ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕСІЙ У ДОРОЖНЬОМУ БУДІВНИЦТВІ

Ключові слова: концесія, державно-приватне партнерство, дорожнє будівництво, проєкти дорожнього будівництва

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням характеристики організаційних та економічних аспектів обґрунтування концесій у дорожньому будівництві. Проаналізовано та систематизовано фактори що мають вплив на успішну реалізацію проєктів дорожнього будівництва на засадах концесії. Серед інших розкрито низку базових принципів, серед яких виділено: прозорість та відповідальність; конкурсність; передача ризику; забезпечення конкурентоспроможності послуг, виконання яких передається з державного сектору до приватного; інноваційний розвиток; зрозумілість та передбачуваність; безперервність надання послуг; рівність учасників концесії; стабільність та гнучкість умов контракту; врахування специфіки об’єкту проекту концесії; економічна та фінансова стійкість; невтручання держави у господарську діяльність приватного партнера; тощо. Досліджено світовий досвід застосування концесій як форми державно-приватного партнерства. Досліджено тенденції активності проєктів в Європейському Союзі.

Посилання

Білик О. І., Блинда Ю. О., Крохмальна Н. М. Особливості управління соціальними ризиками в умовах розвитку дорожньої концесії. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління. 2020. №. 2 (6). С. 115–124.

Дмітрієва O. Еволюція інституту концесії як основи розвитку транспортної інфраструктури. Економіка транспортного комплексу. 2020. №. 36. С. 23–23.

Григоренко В., Малихін М., Петренко Г. Прикладні підсистеми аналітичного супроводу інституційних учасників при реалізації проєктів ДПП у будівництві. Управління розвитком складних систем. 2021. №. 45. С. 141–149.

Shu H., Durango-Cohen P. L. (2021). On the design of optimal auctions for road concessions: Firm selection, government payments, toll and capacity schedules with imperfect information // Transportation Research Part B: Methodological. Т. 146. Р. 210–236.

Безуглий А.О. Системный подход к качеству автодорог на основе долгосрочного планирования. Будівельний журнал. 2017. №6 (130). С. 72–73.

World Bank Group. Open knowledge repository. Public-Private Partnership in the road sector. URL: https://openknowledge.worldbank.org/discover?query=public-private%20partnership

Bilyk O.I., Blynda YU.O., Krokhmalna N.M. (2020) Osoblyvosti upravlinnya sotsialnymy ryzykamy v umovakh rozvytku dorozhnoyi kontsesiyi [Features of social risk management in the development of road concessions]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Seriya: Problemy ekonomiky ta upravlinnya. № 2 (6). P. 115–124. (in Ukrainian)

Dmitriyeva O. (2020). Evolyutsiya instytutu kontsesiyi yak osnovy rozvytku transportnoyi infrastruktury [The evolution of the institution of concession as a basis for the development of transport infrastructure]. Ekonomika transportnoho kompleksu. №. 36. P. 23–23. (in Ukrainian)

Hryhorenko V., Malykhin M., Petrenko H. (2021) Prykladni pidsystemy analitychnoho suprovodu instytutsiynykh uchasnykiv pry realizatsiyi proyektiv DPP u budivnytstvi [Applied subsystems of analytical support of institutional participants in the implementation of PPP projects in construction]. Upravlinnya rozvytkom skladnykh system. № 45. S. 141–149. (in Ukrainian)

Shu H., Durango-Cohen P.L. (2021) On the design of optimal auctions for road concessions: Firm selection, government payments, toll and capacity schedules with imperfect information // Transportation Research Part B: Methodological. Т. 146. Р. 210–236.

Bezugliy A.O. (2017). Sistemnyy podkhod k kachestvu avtodorog na osnove dolgosrochnogo planirovaniya [A systematic approach to the quality of roads based on long-term planning]. Budívelniy zhurnal. № 6 (130). Р. 72–73. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 36
Завантажень PDF: 14
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Юрченко, А. (2021). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕСІЙ У ДОРОЖНЬОМУ БУДІВНИЦТВІ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-34
Розділ
ЕКОНОМІКА