СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

  • Наталія Чорна Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-6709-6364
Ключові слова: якість, система управління якістю, туристичне підприємство, конкурентоспроможність

Анотація

У статті розкрито зміст понять «якість», «управління якістю», «система управління якістю». Проаналізовано ключові для системи управління якістю організації стандарти серії ISO. Обґрунтовано доцільність впровадження системи управління якістю на підприємстві, її розвитку та постійного поліпшування як інструменту зміцнення конкурентоспроможності, посилення ринкової влади та розширення присутності на ринку галузі. В умовах триваючої інтеграції України у європейський економічний простір, розширення каналів співпраці з зарубіжними ринками впровадження господарюючими суб’єктами системи менеджменту якості покликане зміцнити довіру до них, суттєво посприяти налагодженню та розвитку співробітництва. Доведено важливість використання систем менеджменту якості туристичними підприємствами, особливо з урахуванням катастрофічних втрат, що їх зазнала туристична галузь від пандемії COVID-19.

Посилання

Пандемия и туризм: глобальная экономика может лишиться более 4 трлн долларов. URL: https://news.un.org/ru/story/2021/06/1405562

Глєбова А. О., Карчевський Б. О. Системи управління якістю на підприємстві в умовах євроінтеграційних процесів. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 8. С. 352–356. URL: http://global-national.in.ua/archive/8-2015/73.pdf

Лузан І. В., Луценко І. С. Система управління якістю як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства. Актуальні проблеми економіки та управління. 2012. Вип. 6. URL: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2012-7.pdf

Папп В. В., Бошота Н. В. Організаційний механізм управління якістю послуг на туристичних підприємствах. Економіка і суспільство. 2018. № 15. С. 437–443. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/15_ukr/67.pdf

Pandemiya i turizm: global'naya ekonomika mozhet lishit'sya bolee 4 trln dollarov [Pandemic and tourism: the global economy could lose more than $ 4 trillion]. Available at: https://news.un.org/ru/story/2021/06/1405562 (in Russian)

Glyebova A.O., Karchevskyj B.O. (2015) Systemy upravlinnya yakistyu na pidpryyemstvi v umovax yevrointegracijnyx procesiv [Quality management systems at the enterprise in the conditions of European integration processes]. Globalni ta nacionalni problemy ekonomiky, no 8. S. 352–356. Available at: http://global-national.in.ua/archive/8-2015/73.pdf (in Ukrainian)

Luzan I. V. Lucenko I. S. (2012) Systema upravlinnya yakistyu yak faktor pidvyshhennya konkurentospromozhnosti pidpry yemstva [Organizational mechanism of quality management of services at tourist enterprises]. Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnya, no 6. Available at: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2012-7.pdf (in Ukrainian)

Papp V. V., Boshota N. V. (2018) Orhanizatsiinyi mekhanizm upravlinnia yakistiu posluh na turystychnykh pidpryiemstvakh [Organizational mechanism for managing the quality of services in tourism enterprises]. Ekonomika i suspilstvo, no 15. S. 437–443. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/15_ukr/67.pdf (in Ukrainian)

Переглядів статті: 26
Завантажень PDF: 27
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Чорна, Н. (2021). СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-56