ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Микола Солодкий Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-4781-1041
  • Валентина Яворська Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-2513-8431
Ключові слова: теоретичні знання, практичні навики, компетентності, фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, заклади вищої освіти

Анотація

У статті висвітлено особливості підготовки фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності у вітчизняних закладах вищої освіти. Особлива увага приділена формуванню загальних та фахових компетентностей у студентів з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Відзначено, що формування у майбутніх здобувачів професійних навичок є важливою умовою їх фахового рівня освіти та актуальною вимогою на сучасному ринку праці. Наведено основні види компетентностей, які використовуються у освітньому процесі. Висвітлено погляди дослідників на трактування «фахової компетентності». З’ясовано, що фахові компетентності здобувачів вищої освіти з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності мають ґрунтуватись на встановлених Стандартами вищої освіти загальних і фахових компетентностях. Обґрунтовано важливість набуття інтегрованих компетентностей. Наведено першочергові завдання у напрямі удосконалення вимог до фахових компетентностей у сфері вітчизняної вищої освіти.

Посилання

Закон України «Про вищу освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Стандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». URL: https://mon.gov.ua.

Давискиба В.О. Проблема формування професійної компетентності фахівців у сучасних наукових дослідженнях. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. № 6 (81). 2017. С. 75–80.

Zakon Ukrajiny “Pro vyshhu osvitu” [Ukrainian law «About higher education»] (2014). Аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Standart vyshhoji osvity pershogho (bakalavrsjkogho) rivnja ghaluzi znanj 07 «Upravlinnja ta administruvannja», specialjnosti 076 «Pidpryjemnyctvo, torghivlja ta birzhova dijaljnistj». [Standard of higher education of the first (bachelor's) level of the field of knowledge 07 "Management and administration", specialty 076 "Entrepreneurship, trade and exchange activity"] (2018). Аvailable at: https://mon.gov.ua.

Davyskyba V.O. (2017). Problema formuvannja profesijnoji kompetentnosti fakhivciv u suchasnykh naukovykh doslidzhennjakh [The problem of professional competence formation of specialists in modern scientific research]. Spirituality of personality: methodology, theory and practice, no. 6 (81), pp. 75–80.

Переглядів статті: 31
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Солодкий, М., & Яворська, В. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-5
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ