АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ

Ключові слова: облік, контроль, аналіз, зобов'язання, постачальники, аналітичне забезпечення

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням здійснення обліку і контролю за виконанням договірних зобов'язань з постачальниками. Наводиться аналіз та науково-теоретичне обґрунтування здійснення обліку зобов'язань з постачальниками. Дослідження здійснюється на прикладі філії ТОВ «Нестле Україна» «Нестле бізнес сервіс в Європі». Висвітлюються консолідовані статистичні дані фінансової звітності, а саме аналіз динаміки частки кредиторської заборгованості в сумі короткострокових і довгострокових зобов’язань, а також принципи співпраці компанії з постачальниками. Досліджуються ризики пов’язані із розрахунками з постачальниками та способи їх уникнення, а також наявні способи контролю за розрахунками з постачальниками. Пропонуються шляхи вдосконалення контролю за виконанням договірних зобов'язань з постачальниками на основі проведеного аналізу.

Посилання

Господарський кодекс України. Документ 436-IV, чинний, поточна редакція – Редакція від 14.08.2021, підстава – 1667-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

Цивільний кодекс України. Документ 435-IV, чинний, поточна редакція – Редакція від 14.08.2021, підстава – 1667-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00#Text

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01#Text

Консолідована фінансова звітність Nestlé 2012-2020 рр. URL: https://www.nestle.com/investors/publications

Бутинець Ф.Ф., Драбаніч А.В. Інтегрований облік як засіб управління підприємством. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. 2016. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boaa_2016_2_4

Мушинський В.В. Внутрішньогосподарський контроль забезпечення виконання зобов’язань підприємства та фактів їх зміни: методичний підхід. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2012. № 1 (22). С. 263–279.

Орлов І.В. Бухгалтерський облік і контроль зобов’язань суб’єктів господарювання: теорія і методологія : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2010.

Прохорова В.М., Демченко Я.М. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Сер. : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. 2014. Вип. 1. С. 96–108. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2014_1_11

Сопко В.В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу : Підручник. Київ : КНЕУ, 2000.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність : [підручник для студ. вищ. навч. закл.]; Нац. ун-т харч. технологій. 6-те вид., перероб. та доп. Київ : Алерта, 2013. 981 с.

Фендик В.М. Контроль забезпечення зобов’язань як економічна та облікова категорія. Агроінком. 2013. № 4–6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agroincom_2013_4-6_21

Смачило В.В., Халіна В.Ю., Васильєва Т.С. Соціальна відповідальність бізнесу крізь призму комунікацій зі стейкхолдерами. Ефективна економіка. 2018. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6538

Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посібник. 3-тє вид., випр. і доп. Київ : Знання, 2007. 668 с.

Мулик Т.О., Томчук О.Ф., Федоришина Л.І. Аналітичне забезпечення заборгованості підприємства в умовах антикризового управління. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 1. С. 146–160. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2019_1_14

Economic Code of Ukraine. Document 436-IV, current, current version – Edition dated 14.08.2021, basis – 1667-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

Civil Code of Ukraine. Document 435-IV, current, current version – Edition dated 14.08.2021, basis – 1667-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

National Regulation (Standard) of Accounting 1 "General requirements for financial reporting". Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text

National Regulation (Standard) of Accounting 11 "Obligations". Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00#Text

National Regulation (Standard) of Accounting 13 "Financial Instruments". Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01#Text

Nestlé Consolidated Financial Statements 2012-2020. Available at: https://www.nestle.com/investors/publications

Butinets F.F., Drabanich A.V. (2016) Integration oblik yak for management of the enterprise. Accounting, analysis and audit: problems of theory, methodology, organization, 2. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boaa_2016_2_4

Mushinsky V.V. (2012) Internal control over the safety of crop production of the enterprise and facts of the day: methodical decision. Problems of the theory and methodology of accounting analysis, control and monitoring, 1 (22), 263–279.

Orlov I.V. (2010) Accounting department and control of crop yazan subordinate to the state: theory and methodology: monograph. Zhitomir: ZhDTU.

Prokhorova V.М. (2014) Ways to improve the accounting of payments to suppliers and contractors. Problems of theory and methodology of accounting, control and analysis. Series: Accounting, control and analysis, 1, 96–108. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2014_1_11

Sopko V.V., Zavgorodniy V. (2000) Organization of accounting department, economic control and analysis: Pidruchnik. Kyiv: KNEU.

Tkachenko N.M. (2013) Accounting (financial) oblik, support and soundness: [assistant for the student. whish. navch. zakl.]. Kyiv: Alerta.

Fendik V.M. (2013) Control over the disease of goiters yak economic and regional category. Agroincom, 4–6. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agroincom_2013_4-6_21

Smachilo V.V., Khalina V.Yu., Vasil'va T.S. (2018) Corporate social responsibility through the prism of communication with stakeholders. The economy is effective, 9. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6538

Savitska G.V. (2007) Economic analysis of enterprise activity: Navch. Posibnik. Kyiv: Znannya.

Mulyk T.O., Tomchuk O.F., Fedoryshyna L.I. (2019) Analytical support of the company's debt in the conditions of crisis management. Economics. Finance. Management: actual nutrition of science and practice, 1, 146–160. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2019_1_14

Переглядів статті: 31
Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Шот, А., & Сівак, В. (2021). АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-33
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ