ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові слова: облік, аудит, грошові кошти, каса, поточні рахунки, класифікація грошових коштів, робочі документи аудитора

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів організації та забезпечення обліку, а також методики планування етапів аудиторської перевірки грошових коштів на підприємстві. В статті розглянуто різні підходи науковців, до визначення поняття організації обліку та методів аудиту грошових коштів, також розглянуто підходи до суті поняття «грошові кошти». Визначено суть недосконалості та проблематику існуючих підходів при застосуванні у поточній господарській діяльності підприємства та зазначено головний недолік, що не дає можливості їх ефективного застосування. Наведено зразок тесту внутрішнього контролю готівково-розрахункових операцій, програми аудиту готівково-розрахункових операцій з (виділенням методичних прийомів проведення і організації), визначено типову класифікацію коштів підприємства та головні джерела інформації під час їх обліку та аудиту, запропоновано типові для використання робочі документи аудитора, що максимально враховують всі можливі аспекти.

Посилання

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» № 73 від 07.02.2013 р. (в редакції від 23.07.2019р) / Мінфін України. URL: http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/z0336-13/page

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2016 – 2017 років Ради з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/2016-2017-IAASB-Handbook-Volume-1_укр.pdf

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні № 148 від 29.12.2017 р. (в редакції від 01.01.2021 р.) / Національний банк. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17

Бунда О.М., Єлісеєва С.Ю. Організаційні та методичні аспекти аудиту грошових коштів на підприємстві. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2015. № 4 (89) C. 11–19.

Виноградова М.О., Жидєєва Л.І. Аудит : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури. 2014. 654 с

Жидєєва Л.І., Колісник О.П., Салямон-Міхєєва К.Д. Аудит : навчальний посібник. Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. 312 с.

Коваль М.І., Нетреба ЮО. Удосконалення обліку, аналіз та аудит готівкових розрахунків підприємства. Наукові праці МАУП. 2013. Вип. 2. С. 18–23.

Козьмук Н.І., Завалій О.В. Шляхи вдосконалення грошових розрахунків підприємств. Вісник Університету банківської справи. 2016. № 3. С. 36–41.

Корінько М.Д. Аудиторський контроль грошових коштів. Інтелект XXI. № 6. С. 80–85.

Нездойминога О.Є. Красота О.Г. Особливості внутрішнього аудиту грошових коштів підприємства. Інфраструктура ринку. 2019. № 30. С. 528–536.

Радіонова Н.Й., Жура К.О. Концептуальний підхід до організації та методики проведення аудиту грошових коштів підприємства. Ефективна економіка. 2017. № 5.

Law of Ukraine "About Audit of Financial Reporting and Audit Activity", dated 21.12.2017 No. 2258-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/Laws/show/2258-19

National provision (standard) accounting 1 "General requirements for financial reporting" № 73 dated 07.02.2013 (editorial office dated 23.07.2019) / Ministry of Finance of Ukraine. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13/page

International quality control standards, audit, review, other provision of confidence and accompanying services, edition 2016 – 2017, Council on International Audit Standards and Confidence. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/2016-2017-IAASB-HANDBOOK-VOLUME-1_KR.PDF

Regulations on the maintenance of cash transactions in the national currency in Ukraine No. 148 dated 29.12.2017 (editorial office of 01.01.2021) / National Bank. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17 .

Bundа O.M., Yeliseva S.Y. (2015) Organizational and methodological aspects of cash flow audit at the enterprise. Bulletin of the Kiev National University of Technology and Design. No. 4 (89), pp. 11–19.

Vinogradova M.O., Zhiduev L.I. (2014) Audit: Tutorial. Kyiv: Center for Educational Literature, p. 654.

Zhidueva L.I., Kolisnyk O.P., Salyamon-Mikheev K.D. (2019) Audit: Tutorial Irpin: University of DFS Ukraine, p. 312.

Koval M.I., Nautriba Yu.O. (2013) Improvement of accounting, analysis and audit of cash settlements of the enterprise. Scientific works of MAUP. Edition 2, pp. 18–23.

Kozmuk N.I., Zavals O.V. (2016) Ways to improve the monetary calculations of enterprises. Bulletin of the University of Banking. No. 3, pp. 36–41.

Korinko M. D. (2014) Audit of cash flow. Intellect XXI. No. 6, pp. 80–85.

Nezdoiminoga O.E., Krsota O.G. (2019) Features of the internal audit of the funds of the enterprise. Infrastructure of the market. № 30., pp. 528–536.

Radionova N.Y., Jury K.O. (2017) Conceptual approach to the organization and methodology for conducting an audit of cash funds at the enterprise. Effective economy. No. 5.

Переглядів статті: 38
Завантажень PDF: 35
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Сілівончик, О., & Скрипник, М. (2021). ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-42
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ