ПРОГНОЗУВАННЯ МОЖЛИВОГО БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ДИСКРИМІНАНТНОГО АНАЛІЗУ

Ключові слова: банкрутство, криза, платоспроможність, діагностика банкрутства, методи діагностики банкрутства, дискримінантний аналіз

Анотація

У статті проаналізовано визначення і сутність термінів «банкрутство» та «криза». Досліджено частоту використання багатоваріантного дискримінантного аналізу з іншими прогресивними методами прогнозування банкрутства. Проаналізовано вітчизняні та зарубіжні методи дискримінантного аналізу ймовірності настання банкрутства, а саме моделі: Бівера, Альтмана, Спрінгейта, Лису, Таффлера та Тішоу, Терещенка. Визначено переваги та недоліки застосування однофакторних та багатофакторних моделей, а також їх практичну значущість в сучасних умовах для України. Проведено аналіз фінансових показників, які характеризують фінансовий стан підприємства та впливають на результати діагностики вірогідності настання банкрутства. Обґрунтовано необхідність розробки сучасних вітчизняних моделей прогнозування банкрутства, що дадуть можливість підприємствам своєчасно реагувати на виникнення кризових ситуацій.

Посилання

Фомин Я.А. Диагностика кризисного состояния предприятия: учебное пособие. Москва: Московская финансово-промышленная академія, 2004. 61 с.

Бланк И. А. Финансовый менеджмент: учебный курс, 2-е изд. Киев: Эльга, Ника-Центр, 2004. 656 с.

Повстенюк Н. Г. Методи діагностики банкрутства підприємств у сучасних умовах. Економіка і регіон. 2015. № 1. С. 25-31.

Москаленко В.П., Пластун О.Л. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як основа для діагностики його банкрутства. Механізм регулювання економіки. 2006. № 2. C. 109-120.

Островська Г., Квасовський О. Аналіз практики використання зарубіжних методик (моделей) прогнозування ймовірності банкрутства підприємств. Галицький економічний вісник. 2011. №2(31). С. 99-111.

Рзаєва Т. Г., Стасюк І.В. Зарубіжні методики визначення ймовірності банкрутства підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. №3. С. 177 – 181.

Іванова М.І., Потьомкін Д.М. Порівняння методів діагностування банкрутства Економічний простір. Видавництво Придніпровської державної академія будівництва і архітектури, 2009. № 31. С. 184–200.

Ященко В. Методи аналізу ймовірності настання банкрутства на підприємстві [Електронний ресурс]. URL: http://naub.oa.edu.ua.

Blank I.A. (2004). Finansovyy menedzhment: uchebnyy kurs [Financial management: training course]. Kiev: El'ga, Nika-Tsentr [in Ukrainian].

Fomin Ya.A. (2004) Diagnostika krizisnogo sostoyaniya predpriyatiya: uchebnoye posobiye. [Diagnostics of the crisis state of the enterprise: a tutorial] Moscow: Moskovskaya finansovo-promyshlennaya akademíya. [in Russian].

Povsenyuk N.H. (2015) Metody diahnostyky bankrut·stva pidpryyemstv u suchasnykh umovakh [Methods for diagnosing bankruptcy of enterprises in modern conditions]. Ekonomika i rehion - Economy and Region, 1 (50), 25-29 [in Ukrainian].

Moskalenko V.P., Plastun O.L. (2006). Kompleksna otsinka finansovoho stanu yak osnova dlya diahnostyky yoho bankrut·stva [Comprehensive assessment of financial condition as a basis for diagnosing its bankruptcy]. Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky - Mechanism of economic, 2, 109-120 [in Ukrainian].

Ostrovsʹka H., Kvasovyy O. (2011). Analiz praktyky vykorystannya zarubizhnykh metodyk (modeley) prohnozuvannya ymovirnosti bankrut·stva pidpryyemstv [Analysis of the practice of using foreign methods (models) for predicting the probability of bankruptcy of enterprises]. Halytskyy ekonomichnyy visnyk - Galician Economic Bulletin, 2(31), 99-111 [in Ukrainian].

Rzaeva T.H., Stasyuk I.V. (2010). Zarubizhni metodyky vyznachennya ymovirnosti bankrut·stva [Foreign methods of determining the probability of bankruptcy]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu - Bulletin of Khmelnytsky National University, 3 T.1, 177-181. [in Ukrainian].

Ivanova M.I. ta Potʹomkin D.M. (2009). Porivnyannya metodiv diahnostuvannya bankrut·stva [Comparison of methods of diagnosing bankruptcy]. Ekonomichnyy prostir - Economic Space, 31, 184-200 [in Ukrainian].

Yashchenko V. (n.d.). Metody ymovirnosti nastannya bankrut·stva na pidpryyemstvi.[ Methods of probability of bankruptcy at the enterprise] Retrieved from : https://naub.oa.edu.ua. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 38
Завантажень PDF: 41
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Чумак, В., & Гвіздзжинська, І. (2021). ПРОГНОЗУВАННЯ МОЖЛИВОГО БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ДИСКРИМІНАНТНОГО АНАЛІЗУ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-25
Розділ
ЕКОНОМІКА