СУТНІСТЬ АГРЕСИВНОГО ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ

Ключові слова: агресивне податкове планування, індикатори агресивного податкового планування, контрольовані іноземні компанії, оподаткування, план BEPS, податки

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням надання сутнісної характеристики поняттю агресивного податкового планування. Надано характеристику ключовим індикаторам віднесення схем податкового планування до складу агресивних відповідно до міжнародної нормативної документації. Визначено та охарактеризовано наслідки агресивного податкового планування для національної економіки. Проаналізовано сучасні методи боротьби з агресивним податковим плануванням на загальносвітовому рівні. Визначено основні дії та кроки щодо протидії агресивному податковому плануванню в Україні. Досліджено ключові аспекти плану BEPS та визначено, які пункти його реалізації імплементовано Україною. Окреслено завдання, які стоять перед українським урядом щодо подолання проявів агресивного податкового планування в Україні на майбутні періоди.

Посилання

Брехов С.С., Проскура К.П., Сушкова О.Є. Система індикаторів ризиків агресивного податкового планування. Економічний аналіз. 2017. Т. 27, № 1. С. 107–119.

Брехов С.С., Коротун В.І., Сушкова О.Є., Новицька Н.В. та ін. Протидія агресивному податковому плануванню в Україні. Ірпінь : Університет ДФС України, 2017. 108 с.

Ватаманюк О.С. Агресивне податкове планування: негативні наслідки та напрями протидії. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2018. №1, С. 153–158. URL: http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2018/06/1-9-1-2018-22.pdf. (дата звернення: 20.07.2021)

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення: Закон України від 04.07.2013 р. № 408-VII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/408-18. (дата звернення: 25.07.2021)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів: Закон України від 14.10.2014 р. № 1701-VII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-18. (дата звернення: 27.07.2021)

Касперович Ю.В. Міжнародний досвід боротьби з ухиленням від оподаткування та розмиванням податкової бази: висновки та рецепти для України. 2017. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/mizhnar_dosv-1761d.pdf. (дата звернення: 30.07.2021)

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві: Закон України від 16.01.2020 № 466-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20. (дата звернення: 27.07.2021)

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об'єктів оподаткування: Закон України від 17.12.2020 № 1117-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1117-20. (дата звернення: 28.07.2021).

Brekhov S.S., Proskura, K.P., Sushkova O.Y. (2017) Systema indykatoriv ryzykiv ahresyvnoho podatkovoho planuvannia [System of risk indicators of aggressive tax planning]. Ekonomichnyi analiz – Economic analysis, Т. 27, no 1, 107–119. (in Ukrainian)

Brekhov S.S., Korotun V.I., Sushkova O.Ye., Novytska N.V. et al (2017) Protydiia ahresyvnomu podatkovomu planuvanniu v Ukraini [Counteraction the aggressive tax planning in Ukraine]. Irpin: Universytet DFS Ukrainy. (in Ukrainian)

Vatamaniuk O.S. (2018). Ahresyvne podatkove planuvannia: nehatyvni naslidky ta napriamy protydii [Aggressive tax planning: negative consequences and the directions of countermeasures]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Mukachevo State University, 1, 153–158. Retrieved from: http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2018/06/1-9-1-2018-22.pdf. (in Ukrainian)

Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy shchodo transfertnoho tsinoutvorennia [About making alteration in the Internal revenue code of Ukraine in relation to the transfer pricing] № 408-VII (July 04, 2013). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/408-18. (in Ukrainian)

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vyznachennia kintsevykh vyhodooderzhuvachiv yurydychnykh osib ta publichnykh diiachiv [About making alteration in some legislative acts of Ukraine in relation to determination of eventual stakeholders of legal entities and public figures] № 1701-VII (October 14, 2014). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-18. (in Ukrainian)

Kasperovych Yu.V. (2017). Mizhnarodnyi dosvid borotby z ukhylenniam vid opodatkuvannia ta rozmyvanniam podatkovoi bazy: vysnovky ta retsepty dlia Ukrainy [International experience of fight is against avoiding taxation and washing out of tax base: conclusions and recipes are for Ukraine]. Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/mizhnar_dosv-1761d.pdf. (in Ukrainian)

Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy shchodo vdoskonalennia administruvannia podatkiv, usunennia tekhnichnykh ta lohichnykh neuzghodzhenostei u podatkovomu zakonodavstvi [About making alteration in the Internal revenue code of Ukraine in relation to perfection of administration of taxes, removal of technical and logical inconsistencies, in a tax legislation] № 466-IX (January 16, 2020). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20. (in Ukrainian)

Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakoniv Ukrainy shchodo zabezpechennia zboru danykh ta informatsii, neobkhidnykh dlia deklaruvannia okremykh obiektiv opodatkuvannia [About making alteration in the Internal revenue code of Ukraine and other laws of Ukraine in relation to providing of capture of data and information, necessary for declaration of separate ob''ektiv taxation] № 1117-IX (December, 17 2020). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1117-20. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 50
Завантажень PDF: 41
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Сакун, О. (2021). СУТНІСТЬ АГРЕСИВНОГО ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-10
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ