АНАЛІЗ ЕТИМОЛОГІЇ ПОНЯТТЯ «КОРПОРАЦІЯ»

Ключові слова: корпорація, корпоративне підприємство, об’єднання, договірне об’єднання, юридична особа, корпоративні права

Анотація

У статті висвітлено результати аналізу останніх публікаційних джерел стосовно трактування сутності поняття «корпорація». Проаналізовано чинну вітчизняну законодавчу базу, яка пояснює трактування дефініції для суб’єктів господарювання. Проведено дослідження особливостей визначення сутності корпорацій в законодавстві США, Європейського союзу, Польщі, Російської Федерації. Проаналізовано сучасні погляди вітчизняних науковців на сутнісні характеристики корпорацій. Визначено важливість чіткого розуміння змістового наповнення даної дефініції в сучасних умовах, сформовано ключові характеристики дефініції «корпорація», які необхідні для формування чіткого розуміння її сутності та основних засад діяльності. Досліджено синергію аспектів, які формують базис поняття «корпорація» через призму спільних рис в численних трактуваннях даного терміну.

Посилання

Академічний тлумачний словник (1970-1980). URL: http://sum.in.ua/s/korporacija (дата звернення: 30.11.2020).

Словник української мови online. URL: https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=44321&page=1403 (дата звернення: 30.11.2020).

Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250000 / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь : Перун, 2005. VIII, 1728 с.

Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 01.12.2020).

Про холдингові компанії в Україні: Закон України від 15.03.2000 № 528-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3528-15 (дата звернення: 10.05.2020).

Державний класифікатор України ДК 002:2004 «Класифікатор організаційно-правових форм господарювання». URL: http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/op_dk002_2016.htm (дата звернення: 03.12.2020).

Corporations: Legal Information Institute. URL: https://www.law.cornell.edu/wex/corporations#:~:text=A%20corporation%20is%20a%20legal,of%20its%20state%20of%20incorporation.&text=The%20law%20treats%20a%20corporation,personally%20liable%20for%20corporate%20debts. (дата звернення: 01.12.2020).

Прилуцький Р. Б., Шатило В.С. Про визначення поняття «корпорація» у правових системах України та США. Юридична наука. 2013. № 2. С. 55-61. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2013_2_9 (дата звернення: 05.12.2020).

Austrian Code of Corporate Governance. URL: https://www.corporate-governance.at/code/(дата звернення: 27.11.2020).

Corporation – What is a corporation?: Debitoor's accounting dictionary. URL: https://debitoor.com/dictionary/corporation#:~:text=Corporations%20are%20legal%20entities%20that,own%20distinct%20privileges%20and%20liabilities.&text=Corporations%20also%20pay%20corporation%20tax%20in%20the%20UK. (дата звернення: 24.12.2020).

KORPORACJA. INTERIA.PL.: URL: https://encyklopedia.interia.pl/nauki-spoleczne-humanistyka/news-korporacja,nId,1968871 (дата звернення: 01.12.2020).

Васюткіна Н. В. Діалектика розвитку сутнісних характеристик поняття «корпорація». Економіка і управління. 2012. № 1. С. 78-83. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2012_1_17 (дата звернення: 04.12.2020).

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.07.2020) URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142 (дата звернення: 02.12.2020).

Васильчук І. П. Сутність та ознаки корпорацій: теоретичний аспект. Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Економіка. 2013. Вип. 23. С. 205-209. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2013_23_42. (дата звернення: 05.12.2020).

Валіулліна З. В. Онтологічні підходи до діяльності корпорацій в зовнішньому інституційному середовищі. Економічний простір. 2018. № 133. С. 5-13. URL: http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/220/212 (дата звернення: 06.12.2020)

Борисова В. І. Корпорація – організаційно-правова форма корпоративних відносин. Право та інновації. 2015. № 4. С. 9-16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2015_4_3. (дата звернення: 30.11.2020).

Скібіцький О. М., Матвєєв В. В., Скібіцька Л. І. Організація бізнесу: менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : Кондор, 2011. 912 с.

Фещенко О. П. Корпорація як суб'єкт економічних відносин у сучасній економіці. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 13. С. 58-64. URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5591&i=9 (дата звернення: 30.11.2020).

Палига Є. М., Креховецька А. З. Проблеми впровадження корпоративного управління в корпораціях. Наукові записки [Української академії друкарства]. 2008. № 1. С. 187-193. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2008_1_31(дата звернення: 02.12.2020).

Хімченко А. М. Щодо сутності поняття «корпорація» та її класифікації як економічної категорії. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Економіка. 2013. Вип. 24. С. 80-85. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2013_24_18. (дата звернення: 04.12.2020).

Akademichnyi tlumachnyi slovnyk (1970-1980). Аvailable at: http://sum.in.ua/s/korporacija (аccessed 30 November 2020) (in Ukranian)

Slovnyk ukrainskoi movy online. (n.d.) Аvailable at: https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=44321&page=1403 (аccessed 30 November 2020) (in Ukranian)

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy: 250000 (2005). uklad. ta holov. red. V. T. Busel.Kyiv; Irpin: Perun, VIII, 1728 s. (in Ukranian)

Hospodarskyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 № 436-IV (2003). Аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (аccessed 01 December 2020) (in Ukranian)

Pro kholdynhovi kompanii v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 15.03.2000 № 528-IV (2000). Аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3528-15 (аccessed 10 December 2020)

Derzhavnyi klasyfikator Ukrainy DK 002:2004 «Klasyfikator orhanizatsiino-pravovykh form hospodariuvannia» (2016). Аvailable at: http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/op_dk002_2016.htm (аccessed 03 December 2020)

Corporations: Legal Information Institute. (n.d.). Аvailable at: https://www.law.cornell.edu/wex/corporations#:~:text=A%20corporation%20is%20a%20legal,of%20its%20state%20of%20incorporation.&text=The%20law%20treats%20a%20corporation,personally%20liable%20for%20corporate%20debts. (аccessed 01 December 2020).

Prylutskyi R. B., Shat ylo V.S. (2013). Pro vyznachennia poniattia «korporatsiia» u pravovykh systemakh Ukrainy ta SSHA. [On the definition of "corporation" in the legal systems of Ukraine and the United States.]. Yurydychna nauka. № 2. S. 55-61. Аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2013_2_9 (аccessed 05 December 2020)

Austrian Code of Corporate Governance. (n.d.). Аvailable at: https://www.corporate-governance.at/code/(аccessed 27 November 2020).

Corporation - What is a corporation?: Debitoors accounting dictionary. (n.d.). Аvailable at: https://debitoor.com/dictionary/corporation#:~:text=Corporations%20are%20legal%20entities%20that,own%20distinct%20privileges%20and%20liabilities.&text=Corporations%20also%20pay%20corporation%20tax%20in%20the%20UK.

KORPORACJA. INTERIA.PL. (n.d.). Аvailable at: https://encyklopedia.interia.pl/nauki-spoleczne-humanistyka/news-korporacja,nId,1968871

Vasiutkina N. V. (2012). Dialektyka rozvytku sutnisnykh kharakterystyk poniattia «korporatsiia». [Dialectics of development of essential characteristics of the concept of "corporation"] Ekonomika i upravlinnia. № 1. S. 78-83. Аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2012_1_17 (аccessed 04 December 2020)

Hrazhdanskyi kodeks Rossyiskoi Federatsyy (chast pervaia) ot 30.11.1994 N 51-FZ (red. ot 31.07.2020) Аvailable at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142 (in Russian)

Vasylchuk I. P. (2013). Sutnist ta oznaky korporatsii: teoretychnyi aspekt. [The essence and characteristics of corporations: the theoretical aspect]. Naukovi zapysky [Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia»]. Ekonomika. 23. S. 205-209. Аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2013_23_42. (аccessed 05 December 2020)

Valiullina Z. V. (2018). Ontolohichni pidkhody do diialnosti korporatsii v zovnishnomu instytutsiinomu seredovyshchi. [Ontological approaches of corporations’ activities in the external institutional environment] Ekonomichnyi prostir. № 133. S. 5-13. Аvailable at: http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/220/212 (аccessed 06 December 2020)

Borysova V. I. (2015). Korporatsiia – orhanizatsiino-pravova forma korporatyvnykh vidnosyn. [Corporation – legal form of corporate relations] Pravo ta innovatsii. № 4. S. 9-16. Аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2015_4_3. (аccessed 30 November 2020)

Skibitskyi O.M., Matvieiev V.V., Skibitska L.I. (2011). Orhanizatsiia biznesu: menedzhment pidpryiemnytskoi diialnosti: navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl. K. : Kondor, 912 s [in Ukranian]

Feshchenko O. P. (2017). Korporatsiia yak subiekt ekonomichnykh vidnosyn u suchasnii ekonomitsi. [Corporation as a subject of economic relations in the modern economy.] Investytsii: praktyka ta dosvid. № 13. S. 58-64. Аvailable at: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5591&i=9 (аccessed 30 November 2020)

Palyha Ye. M., Krekhovetska A. Z. (2008). Problemy vprovadzhennia korporatyvnoho upravlinnia v korporatsiiakh. .[Problems of implementation of corporate governance in corporations.] Naukovi zapysky [Ukrainskoi akademii drukarstva]. № 1. S. 187-193. Аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2008_1_31 (аccessed 02 December 2020)

Khimchenko A. M. (2013). Shchodo sutnosti poniattia «korporatsiia» ta yii klasyfikatsii yak ekonomichnoi katehorii. Naukovi zapysky [The issue of «corporation» concept and its classification as an economic category] Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia: Ekonomika. 24. S. 80-85. Аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2013_24_18. (аccessed 04 December 2020)

Переглядів статті: 296
Завантажень PDF: 668
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Трофименко, К. (2020). АНАЛІЗ ЕТИМОЛОГІЇ ПОНЯТТЯ «КОРПОРАЦІЯ». Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-20
Розділ
ЕКОНОМІКА