ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ключові слова: бізнес-процес, управління, підприємство, підходи, система, процесний підхід

Анотація

У статті розкрито сутність наукових підходи до управління підприємством в умовах сьогодення. Для виокремлення оптимального підходу до управління підприємством, який дасть можливість втримувати конкурентні позиції на ринку, успішно розвиватися в сучасних ринкових умовах, швидко реагувати на сприятливі фактори зовнішнього середовища та водночас захищатися від несприятливих факторів було надано детальне порівняння характеристик основних (функціональний, процесний, системний, ситуаційний) підходів до управління. Зазначено, що для досягнення найкращих результатів діяльності, в управління використовується комбінування підходів. На основі проведеного аналізу наукової літератури, побудовано послідовний ланцюг переваг, які отримує підприємство при впровадженні процесного підходу до управління підприємством. Розглянуто складнощі пов’язані з переходом на використання процесного підходу.

Посилання

Чернодубова Е.В., Мартинов А.А. Переваги функціонального підходу до управління витратами і доходами підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 22. С. 860–865.

Харченко В.А. Системний підхід до стратегічного управління підприємством. Економічний вісник Донбасу. Менеджмент. 2013. № 1 (31). С. 157–160.

Запара Л.А. Основні підходи до управління: еволюція і перспективи. Агросвіт. 2015. № 20. C. 16–22.

Запухляк І.Б., Зелінська Г.О., Побігун С.А. Підходи, методи та інструменти управління змінами в системі управління розвитком підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 23. С. 204–209.

Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій : Навч. посіб. Київ : Кондор, 2014. 860 с.

Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. Москва : Дело, 2005. 448 с.

Свірідова С.С., Толстова С.А. Сучасні інструменти стратегічного управління сільськогосподарськими підприємствами. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2017. № 2 (30). С. 109–116. Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2017/No2/109.pdf.

Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. Москва : Стандарты и качество, 2006. 408 с.

Бурбело Н.О. Проблеми формування процесно-орієнтованого підходу в управлінні телекомунікаційним підприємством. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2016. № 1(15). С. 88–94.

Гвоздь М.Я., Мицько В.І. Проблеми та переваги використання процесного підходу до управління машинобудівними підприємствами. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. 2014. № 811. С. 56–62. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPL_2014_811_10

Chernodubova, Е.V., & Martynov, А.А. (2018). Perevagy funkcionalnogo pidkhodu do upravlinnya vytratamy i dokhodamy pidpryyemstva [Benefits of functional approach to cost management and revenues of the enterprise]. Globalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and National Problems of Economics, 22, 860–865. Retrieved from: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/162.pdf (in Ukrainian)

Kharchenko, V.А. (2013). Systemnyi pidkhid do strategichnogo upravlinnia pidpryiemstvom [System approach to strategic management of enterprises]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu. Menedzhmen. – Economic Herald of the Donbas. Management, 1(31). 157–160.

Zapara, L.A. (2015). Osnovni pidkhody do upravlinnia: evoliutsiia i perspektyvy [Basic going is head management: evolution and prospects]. Agrosvit – Agrosvit, 20, 16–22. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2015_20_4 (in Ukrainian)

Zapukhliak, І.B., Zelincka, H.О., & Pobihun, S.А. (2018). Pidkhody, metody ta instrumenty upravlinnia zminamy v systemi upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva [Approaches, methods and tools managing changes in the development management system of the enterprise]. Globalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and National Problems of Economics, 23, 204–209. Retrieved from: http://global-national.in.ua/archive/23-2018/41.pdf (in Ukrainian)

Osovska, H.V., & Osobskyi, О.А. (2014). Menedzhment organizatsii [Management of organizations]: Tutorial. Kyiv: Kondor. (in Ukrainian)

Fathutdinov, R.A. (2005). Strategicheskij menedzhment [Strategic management]. Moscow: Delo. (in Russian)

Sviridova, S.S., & Tolstova, S.А. (2017). Suchasni instrumenty strategichnogo upravlinnia silskogospodarskymy pidpryiemstvamy [Modern instruments of strategic management agricultural enterprises]. Ekonomika: realii chasu. Naukovyi zhurnal – Economics: time realities. Scientific Journal, 2 (30), 109–116. Retrieved from: https://economics.net.ua/files/archive/2017/No2/109.pdf (in Ukrainian)

Repin, V.V., & Eliferov, V.G. (2006). Processnyj podhod k upravleniju. Modelirovanie biznes-processov [Process approach to management. Business process modeling]. Moskow: Standarty i kachestvo. (in Russian)

Burbelo, N.O. (2016). Problemy formuvannia protsesno-oriientovanoho pidkhodu v upravlinni telekomunikatsiinym pidpryiemstvom [Problems of formation of process-oriented campaing in the management of the telecommunications company]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes – Economy. Management. Business, 1 (15), 88–94.

Gvozd, M.Y., & Mytsko, V.I. (2014). Problemy ta perevagy vykorystanniia protsesnogo pidkhodu do upravlinnia mashynobudivnymy pidpryiemstvamy [Problems and advantages process approach to management engineering enterprise]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politeknika". Logistyka – Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Logistics, 811, 56–62. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPL_2014_811_10 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 45
Завантажень PDF: 55
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Перерва, І. (2021). ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-3
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ