.

Fisunenko N. (2018) Pidhody do doslidzhennja stanu budivelnoi galuzi. [Approaches to the study of the construction industry]. Proceedings from the Zabezpechennja stalogo rozvytku ekonomiky: problemy, mozhlyvosti, perspektyvy: International Scientific and Practical Conference (Ukraine, Uzhgorod, 16-17 February 2018). Uzhgorod: Vydavnychyj dim «Helvetyka», pp. 40–43.

Gamalij V., Romanchuk S., Tkachuk O. (2013) Prognozuvannja rozvytku nacionalnogo budivelnogo rynku v umovah ekonomichnoi kryzy [Forecasting the development of the national construction market in the economic crisis]. Visnyk Berdjanskogo universytetu menedzhmentu i biznesu, no. 4, vol. 24, pp. 25–29.

Seniv B. (2010) Suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku budivelnoi galuzi Ukrainy [Current state and prospects of development of the construction industry of Ukraine]. Innovacijna ekonomika, no. 3, pp. 19–24.

Lipych L., Chornuha I., Cymbaljuk I. (2015) Formuvannja strategii rozvytku budivelnogo pidpryjemstva v umovah investycijnoi konkurencii [Formation of strategy of development of the construction enterprise in the conditions of investment competition]. Luck: Vezha-Druk, 212 p.

Kalinichenko L.L., Sydorova Ju.R. (2017) Analiz tendencij rozvytku budivelnoi galuzi ta budivelnoi produkcii Ukrainy [Analysis of trends in the development of the construction industry and construction products of Ukraine]. Molodyj vchenyj, no. 4.4, vol. 44.4, pp. 64–69. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4.4/15.pdf.

Byba V.V., Gatash V.V. (2013) Stan ta perspektyvy rozvytku budivelnoi galuzi Ukrainy [Status and prospects of development of the construction industry of Ukraine]. Zbirnyk naukovyh prac (galuzeve mashynobuduvannja, budivnyctvo), no. 4, vol. 39, pp. 3–9.

Latysheva O. V., Sajko A. D. (2019) Budivelna galuz Ukrainy: suchasnyj stan ta ii rol u zabezpechenni stalogo rozvytku nacionalnoi ekonomiky [The construction industry of Ukraine: the current state and its role in ensuring sustainable development of the national economy]. Ekonomichnyj visnyk Donbasu, no. 2, vol. 56, pp. 66–73.

Kovalenko O.V. (2015) Dejaki pytannja upravlinnja oborotnym kapitalom budivelnyh pidpryjemstv [Some issues of working capital management of construction companies]. Ekonomichnyj prostir, no. 96, pp. 205–217.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: veb-sajt [State Statistics Service of Ukraine: website]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Переглядів статті: 24
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Фісуненко, П., Орловська, Ю., & Каховська, О. (2021). МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК БАЗИС ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-61
Розділ
ЕКОНОМІКА