ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНА СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

  • Геннадій Дмитренко Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0002-8211-5690
  • Наталія Головач Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0002-6215-6575
Ключові слова: концепція людиноцентризму, первинність людської діяльності, розвиток економіки, культура цільового управління, фактори економічного зростання

Анотація

Обґрунтовано людиноцентричну сутність економічного розвитку та визначено головні фактори економічного зростання. Проведено аналіз досліджень відомих вчених та практиків щодо визначення первинної ролі людської діяльності. Розкрито ігнорування значущості ролі людських ресурсів в економічних процесах. Встановлено первинність людського фактору в розвитку економіки з точки зору формування соціально орієнтованої ринкової економіки. Наведено погляди на роль праці та людини в сучасній ринковій економіці на мікро- та макрорівнях. Розглянуто людиноцентричний аспект економічного розвитку в теорії ендогенного зростання. Розроблено модель економічного розвитку з позиції концепції людиноцентризму. Визначено роль формування інклюзивних політичних та економічних інститутів як факторів економічного розвитку.

Посилання

Аджемоглу Д., Робінсон Дж. Чому нації занепадають / пер. с англ. О. Дем'янчука. Київ : Наш Формат, 2016. 440 с.

Макконнелл К.Р., Брю С.Л., Флинн Ш.М. Экономикс: принципы, проблемы и политика / пер. с англ. 19-е изд. Москва : НИЦ Инфра, 2017. 1028 с.

Райнерт Е.С. Як багаті країни забагатіли і чому бідні країни лишаються бідними / пер. с англ. Петра Таращука. Київ : Темпора, 2015. 444 с.

Згалат-Лозинська Л.О. Методологічні та соціально-технологічні засади інноваційної діяльності організацій: людиноцентричний контекст Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 48–3. С. 27–34. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.48-69

Головатий М.Ф., Дмитренко Г.А., Солодков В.Т. Оздоровлення нації в об’єктиві науки, або Доля України: як її змінити: науково-публіцистичне видання, 2-ге видання, доповнене. Київ : ДКС-Центр, 2019. 280 с.

Кузьмич В.К. Людиноцентризм як домінуючий принцип сучасної педагогічної науки. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2016. Вип. 5. С. 127–135.

Геєць В.М. Ендогенізація розвитку економіки у вимірі рівноправності стосунків держави, бізнесу та суб’єктів голосування. Економіка України. 2018. №7. С. 3–19.

Лич В.М. Трудовий потенціал: теорія і практика відтворення : монографія. Київ : Науковий світ, 2003. 313 с

Захарін С.В., Кичко І.І., Савченко В. Ф. Удосконалення організаційно-економічних та фінансових механізмів реалізації державної соціальної та молодіжної політики в контексті підтримки сталого розвитку. Економіка і управління. 2020. № 1. С. 18–25

Большая советская энциклопедия. 3-е изд. Москва : Изд-во «Советская энциклопедия», 1978. 640 с.

Romer P.M. The Origins of Endogenous Growth. Journal of Economic Perspectives. 1994. 8 (1). Р. 3–22. DOI: 10.1257/jep.8.1.3.

Швець С.М. Еволюція теоретичних течій ендогенного зростання. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 27. С. 1–6. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-21

Лі Куан Ю. Роздуми великого лідера про майбутнє Китаю, США та світу / ред. Г. Елісон, Р.Д. Блеквілл, Е. Вайн; пер. з англ. О. Лобастовой. Київ : Вид. група КМ-БУКС, 2018. 224 с.

Менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. Г.В. Щокіна, М.Ф. Головатого, О.В. Антонюка, В.П. Сладкевича. Київ : МАУП, 2007. 816 с. ISBN 978-966-608-765-5

Головач Н.В., Дмитренко Г.А. Підвищення якості трудового потенціалу організацій з врахуванням потреб роботодавця та працівника. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Т. 30 (69). № 6. С. 43–48. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/69-6-30

Adzhemohlu D., Robinson Dzh. (2016) Chomu natsii zanepadaiut [Why nations are declining]. Kyiv: Nash Format. (in Ukrainian)

Makkonnell K.R., Bryu S.L., Flinn Sh.M. (2017) Ekonomiks: printsipy, problemy i politika [Economics: principles, problems and politics]. Moskva : NITs Infra-M. (in Russian)

Rainert E. S. (2015) Yak bahati krainy zabahatily i chomu bidni krainy lyshaiutsia bidnymy [How rich countries got rich and why poor countries stay poor]. Kyiv: Tempora (in Ukrainian)

Zghalat-Lozynska L.O. (2019) Metodolohichni ta sotsialno-tekhnolohichni zasady innovatsiinoi diialnosti orhanizatsii: liudynotsentrychnyi kontekst [Methodological and social-technological bases of innovative activities of organizations: human-centered context]. Prychornomorski ekonomichni studii, 48–3, 27–34. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.48-69 (in Ukrainian)

Holovatyi M.F., Dmytrenko H.A., Solodkov V.T. (2019) Ozdorovlennia natsii v obiektyvi nauky, abo dolia Ukrainy: yak yii zminyty [Nation's healing in the lens of science, or the fate of Ukraine: how to change it]. Kyiv: DKS-Tsentr. (in Ukrainian)

Kuzmych V.K. (2016) Liudynotsentryzm yak dominuiuchyi pryntsyp suchasnoi pedahohichnoi nauky [Anthropocentrism as the dominant principle of modern pedagogical science]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka, 5, 127–135. (in Ukrainian)

Heiets V.M. (2018) Endohenizatsiia rozvytku ekonomiky u vymiri rivnopravnosti stosunkiv derzhavy, biznesu ta subiektiv holosuvannia [Endogenization of economic development in the measurement of equality of relations between the state, business and voting entities]. Ekonomika Ukrainy – Ukraine economy, 7, 3–19. (in Ukrainian)

Lych V.M. (2003). Trudovyi potentsial: teoriia i praktyka vidtvorennia [Labor potential: theory and practice of reproduction]. Kyiv: Scientific World, 2003. 313 p]. Kyiv: Naukovyi svit. (in Ukrainian)

Zakharin, S.V., Kychko, I.I., & Savchenko V.F. (2020) Udoskonalennia orhanizatsiino-ekonomichnykh ta finansovykh mekhanizmiv realizatsii derzhavnoi sotsialnoi ta molodizhnoi polityky v konteksti pidtrymky staloho rozvytku [Improving organizational, economic and financial mechanisms for the implementation of state social and youth policy in the context of supporting sustainable development]. Ekonomika i upravlinnia – Economics and management, 1, 18–25. (in Ukrainian)

Prokhorov O.M. (ed.) (1978) Bol'shaya sovetskaya entsiklopediya [Great Soviet Encyclopedia]. Moskva: Sovetskaya entsiklopediya. (in Russian)

Romer P.M. (1994) The Origins of Endogenous Growth. Journal of Economic Perspectives. 8 (1), 3–22. DOI: https://doi.org/10.1257/jep.8.1.3.

Shvets S.M. (2021) Evoliutsiia teoretychnykh techii endohennoho zrostannia [Evolution of theoretical currents of endogenous growth]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 27, 1–6. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-21. (in Ukrainian)

Li Kuan Yu (2018) Rozdumy velykoho lidera pro maibutnie Kytaiu, SShA ta svitu [The Great Leader's Reflections on the Future of China, the United States and the world]. Kiev: View. KM-BUKS Group. (in Ukrainian)

Shchokin H.V., Holovatiy M.F., Antoniuk O.V., & Sladkevych V.P. (Ed.) (2007). Menedzhment [Management]. Kyiv: MAUP. ISBN 978-966-608-765-5. (in Ukrainian)

Holovach N.V., Dmytrenko H.A. (2019) Pidvyshchennia yakosti trudovoho potentsialu orhanizatsii z vrakhuvanniam potreb robotodavtsia ta pratsivnyka [Improving the quality of labor potential of organizations taking into account the needs of employer and employee]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia – Scientific notes of TNU named after VI Vernadsky. Series: Economics and Management. 30 (69), no 6, 43–48. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/69-6-30 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 416
Завантажень PDF: 274
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Дмитренко, Г., & Головач, Н. (2021). ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНА СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-8
Розділ
ЕКОНОМІКА