ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ ЯК НОВОГО НАПРЯМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: понятійно-термінологічний апарат, туризм, інклюзивний туризм, регіональна економіка, категорії туризму

Анотація

У статті розглянуто основні теоретичні основи туризму як галузі соціально-економічного розвитку країни, з акцентом на понятійно-термінологічний апарат інклюзивного туризму як нового наукового напрямку туристичної сфери. Надані основоположні визначення поняття «туризм», виходячи з напрямку та тематики наукових досліджень вчених, що займаються цим питанням. Окремо надається тлумачення поняття «інклюзивний туризм» і дотичних до даного поняття синомічних варіантів, які розкривають їх сутність і практичні можливості. Для візуалізації варіативності різноманітних тлумачень, пропонується схематичне зображення у вигляді категорій вивчення поняття «туризм», в тому числі й «інклюзивний туризм», що вказує на багатогалузевість використання даного терміну та різноманітність підходів до його визначення. Описується проблематика використання понятійно-термінологічного апарату та перспективи його удосконалення.

Посилання

Бєлоусова Н.В. Development of inclusive rehabilitation-social tourism in Ukraine. Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Географічні науки. 2019. Вип. 10. С. 130–137.

Бейдик О.О. Тлумачний словник термінів з рекреаційної географії (географія туризму). Київ, 1993. 56 с.

Борущак М. І. Стратегія розвитку туристичних регіонів : монографія. Львів : Інтелект-Захід, 2008. 280 с.

Дерев’янко С. Соціально-економічне становище інвалідів в Україні та проблеми їх соціального захисту за умов трансформаційної економіки. Україна: аспекти праці. 2005. № 4. С. 12–16.

Жук М.В. Експортний потенціал регіону: теорія, методологія, практика. Чернівці : Рута, 2002. 199 с.

Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах. Сокр. пер. с англ. В.М. Гохмана, Ю.Г. Липеца, С.Н. Тагера ; вступ. ст. и редакция А.Е. Пробста. Москва : Прогресс, 1966. 643 с.

Квартальнов В.А. Туризм. Москва : Финансы и статистика, 2002. 320 с.

Колосінська М.І. Дослідження теоретичних підходів до визначення категорії «туризм». Економіка. Управління. Інновації. 2011. №2 (6). С. 67–75.

Максимова Т.С. Регіональний розвиток (аналіз та прогнозування) : монографія. Луганськ : видавництво СНУ ім. В.Даля, 2003. 304 с.

Мельниченко О.А., Особливості розвитку індустрії туризму в Україні : монографія. Харків : Видавництво НУЦЗУ, 2017. 153 с.

Регіональна політика України: інституційно-правове забезпечення : зб. офіц. док. / упоряд. З. Варналій, В. Жук, А. Павлюк [та ін.] ; за ред. З. Варналія. Київ : НІСД, 2004. С. 437–489. (Сер. «Регіональний розвиток» ; Вип. 6).

Сухоруков А.І. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України : монографія. Київ : НІСД, 2012. 368 с.

Bіelousova N.V. (2019) Development of inclusive rehabilitation-social tourism in Ukraine. Naukovi zapysky Sumsʹkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni A. S. Makarenka. Heohrafichni nauky, 10, 130–137. (in Ukrainian)

Beydik O.O. (1993) Tlumachnyy slovnyk terminiv z rekreatsiynoyi heohrafiyi (heohrafiya turyzmu [Explanatory dictionary of terms on recreational geography (geography of tourism)]. Kyiv, 56. (in Ukrainian)

Borushchak M.I. (2008) Stratehiya rozvytku turystychnykh rehioniv: monohrafiya [Strategy of development of tourist regions: monograph]. Lviv: Intellect-West, 280. (in Ukrainian)

Derevyanko S. (2005) Sotsialno-ekonomichne stanovyshche invalidiv v Ukrayini ta problemy yikh sotsialnoho zakhystu v umovakh transformatsiynoyi ekonomiky [Socio-economic situation of disabled people in Ukraine and the problems of their social protection in a transformational economy]. Ukraine: aspects of labor, 4, 12–16. (in Ukrainian)

Zhuk M.V. (2002) Eksportnyy potentsial rehionu: teoriya, metodolohiya, praktyka [Export potential of the region: theory, methodology, practice]. Chernivtsi: Ruta, 199. (in Ukrainian)

Izard U. (1966) Metody regional'nogo analiza: vvedeniye v regional'nuyu nauku [Methods of regional analysis: an introduction to the science of regions] U. Izard; sokr. pereulok. s angl. V.M. Gokhman, YU.G. Lipets, S.N. Tager; vstupleniye. Izobrazitel'noye iskusstvo. i otredaktiroval A.Ye. Probst. Moskva: Progress, 643. [in Russia]

Kvartalnov V.A. (2002) Turizm [Tourism]. Moskva: Finansy i statistika, 320. (in Russian)

Kolosynsʹka M.I. (2011) Doslidzhennya teoretychnykh pidkhodiv do vyznachennya katehoriyi «turyzm» [Research of theoretical approaches to the definition of the category "tourism"]. Ekonomika. Upravlinnya. Innovatsiyi, 2 (6), 67–75. (in Ukrainian)

Maksimova T.S. (2003) Rehionalʹnyy rozvytok (analiz ta prohnozuvannya): monohrafiya [Regional development (analysis and forecasting): monograph]. Luhansʹk: Vydavnytstvo SNU imeni V. Dalya, 304. (in Ukrainian)

Melʹnychenko O.A. (2017) Osoblyvosti turystychnoyi haluzi v Ukrayini: monohrafiya [Features of the tourism industry in Ukraine: monograph]. Kharkiv: Vydavnytstvo NUTSZU, 153. (in Ukrainian)

Rehionalʹna polityka Ukrayiny: instytutsiyno -pravove zabezpechennya: zb. ofitsiy. dok [Regional policy of Ukraine: institutional and legal support: collection. ofits. dock.] Zamovlennya Z. Varnaliy, V. Zhuk, A. Pavlyuk [ta in.]; dlya zamovlennya. Z. Varnaliya. Kyiv: NISD, 2004. 437–489. (Ser. «Rehionalʹnyy rozvytok»; Vypusk 6). (in Ukrainian)

Sukhorukov A.I. (2012) Modelyuvannya ta prohnozuvannya sotsialʹno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrayiny: monohrafiya [Modeling and forecasting of socio-economic development of the regions of Ukraine: monograph]. Kyiv: NІСD, 368. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 194
Завантажень PDF: 216
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Ладонько, Л., & Переверзєва, А. (2021). ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ ЯК НОВОГО НАПРЯМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-51
Розділ
ЕКОНОМІКА