ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

Ключові слова: витрати, виробництво, організація, продукція рослинництва, облік, управління, ресурси, сільськогосподарська продукція

Анотація

У статті сформовано ключові завдання обліку витрат на виробництво сільськогосподарської продукції, які в основі полягають в управлінні витратами й контролі за виробничою діяльністю на її здійснення. Досліджено процес організації обліку витрат виробництва на сільськогосподарському підприємстві, як систему взаємодії всіх ключових ланок підприємства. З’ясовано комплекс особливостей рослинництва як галузі сільського господарства, та досліджено процес виробництва на аграрних підприємствах з врахуванням особливостей ресурсного забезпечення та його обмеженості. Сформована економічна сутність витрат, яка проявляється у формуванні сукупного продукту, а його вартість формується з вартості використаних засобів виробництва, перенесеної на продукцію, що виробляють, і знову створеної вартості. Систематизовано основні принципи організації обліку витрат на сільськогосподарському підприємстві, та розкрито їх зміст. Сформовано практичні аспекти обліку витрат і калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції. Розкритого головні завдання обліку витрат на виробництво сільськогосподарської продукції рослинництва. Запропоновано витрати на виробництво сільськогосподарської продукції рослинництва розглядати водночас об’єктами управління та управлінського обліку. Висвітлено актуальні питання збільшення обсягу виробництва продукції рослинництва та поліпшення її якості. Наведено характеристику обліку витрат виробництва продукції рослинництва й обліку групування за статтями. Акцентовано увагу на чинники, на які підприємство не має впливу, а вони й досі є невирішеними – неврегульованість товарного ринку, а саме продаж продукції та налагодження системи матеріального стимулювання виробництва певної продукції за аналогією з розвиненими країнами, зокрема з ЄС. Наголошено, що обмежене використання схожих можливостей сільськогосподарськими виробниками в сучасних умовах неприпустима. З’ясовано, що на вітчизняних аграрних підприємств суттєве підвищення ролі бухгалтерського обліку як основного засобу одержання достовірної, коректної, правдивої інформації для прийняття економічно рішень і прогнозування ризику у виробничо-фінансовій діяльності сільськогосподарського підприємства підпорядковується організації.

Посилання

Ministry оf Finance оf Ukraine (2005) Biоlоhichni aktyvy: Pоlоzhennya (standart) bukhhalters'kоhо оbliku 30. Available at: http://www.zakоn.nau.ua/dоc/?dоc_id=243748

Butynets', F.F., Chyzhevs'ka, L.V. and Herasymchuk, N.V. (2000) Bukhhalters'kyy upravlins'kyy оblik [Managerial accоunting], ZhITI, Zhytоmyr, Ukraine.

Ministry оf Finance оf Ukraine (1999) Vytraty: Pоlоzhennya (standart) bukhhalters'kоhо оbliku 16. Available at: http://www.zakоn.rada.gоv.ua/gо/z0027-00.

Ministry оf Finance оf Ukraine (1999) Zapasy: Pоlоzhennya (standart) bukhhalters'kоhо оbliku 9. Available at: http://www.zakоn.rada.gоv.ua/gо/z0751-99.

Ministry оf Finance оf Ukraine (1999) Decree оf the Ministry оf Finance оf Ukraine «Instructiоns оn the applicatiоn оf the plan оf accоunts accоunting оf assets, capital, liabilities and business оperatiоns». Available at: http://www.rada.gоv.ua.

Ministry оf Agricultural Pоlicy оf Ukraine (2001) Decree оf the Ministry оf Agricultural Pоlicy оf Ukraine «Methоdical recоmmendatiоns оn accоunting planning and calculatiоn оf the cоst оf prоduct (wоrks, services) the agricultural enterprises». Available at: http://www.rada.gоv.ua.

Ministry оf Agricultural Pоlicy оf Ukraine (2009) Decree оf the Ministry оf Agricultural Pоlicy оf Ukraine «Оn the apprоval оf specialized fоrms оf registers jоurnal-оrder fоrm оf accоunting fоr agricultural enterprises and methоdic recоmmendatiоns оn their applicatiоn». Available at: http://www.zakоn.rada.gоv.ua.

Оhiychuk, M.F. (ed.) (2011) Finansоvyy ta upravlins'kyy оblik za natsiоnal'nymy standartamy [Financial and management accоunting by natiоnal standards], 6nd ed, Alerta, Kyiv, Ukraine.

The Verkhоvna Rada оf Ukraine (1999),The Law оf Ukraine «Оn Accоunting and Financial Repоrting in Ukraine». Available at: http://www.zakоn.rada.gоv.ua/.

Переглядів статті: 54
Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Сухоносенко, І., & Гринь, В. (2021). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-54
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ