НАСЛІДКИ ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ

Ключові слова: економічна криза, сучасні цивілізаційні виклики, ВВП на душу населення

Анотація

Поєднання переходу суспільства до шостого технологічного устрою та глобальної економічної кризи, що почалася у 2019 році, поглибила економічні, екологічні та соціально-політичні проблеми людства. Наслідком такого стану є посилення нерівномірності розподілу доходів в світі, що підтверджує проведений аналіз ВВП на душу населення фіксованого в цінах 2010 року за 175 країнами світу протягом 2019 – 2020 років. Для аналізу використано метод описової статистики в пакеті програм «Statistica». Медіанне значення показника свідчить про те, що хоча показник має суттєвий розмах (208,07$ до 111043,5$), у 87 країнах світу він не перевищував 5792,3 $. Середній рівень падіння динаміки росту цього показнику в світі становить 4%. Однак, є група країн, в якій зберігся позитивний темп росту (Гайана, Гвінея, Ефіопія, Китай, В’єтнам, Єгипет, Ірландія, Таджикистан), що свідчить про наявність ефективного антикризового потенціалу в цих країнах.

Посилання

Кухта П. Кризи, їх причини та наслідки. Ефективна економіка. 2012. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1439

Колінець Л. Наслідки глобальних кризових явищ для економіки україни. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Випуск 18, Ч. 2. С. 54–57.

Ортіна Г. Причини виникнення і наслідки економічних криз в ринковій економіці як об'єкти державного впливу. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 2. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1101

Наслідки світових фінансово-економічних криз. Аналітична платформа. URL: https://ru.slovoidilo.ua/2020/01/21/infografika/jekonomika/posledstviya-mirovyx-finansovo-ekonomicheskix-krizisov

World Health Organization. URL: https://www.who.int/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action

Song, W., Wang, C., Chen, W., Zhang, X., Li, H. and Li, J. (2020). Unlocking the spatial heterogeneous relationship between Per Capita GDP and nearby air quality using bivariate local indicator of spatial association. Resources, Conservation and Recycling, 160, 104880.

Pieter, B., Andrée, J., Chamorro, A., Spencer, P., Koomen, E., Dogo, H. (2019). Revisiting the relation between economic growth and the environment; a global assessment of deforestation, pollution and carbon emission. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 114, 109221. doi: https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.06.028

Kukla-Gryz, A (2009). Economic growth, international trade and air pollution: A decomposition analysis, Ecological Economics, 68, 1329-10. doi: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2008.09.005

Crespo Cuaresma, J., Danylo, O., Fritz, S., McCallum, I, Obersteiner, M., See, L. Walsh. (2017). Economic development t and forest cover: evidence from satellite data, SciRep, 7, 40678. doi: https://doi.org/10.1038/srep40678

Индекс качества воздуха (AQI) и загрязнение атмосферы PM2.5 в мире. URL: https://www.iqair.com/ru/world-air-quality

World Health Organization. URL: https://www.who.int/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action

Worldometers. URL: https://www.worldometers.info/uk/

Deforestation. URL: https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/12/deforestation-world-losing-area-forest-size-of-uk-each-year-report-finds

Leslie Hook and John Reed, (2018). Why the World’s Recycling System Stopped Working, in Financial Times, 25 October. URL: https://www.ft.com/content/360e2524-d71a-11e8-a854-33d6f82e62f8

Peter Naess & Leigh Price eds. (2016). The Illusion of Green Capitalism, Crisis System: A Critical Realist and Environmental Critique of Economics and the Economy. London: Routledge. 228 p. doi: https://doi.org/10.4324/9781315563138-10

M. Kyzym, N. Gavkalova, Y. Lola, S. Prokopovych, Pradeep Jain. (2021). Ecological changes during crisis period. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 628. doi: https://doi.org/10.1088/1755-1315/628/1/012016

До критики політеколоґії пізнього капіталізму. URL: https://vpered.wordpress.com/2020/03/26/petrusha-greta/

До критики політеколоґії пізнього капіталізму. URL: https://vpered.wordpress.com/2020/03/26/petrusha-greta/

Співпраця щодо створення зелених інвестицій в Україні. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/derzhenergoefektivnosti-ta-posolstvo-oae-v-ukrayini-rozglyanuli-napryami-spivpraci-ukrayini-ta-oae-u-zelenij-energetici

Білорус, О. Проблеми теорії і політичної економії світ-системи глобалізму і глобального простору. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/25205/01-Bilorus.pdf?sequence=1

Коротаев А., Акаев А., Гринберг Р., Гринин Л., Малков С. Кондратьевские волны в мир-системной перспективе. Кондратьевские волны. Аспекты и перспективы. Волгоград: Учитель, 2012. С. 58–109.

Коротаєв А., Цирель С. Кондратьевские волны в мировой экономической динамике. Системный мониторинг. Глобальное и региональное развитие. Москва: Либроком/URSS, 2009. C. 189–229.

Korotayev, A. V, & Tsirel, S. V. (2010). A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008–2009 Economic Crisis. Structure and Dynamics. 4(1). URL: https://escholarship.org/uc/item/9jv108xp

Kuhta, P. (2012). Krizi, ih prichini ta naslіdki. Efektivna ekonomіka. № 10. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1439 (in Ukrainian)

Kolіnec', L. (2018) Naslіdki global'nih krizovih yavishch dlya ekonomіki ukraїni. Naukovij vіsnik Uzhgorods'kogo nacіonal'nogo unіversitetu. Vipusk 18. Ch. 2. S. 54–57. (in Ukrainian)

Ortіna, G. (2015). Prichini viniknennya і naslіdki ekonomіchnih kriz v rinkovіj ekonomіcі yak ob'єkti derzhavnogo vplivu. Derzhavne upravlіnnya: udoskonalennya ta rozvitok, № 2 (in Ukrainian)

Naslіdki svіtovih fіnansovo-ekonomіchnih kriz. Analіtichna platforma. Retrieved from: https://ru.slovoidilo.ua/2020/01/21/infografika/jekonomika/posledstviya-mirovyx-finansovo-ekonomicheskix-krizisov (in Ukrainian)

World Health Organization. Retrieved from https://www.who.int/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action

Song W Wang C Chen W Zhang X Li H and Li J. (2020). Unlocking the spatial heterogeneous relationship between Per Capita GDP and nearby air quality using bivariate local indicator of spatial association. Resources, Conservation and Recycling, 160, 104880.

Pieter B Andrée J Chamorro A Spencer P Koomen E Dogo H. (2019). Revisiting the relation between economic growth and the environment; a global assessment of deforestation, pollution and carbon emission. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 114, 109221. doi: https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.06.028

Kukla-Gryz A (2009). Economic growth, international trade and air pollution: A decomposition analysis. Ecological Economics, 68, 1329-10. doi: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2008.09.005

Crespo Cuaresma J Danylo O Fritz S McCallum I Obersteiner M See L Walsh. (2017). Economic development t and forest cover: evidence from satellite data. SciRep, 7, 40678. doi: https://doi.org/10.1038/srep40678

Indeks kachestva vozduha (AQI) i zagryaznenie atmosfery PM2.5 v mire. Retrieved from https://www.iqair.com/ru/world-air-quality (in Ukrainian)

World Health Organization. Retrieved from: https://www.who.int/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action

Worldometers. Retrieved from: https://www.worldometers.info/uk/ [in English].

Deforestation. Retrieved from: https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/12/deforestation-world-losing-area-forest-size-of-uk-each-year-report-finds

Leslie Hook & John Reed. (2018). Why the World’s Recycling System Stopped Working, in Financial Times, 25 October 2018, Retrieved from: https://www.ft.com/content/360e2524-d71a-11e8-a854-33d6f82e62f8

Peter Naess and Leigh Price (2016). The Illusion of Green Capitalism, Crisis System: A Critical Realist and Environmental Critique of Economics and the Economy. London: Routledge, 228.

Kyzym, M., Gavkalova, N., Lola, Y., Prokopovych, S., Pradeep Jain. (2021). Ecological changes during crisis period. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 628. doi: https://doi.org/10.1088/1755-1315/628/1/012016

Do kritiki polіtekoloґії pіzn'ogo kapіtalіzmu. Retrieved from: https://vpered.wordpress.com/2020/03/26/petrusha-greta/ (in Ukrainian)

Do kritiki polіtekoloґії pіzn'ogo kapіtalіzmu. Retrieved from https://vpered.wordpress.com/2020/03/26/petrusha-greta/ (in Ukrainian)

Spіvpracya shchodo stvorennya zelenih іnvesticіj v Ukraїnі. Uryadovij portal. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/news/derzhenergoefektivnosti-ta-posolstvo-oae-v-ukrayini-rozglyanuli-napryami-spivpraci-ukrayini-ta-oae-u-zelenij-energetici (in Ukrainian)

Bіlorus O.G. Problemi teorіi і polіtichnoi ekonomіi svіt-sistemi globalіzmu і global'nogo prostoru. Retrieved from: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstreamhandle/123456789/25205/01-Bilorus.pdf?sequence=1 (in Ukrainian)

Korotaev, A., Akaev, A., Grinberg, R., Korotaev, A., Malkov, S., Grinin, L. (2012). Kondrat'evskie volny v mir-sistemnoj perspektive Kondrat'evskie volny. Aspekty i perspektivy. Volgograd: Uchitel', S. 58–109. (in Russian)

Korotaev V., Cirel' S. (2009). Kondrat'evskie volny v mirovoj ekonomicheskoj dinamike. Sistemnyj monitoring. Global'noe i regional'noe razvitie. Moskva: Librokom/URSS. S. 189–229. (in Russian)

Korotayev, A., & Tsirel, S. (2010). A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008–2009 Economic Crisis. Structure and Dynamics. 4(1). Retrieved from: https://escholarship.org/uc/item/9jv108xp

Переглядів статті: 358
Завантажень PDF: 168
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Лола, Ю. (2021). НАСЛІДКИ ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-38
Розділ
ЕКОНОМІКА