ЗАСТОСУВАННЯ ОФШОРНИХ СХЕМ У ПОДАТКОВОМУ ПЛАНУВАННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: офшорні зони, податкове планування, офшорні схеми, інвестиційні операції, реінвойсинг, договір перестрахування, операції з давальницькою сировиною, індекс офшорної інтенсивності

Анотація

Стаття присвячена особливостям податкового планування з використанням офшорних схем та операцій. Визначено специфічні характеристики офшорного бізнесу, а також оцінено можливості застосування офшорних схем у податковому плануванні. Охарактеризовано переваги та недоліки офшорного підприємництва. Характеризуючи зміст поняття «офшорні підприємства» зазначено, що це компанії, які зареєстровані в одній країні, а діяльність ведуть і отримують прибуток в інших країнах, тобто такі компанії не сплачують корпоративні податки. Стверджуємо, що офшорний податковий режим має низку переваг порівняно з національними ставками оподаткування. Встановлено, що офшорна діяльність стає ключовим способом податкового планування підприємства, що вимагає фахових знань у галузі податкового законодавства, як національних країн, так і офшорних юрисдикцій. Компанії, які використовують офшорні схеми та операції, отримують суттєву перевагу, як у галузі реєстрації своєї діяльності, так і щодо оподаткування. Для розвинених і країн, що розвиваються офшорні зони становлять небезпеку, через те, що їх національні бюджети недоотримують податкових надходжень.

Посилання

Карлін М., Борисюк О. Фінансові офшори : навч. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. 240 с.

Карлін М., Івашко О. Інвестиційні офшори : навч. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 292 с.

Косе Д.Д. Місце правового режиму оподаткування офшорної території у сфері регулювання економіч-

них відносин. Часопис Київського університету права. 2017. № 1. С. 18–23.

Луцишин З., Южаніна Н., Фролова Т., Мазур М., Перебийніс Д. Сучасна офшоризація бізнесу у конструкті національної фіскальної безпеки. Міжнародна економічна політика. 2019. № 1. С. 70–112.

Луцишин З.О., Мехтієв Є.О. Офшорні фінансові центри у глобальному русі капіталів. Міжнародна економічна політика. 2017. № 2(27). С. 62–94.

Мальцева Є. Переваги і недоліки офшорних компаній. READONLINE. 2017. URL: http://readonline.com.ua/items/interesnoe/14783-perevagi-i-nedoliki-ofshornih-kompaniy/

Мартиненко В.О., Гордієнко В.П. Аналіз функціонування офшорних зон та шляхи подолання наслідків їх негативного впливу на економіку України. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 15. С. 154–160.

Симов’ян С.В. Легалізація злочинних доходів у сфері страхування. Право і безпека. 2005. № 4(3). С. 160–162.

Столяров В.Ф., Островецький В.І. Становлення та розвиток офшорної діяльності резидентів України. Економічний вісник Донбасу. 2016. № 1(43). С. 68–82.

Редзюк Є.В. Офшоризація світової економіки: перспективи для України і світу. Вісник Асоціації докторів філософії України. 2015. № 1. URL: http://aphd.ua/publication-34/

Уряд затвердив план боротьби з виведенням коштів у офшори. Фінансовий клуб. 2021. URL: https://finclub.net/ua/news/uriad-zatverdyv-plan-borotby-z-vyvedenniam-koshtiv-u-ofshory.html

Offshore Company – Setting Your Business Up for Global Expansion. BBCIncorp. 2021. URL: https://bbcincorp.com/resources/offshore-company-and-how-it-works

Tax haven. Wikipedia. 2021. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Tax_haven#Academic_quantitative_(2010–2018)

Karlin M.I., Borysjuk O.V. (2016) Finansovi ofshory [Financial offshores]: navchaljnyj posibnyk [textbook]. Lucjk: Vezha-Druk. (in Ukrainian)

Karlin M., Ivashko O. (2017) Investytsiini ofshory [Investment offshores]: navchaljnyj posibnyk [textbook]. Lucjk: Vezha-Druk. (in Ukrainian)

Kose D.D. (2017) Mistse pravovoho rezhymu opodatkuvannia ofshornoi terytorii u sferi rehuliuvannia ekonomichnykh vidnosyn [The place of the legal regime of taxation of offshore territory in the field of regulation of economic relations]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava – Law Review of Kyiv University of Law, 1, 18–23.

Lutsyshyn Z., Yuzhanina N., Frolova T., Mazur M., Perebyinis D. (2019) Suchasna ofshoryzatsiia biznesu u konstrukti natsionalnoi fiskalnoi bezpeky [Modern offshorization of business in the construct of national fiscal security]. Mizhnarodna ekonomichna polityka – International economic policy, 1, 70–112.

Lutsyshyn Z.O., Mekhtiiev Ye.O. (2017) Ofshorni finansovi tsentry u hlobalnomu rusi kapitaliv [Offshore financial centers in the global movement of capital]. Mizhnarodna ekonomichna polityka – International economic policy, 2(27), 62–94.

Maltseva Ye. (2017) Perevahy i nedoliky ofshornykh kompanii [Advantages and disadvantages of offshore companies]. READONLINE. Retrieved from: http://readonline.com.ua/items/interesnoe/14783-perevagi-i-nedoliki-ofshornih-kompaniy/

Martynenko V.O., Hordiienko V.P. (2018) Analiz funktsionuvannia ofshornykh zon ta shliakhy podolannia naslidkiv yikh nehatyvnoho vplyvu na ekonomiku Ukrainy [Analysis of the functioning of offshore zones and ways to overcome the consequences of their negative impact on the economy of Ukraine]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society, 15, 154–160.

Symovian S.V. (2005) Lehalizatsiia zlochynnykh dokhodiv u sferi strakhuvannia [Legalization of criminal proceeds in the field of insurance]. Pravo i bezpeka – Law and security, 4(3), 160–162.

Stoliarov V.F., Ostrovetskyi V.I. (2016) Stanovlennia ta rozvytok ofshornoi diialnosti rezydentiv Ukrainy [Formation and development of offshore activities of residents of Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Bulletin of Donbass, 1(43), 68–82.

Redziuk Ye.V. (2015) Ofshoryzatsiia svitovoi ekonomiky: perspektyvy dlia Ukrainy i svitu [Offshorization of the world economy: prospects for Ukraine and the world]. Visnyk Asotsiatsii doktoriv filosofii Ukrainy – Bulletin of the Association of Doctors of Philosophy of Ukraine, no. 1. Retrieved from: http://aphd.ua/publication-34/

Uriad zatverdyv plan borotby z vyvedenniam koshtiv u ofshory [The Government has approved a plan to combat offshore withdrawals] (2021) Finansovyi klub – Financial club. Retrieved from: https://finclub.net/ua/news/uriad-zatverdyv-plan-borotby-z-vyvedenniam-koshtiv-u-ofshory.html

BBCIncorp (2021) Offshore Company – Setting Your Business Up for Global Expansion. Retrieved from: https://bbcincorp.com/resources/offshore-company-and-how-it-works

Wikipedia (2021) Tax haven. Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Tax_haven#Academic_quantitative_(2010–2018)

Переглядів статті: 20
Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Шамборовський, Г. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ ОФШОРНИХ СХЕМ У ПОДАТКОВОМУ ПЛАНУВАННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-49
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ