СТРАТЕГІЯ КООПЕРЕНЦІЇ (КООПЕТИЦІЇ) В СИСТЕМІ РИТЕЙЛУ НА ЗАСАДАХ ОМНІКАНАЛЬНОСТІ

Ключові слова: коопетиція, кооперенція, ритейл, стратегія, ланцюги постачання, оптимізація, омніканальність

Анотація

У сучасному висококонкурентному бізнес-середовищі виникає необхідність зібрати та накопичити нові знання у сфері стратегії кооперенції (коопетиції) в системі ритейлу на засадах омніканальності та висвітлити можливі шляхи того, як її можна ефективно створити, побудувати та реалізувати в межах компанії. Метою статті стало дослідження та актуалізація стратегії кооперенції (коопетиції) в системі ритейлу на засадах омніканальності. У цій статті пропонуються чіткі стратегічні напрями та практичні поради для системи ритейлу на засадах омніканальності. Рекомендований підхід підтримує три етапи при формуванні стратегії кооперенції (коопетиції) в системі ритейлу. Запропонована модель стратегії призначена для використання керівниками компанії як цінний інструмент для підвищення ефективності діяльності в системі ритейлу на засадах омніканальності.

Посилання

Лазоренко Т. В., Солосіч О.С. Коопетиція як сучасний підхід до стратегічного управління підприємством. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. Вип. 6. С. 96-100.

Безугла Л.С., Пороходніченко К.Р. Формування маркетингової збутової політики підприємства. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2018. №24. С. 111-116.

T. Ilchenko, L. Bezugla. Trend and priorities change in the European agricultural products market. Журнал «Інвестиції: практика та досвід». 2019. № 24. С. 35-42.

Швіндіна Г. О. Інновації у розвитку стратегічного менеджменту: від конкуренції до коопетиції. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. № 1. С. 180-192.

Bascur, C. & Rusu, C. Customer Experience in Retail: A Systematic Literature Review. Applied Sciences. 2020. № 10 (21), 7644. https://doi.org/10.3390/ app10217644

Grynko, T., & Shevchenko, T., & Pavlov, R., & Shevchenko V. & Pawliszczy, D. The impact of collaboration strategy in the field of innovation on the effectiveness of organizational structure of healthcare institutions. Knowledge and Performance Management. 2020. № 4(1), 37-51. doi: https://doi.org/10.21511/kpm.04(1).2020.04

Holger J. Schmidt, & Roger B. Mason, & Juan-Pierré Bruwer & Jonathan Aspeling Access to finance problems for small retail businesses in South Africa: comparative views from finance seekers (retailers) and finance providers (banks). Banks and Bank Systems. 2017. № 12(2), 20-30. doi: https://doi.org/10.21511/bbs.12(2).2017.02

Prokopenko, O., & Omelyanenko, V. Marketing aspect of the innovation communications development. Innovative Marketing. 2018. № 14(2), 41-49. https://doi.org/10.21511/im.14(2).2018.05

Shtal, T. & Proskurnina, N. Trends of structural dynamic changes in retail trade. Economics of Development. 2018. 17(3), 64-73. doi: https://doi.org/10.21511/ed.17(3).2018.06

Vodak, J., & Soviar, J., & Lendel, V. Identification of the main aspects of cooperation management and the problems arising from their misunderstanding. In: Communications - Scientific letters of the University of Zilina. 2014. № 16(3), 93-101

Zhylinska, O. & Stepanova A. & Horbas I. Effective synergic interaction of strategic business units of diversified company. Problems and Perspectives in Management. 2017. №15(4), 38-49. doi: https://doi.org/10.21511/ppm.15(4).2017.04

Lazorenko, T.V. & Solosich, O.S. (2018). Koopetytsiia yak suchasnyi pidkhid do stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvom [Cooperation as a modern approach to strategic enterprise management]. Problems of system approach in economics. Vol. 6, P. 96-100

Bezuhla, L.S., & Porokhodnichenko, K.R. (2018). Formuvannia marketynhovoi zbutovoi polityky pidpryiemstva [Formation of marketing sales policy of the enterprise]. Elektronnyj naukovo-praktychnyj zhurnal «Infrastruktura rynku». Vol. 24. P. 111-116.

Ilchenko, T., & Bezugla, L. (2019). Trend and priorities change in the European agricultural products market. Zhurnal «Investytsii: praktyka ta dosvid» Vol. 24, P. 35-42.

Shvindina, G.O. (2017). Innovatsii u rozvytku stratehichnoho menedzhmentu: vid konkurentsii do koopetytsii [Innovations in the development of strategic management: from competition to cooperation]. Marketing and management of innovations. Vol. 1, P. 180-192.

Bascur, C. & Rusu, C. (2020). Customer Experience in Retail: A Systematic Literature Review. Applied Sciences, 10 (21), 7644. https://doi.org/10.3390/ app10217644

Grynko, T., & Shevchenko, T., & Pavlov, R., & Shevchenko V. & Pawliszczy, D. (2020). The impact of collaboration strategy in the field of innovation on the effectiveness of organizational structure of healthcare institutions. Knowledge and Performance Management, 4(1), 37-51. doi: https://doi.org/10.21511/kpm.04(1).2020.04

Holger J. Schmidt, & Roger B. Mason, & Juan-Pierré Bruwer & Jonathan Aspeling (2017). Access to finance problems for small retail businesses in South Africa: comparative views from finance seekers (retailers) and finance providers (banks). Banks and Bank Systems, 12(2), 20-30. doi: https://doi.org/10.21511/bbs.12(2).2017.02

Prokopenko, O., & Omelyanenko, V. (2018). Marketing aspect of the innovation communications development. Innovative Marketing, 14(2), 41-49. https://doi.org/10.21511/im.14(2).2018.05

Shtal, T. & Proskurnina, N. (2018). Trends of structural dynamic changes in retail trade. Economics of Development, 17(3), 64-73. doi: https://doi.org/10.21511/ed.17(3).2018.06

Vodak, J., & Soviar, J., & Lendel, V. (2014). Identification of the main aspects of cooperation management and the problems arising from their misunderstanding. In: Communications - Scientific letters of the University of Zilina, 16(3), 93-101

Zhylinska, O. & Stepanova A. & Horbas I. (2017). Effective synergic interaction of strategic business units of diversified company. Problems and Perspectives in Management, 15(4), 38-49. doi: https://doi.org/10.21511/ppm.15(4).2017.04

Переглядів статті: 204
Завантажень PDF: 206
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Rak-Młynarska, E., Шинкаренко, Н., & Шевців, Л. (2021). СТРАТЕГІЯ КООПЕРЕНЦІЇ (КООПЕТИЦІЇ) В СИСТЕМІ РИТЕЙЛУ НА ЗАСАДАХ ОМНІКАНАЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-26
Розділ
МАРКЕТИНГ