ВПЛИВ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПРОГРАМУВАННЯ НА ТРУДОВІ ЗАПИТИ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ

Ключові слова: hard skill, soft skill, ІТ-індустрія, ринок праці, трудові запити, цифровий світ, доступність інформації, спеціаліст-самоучка

Анотація

У статті досліджено основні наслідки впливу розвитку програмування на ринок праці та трудові запити українців. За результатами теоретичного аналізу встановлено, що все більше професій будуть замінені штучним інтелектом, в результаті чого це наштовхне на початок побудови позитивної динаміки цифрового світу. Завдяки аналізу вседоступності інформації прослідковується обернено пропорційний взаємозв’язок між розвитком програмування і необхідності в існуванні навчальних закладів. Проте на основі опитування про критерії вибору професії людиною було досліджено, що саме IT-галузь це комфортна перспектива розвитку людини в якості становлення спеціаліста. Через що, було виведено, що в результаті великого потоку початківців самоучок, будуть прийняті та перероблені заходи зарахування претендентів на робочі місця, шляхом зміни орієнтації з hard skills на особисті м’які навички людини. Це розвіює міф про необов’язковість навчальних закладів та слугує поштовхом для їхнього подальшого затвердження. Адже тепер освітні заклади розглядатимуться не тільки як єдине джерело для отримування знань, а як місце для всебічного становлення особистості, де спеціаліст – це не окремо існуюча субстанція, а активний суспільний діяч, робота якого направлена на колективне досягнення цілі та співпрацю в команді. Отже, всі факти викладені вище, дають можливість констатувати, що розвиток сфери програмування – це новий етап в історії формування трудових запитів ринку праці та можлива переоцінка як особистих так і професійних якостей людини.

Посилання

Тернова І. А. Роль IT-сектору України у розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Соціальна економіка. 2016. № 1. С. 69–76.

Касян С. Я. Е-послуги – Моделі та напрямки розвитку електронних послуг, ринок цифрових послуг. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. 2019. № 8. С. 200–203.

Шелест О., Кутовий Я., Самоходський І. Розвиток української ІТ-індустрії. Аналітичний звіт / ред. О. Кубраков. Київ, 2018. 63 с. URL: https://ko.com.ua/files/u125/Ukrainian_IT_Industry_Report_UKR.pdf (дата звернення: 13.07.2021).

Білоус-Сергєєва С. О., Сафонова К. С. Проблема трудової міграції в Україні. її вплив на економіку країни. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. 2017. № 34. С. 327–335.

Как технологии изменят рынок труда к 2030 году. Інтерфакс-Україна. URL: https://delo.ua/business/kak-tehnologii-izmenjat-rynok-truda-k-2030-godu-359319/ (дата звернення: 22.07.2021).

Karen G. Hiring managers want to see you showcase these skills in your next job interview. CNBS. URL: https://www.cnbc.com/2020/01/27/career-advice-how-to-demonstrate-soft-skills-in-a-job-interview.html (date of access: 09.08.2021).

Ternova, I. A. (2016). Rol' IT-sektoru Ukrayiny u rozvytku zovnishn'oekonomichnoyi diyal'nosti [The role of the IT sector of Ukraine in the development of foreign economic activity]. Sotsial'na ekonomika, (1), 69–76. (in Ukrainian)

Kasyan, S. Ya. (2019). E-posluhy – Modeli ta napryamky rozvytku elektronnykh posluh, rynok tsyfrovykh posluh [E-services - Models and direct development of electronic services, market of digital services]. Dniprovs'kyy natsional'nyy universytet imeni Olesya Honchara, (8), 200–203. (in Ukrainian)

Shelest, O., Kutovyy, Ya., & Samokhods'kyy, I. (2018). Rozvytok ukrayins'koyi IT-industriyi. Analitychnyy zvit [Development of the Ukrainian IT industry. Analytical report] (O. Kubrakov, Red.). Available at: https://ko.com.ua/files/u125/Ukrainian_IT_Industry_Report_UKR.pdf (accessed 13 July 2021) (in Ukrainian)

Bilous-Serhyeyeva, S. O., & Safonova, K. S. (2017). Problema trudovoyi mihratsiyi v Ukrayini. yiyi vplyv na ekonomiku krayiny [The problem of labor migration in Ukraine. its impact on the country's economy]. Visnyk Pryazovs'koho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriya : Ekonomichni nauky, (34), 327–335. (in Ukrainian)

Kak tekhnologii izmenyat rynok truda k 2030 godu [How technology will change the labor market by 2030]. (2019). Interfaks-Ukrayina. Available at: https://delo.ua/business/kak-tehnologii-izmenjat-rynok-truda-k-2030-godu-359319/ (accessed 22 July 2021) (in Russian)

Karen, G. (2020). Hiring managers want to see you showcase these skills in your next job interview. CNBS. Available at: https://www.cnbc.com/2020/01/27/career-advice-how-to-demonstrate-soft-skills-in-a-job-interview.html (accessed 09 August 2021) (in Ukrainian)

Переглядів статті: 198
Завантажень PDF: 113
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Бурлєєв, О., Василенко, О., & Зайченко, В. (2021). ВПЛИВ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПРОГРАМУВАННЯ НА ТРУДОВІ ЗАПИТИ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-21
Розділ
ЕКОНОМІКА