РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  • Людмила Бєляєва Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-2699-4237
  • Рузанна Карапетян Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-9068-915X
Ключові слова: фермерське господарство, оподаткування, державна підтримка, податок, група платників ЄП

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням розрахунків з бюджетом фермерських господарства у сучасних умовах господарювання, до яких належать сплата податків. Проаналізовано особливості оподаткування в Україні, визначено що в країні використовується загальна та спрощена система оподаткування фермерських господарства, яку вони можуть обрати самостійно відповідно до критеріїв своєї діяльності. Розглянуто які категорії фермерських господарств можуть скористатись спрощеною системою оподаткування у 2021 році відповідно до нових змін в законодавстві. Досліджено світовий досвід здійснення оподаткування та державної підтримки фермерських господарств на прикладі Франції, США та Канади. Розглянуто шляхи покращення оподаткування в Україні з врахуванням міжнародного досвіду, здійснено відповідні висновки та узагальнення.

Посилання

Рибальченко А.М. Перспективи розвитку фермерських господарств в Україні. Матеріали ІІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору». Полтава, 2020. 345 с.

Титова Н.І. Законодавча регламентація фермерства у США: досвід для України. Еволюція правового регулювання аграрних, земельних та екологічних відносин : матер. Міжн. наук.-практ. конф., присв. 90-річчю проф. Н.І. Титової (Львів, 18.11.2016 р.). Львів, 2016. С. 291–293.

Заяць В.М. Підприємницька модель сільського розвитку. Економіка АПК. 2015. № 11. С. 67–78

Полятикіна Л.І., Кадацька А.М. Стан та перспективи розвитку фермерських господарств в Україні. Інноваційна економіка. 2016. № 1–2. С. 43–47. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2016_1-2_8

MacDonald, James M.; Hoppe, Robert A.; Newton, Doris. (2018) Three Decades of Consolidation in U.S. Agriculture. DOI: http://dx.doi.org/10.22004/ag.econ.276247

Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 р. № 973-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15#Text

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

Житник Н.М., Канцедал Н.А. Актуальні особливості оподаткування фермерських господарств. «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально орієнтованій системі управління підприємством : Матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф. Частина 1. м. Полтава, 31 березня 2021 року. Полтава, 2021. С. 102–104.

Групи платників єдиного податку в Україні. URL: https://services.dtkt.ua/catalogues/indexes/14

Офіційний веб-сайт Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. URL: https://udf.gov.ua/

Куцик П., Сенишин О., Кундицький О., Злидник М. Використання позитивного досвіду розвинених країн світу у регулюванні ринків агропродовольчої продукції в Україні. Формування ринкової економіки в Україні. 2020. № 44. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/meu.2020.44.0.3392

Rybalchenko A.M. (2020) Perspektyvy rozvytku fermerskykh hospodarstv v Ukraini [Prospects for the development of farms in Ukraine]. Materialy III Mizhn. nauk.-prakt. konf. «Formuvannia ta perspektyvy rozvytku pidpryiemnytskykh struktur v ramkakh intehratsii do yevropeiskoho prostoru». Poltava. Retrieved from: http://surl.li/ahzct (in Ukrainian)

Tytova N.I. (2016) Zakonodavcha rehlamentatsiia fermerstva u SShA: dosvid dlia Ukrainy. Evoliutsiia pravovoho rehuliuvannia ahrarnykh, zemelnykh ta ekolohichnykh vidnosyn [Legislative regulation of farming in the United States: experience for Ukraine. Evolution of legal regulation of agrarian, land and ecological relations]: mater. Mizhn. nauk.-prakt. konf., prysv. 90-richchiu prof. N. I. Tytovoi (Lviv, 18.11.2016 r.). Lviv. (in Ukrainian)

Zaiats V.M. (2015) Pidpryiemnytska model silskoho rozvytku [Entrepreneurial model of rural developmen]. Ekonomika APK – Economics of agro-industrial complex, 11, 67–78. Retrieved from: http://eapk.org.ua/contents/2015/11 (in Ukrainian)

Poliatykina L.I., Kadatska A.M. (2016) Stan ta perspektyvy rozvytku fermerskykh hospodarstv v Ukraini [Stahn ta perspektyvy rozvytku fermerskykh hospodarstv v Ukraini]. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy, 1–2, 43–47. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2016_1-2_8 (in Ukrainian)

MacDonald, James M.; Hoppe, Robert A.; Newton, &Doris. (2018). Three Decades of Consolidation in U.S. Agriculture. DOI: http://dx.doi.org/10.22004/ag.econ.276247

Pro fermerske hospodarstvo: Zakon Ukrainy (2003) vid 19.06.2003 r. № 973-IV [Pro fermerske hospodarstvo: Zakon Ukrainy vid 19.06.2003 r. № 973-IV]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15#Text (in Ukrainian).

Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 r. № 2755-VI. [Podatkovyi kodeks Ukrainy]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text. (in Ukrainian)

Zhytnyk, N.M., & Kantsedal, N.A. (2021). Aktualni osoblyvosti opodatkuvannia fermerskykh hospodarstv. [Current features of farm taxation] Aktualni problemy ta perspektyvy rozvytku obliku, analizu ta kontroliu v sotsialno oriientovanii systemi upravlinnia pidpryiemstvom: Materialy IV Vseukrainskoi nauk.-prakt. konf. Chastyna 1. m. Poltava, 31 bereznia 2021 roku. Poltava. (in Ukrainian)

Hrupy platnykiv yedynoho podatku v Ukraini [Hrupy platnykiv yedynoho data in Ukraine]. Retrieved from: https://services.dtkt.ua/catalogues/indexes/14

Ofitsiinyi veb-sait Ukrainskoho derzhavnoho fondu pidtrymky fermerskykh hospodarstv. [Official website of the Ukrainian State Farm Support Fund]. Retrieved from: https://udf.gov.ua/ (in Ukrainian)

Kutsyk P., Senyshyn O., Kundytskyi O., & Zlydnyk M. (2020). Vykorystannia pozytyvnoho dosvidu rozvynenykh krain svitu u rehuliuvanni rynkiv ahroprodovolchoi produktsii v Ukraini [Using the positive experience of developed countries in regulating agri-food markets in Ukraine]. Formuvannia rynkovoi ekonomiky v Ukraini – Formation of a market economy in Ukraine, vol. 44. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/meu.2020.44.0.3392 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 39
Завантажень PDF: 31
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Бєляєва, Л., & Карапетян, Р. (2021). РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-35
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ