ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

Ключові слова: страхування, туризм, туристичний ринок, страхова діяльність, міжнародний туристичний бізнес

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням страхування в сучасному міжнародному туристичному бізнесі. Здійснено теоретичне узагальнення основних засад розвитку ринку страхування в туристичній сфері. Систематизовано вітчизняну нормативно-правову базу страхування ризиків у сфері міжнародного туризму. Виділено ключові фактори, які визнаються страховими чинниками у сфері туристичного бізнесу. Представлено структуру найбільш розповсюджених страхових випадків, які мали місце щодо громадян України, які перебували за кордоном в останні роки. Здійснено розподіл окремих країн з найбільшою часткою страхових випадків. Узагальнено найбільш популярні види страхування в міжнародному туризмі. Систематизовано особливості страхування в сучасному міжнародному туристичному бізнесі в умовах розгортання вірусної пандемії COVID-19 та окреслено напрями розвитку страхування туризму в умовах пост’COVIDної економіки.

Посилання

Гаталяк О.М., Стецький В.В. Страхування у туризмі : навч. посібн. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 114 c.

Михайличенко Г., Клімова А. Світовий туристичний ринок: трансформації після пандемії. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2020. № 2. С. 21–37.

Михайлова Н.В., Карцева В.В. Особливості страхування відповідальності в туристичному бізнесі. Науковий вісник МДУ імені В.О. Сухомлинського. 2014. Випуск 5.2(101). С. 57–60.

Офіційний веб-сайт Всесвітньої туристської організації. URL: https://www.unwto.org/ru

Офіційний веб-сайт Ліги страхових організацій України. URL: http://uainsur.com

Офіційний веб-сайт СК «ARX-страхування». URL: https://arx.com.ua/

Офіційний веб-сайт СК «Альфа Страхування». URL: https://alfaic.ua/

Офіційний веб-сайт СК «Європейське туристичне страхування». URL: https://eurotravelins.com.ua

Офіційний веб-сайт СК «ТАС». URL: https://sgtas.ua/

Офіційний веб-сайт СК «Універсальна». URL: https://universalna.com/ru/

Про страхування: Закон України від 07 березня 1996 року № 85/96-ВР (редакція від 01.08.2021, підстава – 1591-IX). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр#Text

Про туризм: Закон України від 15 вересня 1995 року № 324/95-ВР (редакція від 16.10.2020, підстава – 124-IX). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр#Text

Ярош В. В. Перспективи розвитку страхування туристів в Україні. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/319.pdf

Hatalyak O.M., Stetskyy V.V. (2020) Strakhuvannya u turyzmi: navch. posibn. [Insurance in tourism: textbook]. Lviv: LNU im. I. Franka, 114 р.

Mykhaylychenko H., Klimova A. (2020) Svitovyy turystychnyy rynok: transformatsiyi pislya pandemiyi [World tourism market: transformations after the pandemic]. Zovnishnya torhivlya: ekonomika, finansy, pravo, 2, 21–37.

Mykhaylova N.V., Kartseva V.V. (2014) Osoblyvosti strakhuvannya vidpovidalnosti v turystychnomu biznesi. [Features of liability insurance in the tourism business]. Naukovyy visnyk MDU imeni V.O. Sukhomlynskoho, 5.2(101), 57–60.

Ofitsiynyy veb-sayt Vsesvitnoyi turyst·skoyi orhanizatsiyi [Official website of the World Tourism Organization]. Available at: https://www.unwto.org/ru

Ofitsiynyy veb-sayt Lihy strakhovykh orhanizatsiy Ukrayiny [Official website of the League of Insurance Organizations of Ukraine]. Available at: http://uainsur.com

Ofitsiynyy veb-sayt SK «ARX-strakhuvannya» [Official website of ARX-Insurance Insurance Company]. Available at: https://arx.com.ua/

Ofitsiynyy veb-sayt SK «Alfa Strakhuvannya» [Official website of Alfa Insurance Insurance Company]. Available at: https://alfaic.ua/

Ofitsiynyy veb-sayt SK «Yevropeyske turystychne strakhuvannya» [Official website of the European Travel Insurance Company]. Available at: https://eurotravelins.com.ua

Ofitsiynyy veb-sayt SK «TAS» [Official website of TAS Insurance Company]. Available at: https://sgtas.ua/

Ofitsiynyy veb-sayt SK «Universalna» [Official website of Universalna Insurance Company]. Available at: https://universalna.com/ru/

Pro strakhuvannya: Zakon Ukrayiny vid 07 bereznya 1996 roku № 85/96-VR (redaktsiya vid 01.08.2021, pidstava – 1591-IX). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-vr#Text

Pro turyzm: Zakon Ukrayiny vid 15 veresnya 1995 roku № 324/95-VR (redaktsiya vid 16.10.2020, pidstava – 124-IX). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-vr#Text

Yarosh V. V. Perspektyvy rozvytku strakhuvannya turystiv v Ukrayini. (2021). [Prospects for the development of tourist insurance in Ukraine]. Available at: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/319.pdf

Переглядів статті: 17
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Кучай, О. (2021). ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-44