СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ

Ключові слова: стратегія, туризм, природоохоронні території, природно-заповідний фонд, рекреаційно-туристська діяльність, сталий розвиток

Анотація

У статті обґрунтовано стратегічні пріоритети розвитку туризму на природоохоронних територіях України. Установлено, що найпоширенішим підходом до планування розвитку туризму в межах природоохоронних територій є планування в інтересах окремих природоохоронних установ різних типів, інтегроване до системи регіонального та національного планування. Представлено складові концепції сталого розвитку, розкрито сутність, види та принципи сталого туризму. Запропоновано стратегічні заходи щодо розвитку туризму на природоохоронних територіях України. Систематизовано підходи та методи управління рекреаційною діяльністю на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду. Обґрунтовано важливість забезпечення ефективної взаємодії правового, організаційного, економічного та фінансового механізмів державного регулювання туристичної діяльності у рамках стратегічного розвитку туризму на природоохоронних територіях України.

Посилання

Ісаєнко В. М., Ніколаєв К. Д., Бабікова К. О., Білявський Г. О. Смирнов І. Г. Стратегія сталого розвитку (туристична галузь) : навчальний посібник. Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2014. 300 с.

Воробйова О. А. Збалансоване природокористування та господарювання в рекреаційно-туристичній сфері : монографія. Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2012. 248 с.

Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. № 168-р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-р#Text

Руденко В. П., Вацеба В. Я., Підгірна В. Н., Цепенда М. В. та ін. Менеджмент туристичної індустрії : підручник у 3-х частинах. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2019. 504 с.

Isayenko, V. M., Nikolayev, K. D., Babikova K. O., Bilyavs'kyy H. O., Smyrnov I. H. Stratehiya staloho rozvytku (turystychna haluz') [Strategy of sustainable development (tourist industry)]. Kyiv: Vydavnytstvo Natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. (in Ukrainian)

Vorobyova, O. A. (2012). Zbalansovane pryrodokorystuvannya ta hospodaryuvannya v rekreatsiyno-turystychniy sferi [Balanced nature management and management in recreation and tourism]. Odesa: IPREED NAN Ukrayiny. (in Ukrainian)

Pro skhvalennya Stratehiyi rozvytku turyzmu ta kurortiv na period do 2026 roku : Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 16.03.2017 r. № 168-r. [On approval of the Strategy of development of tourism and resorts for the period up to 2026: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 16, 2017 № 168-r.]. Verkhovna Rada Ukrayiny. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-r#Text

Rudenko, V. P., Vatseba, V. Ya., Pidhirna, V. N., Tsependa, M. V. et al. (2019). Menedzhment turystychnoyi industriyi [Management of the tourist industry]. Chernivtsi: Chernivets'kyy natsional'nyy universytet. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 45
Завантажень PDF: 47
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Безсмертнюк, Т., & Мельнійчук, М. (2021). СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-7