КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Стаття присвячена характеристиці та розробці методичних підходів для здійснення комплексної оцінки й аналізу конкурентоспроможності підприємства. Актуальність теми дослідження зумовлена відсутністю на сьогодні в Україні єдиної загальноприйнятої методики для здійснення такого аналізу й оцінки. У дослідженні узагальнено найважливіші методичні підходи в оцінці конкурентоспроможності підприємств, а також у виокремленні тих підходів, які в сучасних економічних умовах дозволяють отримати найбільш адекватну інформацію про рівень конкурентоспроможності підприємства, його динаміку та перспективи підвищення і запропонувати методику комплексної оцінки конкурентоспроможності підприємства. Розроблена у статті методика базується на цілісній п’ятирівневій ієрархічній системі чинників конкурентоспроможності підприємства. Серед цих чинників: частка ринку, яку займає підприємство, інноваційний потенціал, виробничі та збутові потужності підприємства, стратегія підприємства, потенціал вищої ланки керівництва, найважливіші результати діяльності підприємства. Для кожного чинника отримано показник чи низку показників, які дозволяють комплексно оцінити ті чи інші аспекти діяльності підприємства, що важливі у забезпеченні його конкурентоспроможності. Зорієнтованість на зазначені чинники дозволила розробити методику, яка є дієвим інструментарієм не лише в отриманні об’єктивної інформації для оцінки та аналізу конкурентоспроможності підприємства, але й для побудови ефективної системи управління нею.

Посилання

Batchenko, L.V., & Starychenko, T.V. (2018). Kontseptual’nyy pidkhid do konkurentospromozhnosti hotel’nykh pidpryyemstv Ukrayiny [Conceptual approach of competitiveness of hotel business in Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 9. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6721 [in Ukrainian].

Bogatska, N. (2020). Osoblyvosti otsinky konkurentospromozhnosti pidpryyemstva [Features of the enterprise competitiveness assessment]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 4. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.4.73 [in Ukrainian].

Horihovskyy, M.V. (2015). Metody otsinky konkurentospromozhnosti sil’s’kohospodars’kykh pidpryyemstv [Methods of assessment of competitiveness of agricultural enterprises]. Naukovi pratsi [Chornomors’koho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu “Kyyevo-Mohylyans’ka akademiya”]. Seriya: Ekonomika – Scientific works [of the Black Sea State University named after Peter Mohyla Complex “Kyiv-Mohyla Academy”]. Series: Economics, vol. 265, no. 253. pp. 123–126. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/ujrn/npchduec_2015_265_253_23 [in Ukrainian].

Zajtseva, L. (2013). Analiz suchasnykh metodiv otsinky konkurentospromozhnosti pidpryyemstva [Analysis of modern methods of assessment of enterprises competitiveness] Ekonomichnyy analiz – Economic analysis, 3, vol. 14, pp. 12–17 [in Ukrainian].

Kardash, V., Shafalyuk, O. & Antonchenko, M. (2009). Marketynhova tovarna polityka [Marketing commodity policy]. Kyiv : KNEU [in Ukrainian].

Kasatkina, M.V. (2011). Otsinka konkurentospromozhnosti pidpryyemstv khimichnoyi promyslovosti: metodychni aspekty [Estimation of competitiveness of enterprises of chemical industry: methodical aspects]. Marketynh i menedzhment innovatsiy – Marketing and innovation management, 3, vol. 2, pp. 159–165 [in Ukrainian].

Kvasko, A.V. (2017). Analiz metodiv otsinky konkurentospromozhnosti pidpryyemstva [Analysis of methods of enterprises competitiveness assessment]. Naukovi zapysky – Scientific Papers, 1. pp. 111–118 [in Ukrainian].

Klymenko, S.M., Omel’yanenko, T.V., Barabas’, D.O. etc. (2008). Upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstva [Competitivity management of the enterprise]. Kyiv : KNEU p. [in Ukrainian].

Kono, T. (1989). Strategy and Structure of Japanese Enterprises. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, London : The Macmillan Press LTD.

Kotenko, S.I. & Shvindina, H.O. (2018). Problemy otsinky konkurentospromozhnosti pidpryyemstv yak indykatora stratehichnoho rozvytku [Problems in assessing competitiveness of enterprises as an indicator of strategic development]. Problemy ekonomiky – Problems of the economy, 3 (37), pp. 104–112 [in Ukrainian].

Kovtunenko, Yu.V. & Grabovenko, О.А. (2016). Competitiveness Enterprise in Modern Conditions: Problems and Prospects. Економіка: реалії часу – Economics: Realities of time, 2 (24). pp. 41–46.

Levytska, A.O. (2013). Metody otsinky konkurentospromozhnosti pidpryyemstva: vitchyznyani ta zakordonni pidkhody do klasyfikatsiyi [Methods for assessing competitiveness: national and foreign approaches to classification] Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky – Mechanism of regulation of the economy, 4. pp. 155–163 [in Ukrainian].

Tkachenko, A. & Kolesnyk, E. (2019). Metody otsinky konkurentospromozhnosti pidpryyemstva [Competitiveness evolution methods of the enterprise]. Naukovyy visnyk Poltavs’koho universytetu ekonomiky i torhivli – Scientific Bulletin of the Poltava University of Economics and Trade, 4 (95), pp. 14 21. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-4-2 [in Ukrainian].

Filatova, L.S. & Volchasta, K.V. (2016). Otsinyuvannya konkurentospromozhnosti pidpryyemstva na osnovi metodiv stratehichnoho marketynhu [Assessment of enterprise competitiveness based on strategic marketing methods]. Naukovyy visnyk Khersons’koho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of the Kherson State University, 18. vol. 2, pp. 110–113 [in Ukrainian].

Khariv, P.S. & Sobko, O.M. (2003). Aktyvizatsiya innovatsiynoyi diyal’nosti promyslovykh pidpryyemstv rehionu [Activation of innovation activity of industrial enterprises of the region]. Ternopil : TANE [in Ukrainian].

Shved, T.V. & Bila, I.S. (2017). Otsinka konkurentospromozhnosti pidpryyemstva [Evaluation of competitiveness of enterprises]. Ekonomika i suspil’stvo – Economics and society, 8, pp. 405–410 [in Ukrainian].

Батченко Л.В., Стариченко Т.В. Концептуальний підхід до конкурентоспроможності готельних підприємств України. Ефективна економіка. 2018. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6721 (дата звернення: 28.08.2021).

Богацька Н.М. Особливості оцінки конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 4. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.4.73.

Горіховський М.В. Методи оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Економіка. 2015. Т. 265, Вип. 253. С. 123–126. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduec_2015_265_253_23

Зайцева Л.О. Аналіз сучасних методів оцінки конкурентоспроможності підприємства. Економічний аналіз. 2013. Т. 14. № 3. С. 12–17.

Кардаш В.Я., Шафалюк О.К., Антонченко М.Ю. Маркетингова товарна політика : підручник. 2-е вид. Київ : КНЕУ, 2009. 419 с.

Касаткіна М.В. Оцінка конкурентоспроможності підприємств хімічної промисловості: методичні аспекти. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 3. Т. 2. С. 159–165.

Кваско А.В. Аналіз методів оцінки конкурентоспроможності підприємства. Наукові записки. 2017. № 1. С. 111–118.

Клименко С.М., Омельяненко Т.В., Барабаcь Д.О. та ін. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2008. 557 с.

Kono T. Strategy and Structure of Japanese Enterprises. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, London : The Macmillan Press LTD, 1989. 365 p.

Котенко С.І., Швіндіна Г.О. Проблеми оцінки конкурентоспроможності підприємств як індикатора стратегічного розвитку. Проблеми економіки. 2018. № 3 (37). С. 104–112.

Kovtunenko Yu.V., Grabovenko О.А. Competitiveness Enterprise in Modern Conditions: Problems and Prospects. Економіка: реалії часу. 2016. № 2 (24). С. 41–46.

Левицька А.О. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: вітчизняні та закордонні підходи до класифікації. Механізм регулювання економіки. 2013. № 4. С. 155–163.

Ткаченко А.М., Колесник Е.О. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2019. № 4 (95). С. 14–21. DOI: https://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-4-2.

Філатова Л.С., Волчаста К.В. Оцінювання конкурентоспроможності підприємства на основі методів стратегічного маркетингу. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 18. Ч. 2. С. 110–113.

Харів П.С., Собко О.М. Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств регіону : монографія. Тернопіль : ТАНГ, 2003. 180 с.

Швед Т.В., Біла І.С. Оцінка конкурентоспроможності підприємства. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 8. С. 405–410.

Переглядів статті: 428
Завантажень PDF: 161
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Вашків, О., Собко, О., & Смерека, С. (2021). КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-33
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ