СИСТЕМА РЕГІОНАЛЬНИХ ЧИННИКІВ У ПРОЦЕДУРІ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОГО МІСЦЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОСТОРОВОГО ОРІЄНТУВАННЯ БІЗНЕСУ КРІЗЬ ПРИЗМУ БІОЕКОНОМІКИ

Ключові слова: просторове орієнтування бізнесу, чинники розміщення підприємств, біоекономіка, регіональне оточення бізнесу, регіональна економіка, розвиток продуктивних сил

Анотація

Робота направлена на розв’язок проблеми інвестиційно-просторового орієнтування бізнесу за допомогою використання системи регіональних чинників в алгоритмі пошуку оптимального місця інвестиційно-просторового орієнтування. Визначено роль чинників в пошуку оптимального місця інвестиційно-просторового орієнтування бізнесу. Критично проаналізовані існуючі підходи розв’язку проблеми просторового орієнтування бізнесу. Доведено доцільність доповнення відомих чинників просторового орієнтування бізнесу чинниками регіонального значення, тобто чинниками, які властиві для кожного досліджуваного регіону в тій чи іншій мірі. Обґрунтовано, що при дослідженні певний географічно-економічний регіон в напрямі пошуку оптимального місця просторового орієнтування бізнесу застосовуючи пропоновані регіональні чинники суттєво зросте ймовірність врахування всіх можливих місць в системі пошуку оптимального місця просторового орієнтування бізнесу. Досліджено і проаналізовано регіональне оточення підприємства.

Посилання

Єрьомін С. Розміщення продуктивних сил. Київ : Знання, 2003. 350 с.

Розміщення продуктивних сил України : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / [С.І. Дорогунцов, Ю.І. Пітюренко, Я.Б. Олійник та ін.]. Київ : КНЕУ, 2000. 364 с.

Катренко А.В., Антоняк В.І. Розв’язання задач оптимального розміщення об’єктів методом імітаційного моделювання. Вісник НУ «ЛП». Серія: Інформаційні системи та мережі: зб. наук. пр. 2011. № 715. С. 150–162.

Харари Ф. Теория графов. Москва : Мир. 1973. 301 с.

Кристофидес Н. Теория графов. Алгоритмический поход. Москва : Мир, 1978. 432 c.

Забудский Г.Г. Алгоритм решения минимаксной задачи размещения объекта на плоскости с запрещенными зонами. Автоматика и телемеханика. 2004. № 2. С. 93–100.

Станіна О.Д. Перспективи використання синтезу генетичного алгоритму та методу оптимального розбиття множин в задачах розміщення-розподілу. «Системные технологии». Региональный межвузовский сборник научных трудов. 2016. № 2. С. 116–122.

Giampietro M. On the circular bioeconomy and decoupling: implications for sustainable growth Ecol. Econ., 162 (2019), pp. 143–156.

Wohlgemuth A.R., Twardowski T. Preface to the special issue bioeconomy N. Biotech., 40 (2018), pp. 1–4.

Brunori G. Biomass, biovalue and sustainability: some thoughts on the definition of the bioeconomy EuroChoices, 12 (1) (2013), pp. 48–52.

Yerʹomin S. (2003) Rozmishchennya produktyvnykh syl. [Placement of productive forces]. Kyiv: Znannya, 350 s. (in Ukrainian)

Rozmishchennya produktyvnykh syl Ukrayiny: Navch.-metod. posibnyk dlya samost. vyvch. dysts. [Location of productive forces of Ukraine: Teaching method. manual for self. studied dist.] / [S.I. Dorohuntsov, YU.I. Pityurenko, YA.B. Oliynyk ta in.]. Kyiv: KNEU, 2000. 364 s. (in Ukrainian)

Katrenko A.V. (2011) Rozvyazannya zadach optymalnoho rozmishchennya obyektiv metodom imitatsiynoho modelyuvannya [Solving problems of optimal placement of objects by the method of simulation modeling]. Visnyk NU “LP”. Seriya: Informatsiyni systemy ta merezhi: zb. nauk. pr. № 715. S. 150–162. (in Ukrainian)

Kharary F. (1973) Teoryya hrafov [Theory of graphs]. Moskva: Myr. 301 s. (in Ukrainian)

Krystofydes N. (1978) Teoryya hrafov. Alhorytmycheskyy pokhod [Graph theory. Algorithmic campaign]. Moskva: Myr. 432 s. (in Ukrainian)

Zabudskyy H.H. (2004) Alhorytm reshenyya mynymaksnoy zadachy razmeshchenyya obekta na ploskosty s zapreshchennymy zonamy [Algorithm for solving the minimax problem of object placement on a plane with forbidden zones]. Avtomatyka y telemekhanyka. № 2. S. 93–100. (in Ukrainian)

Stanina O.D. (2016) Perspektyvy vykorystannya syntezu henetychnoho alhorytmu ta metodu optymalnoho rozbyttya mnozhyn v zadachakh rozmishchennya-rozpodilu [Prospects for the use of the synthesis of a genetic algorithm and the method of optimal partitioning of sets in placement-distribution problems]. «Systemnye tekhnolohyy». Rehyonalʹnyy mezhvuzovskyy sbornyk nauchnykh trudov. № 2. S. 116–122. (in Ukrainian)

Giampietro M. (2019) On the circular bioeconomy and decoupling: implications for sustainable growth Ecol. Econ., 162, pp. 143–156.

Wohlgemuth A.R., Twardowski T. (2018) Preface to the special issue bioeconomy N. Biotech., 40, pp. 1–4.

Brunori G. (2013) Biomass, biovalue and sustainability: some thoughts on the definition of the bioeconomy EuroChoices, 12 (1), pp. 48–52.

Переглядів статті: 28
Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Качала, Т., Карлова, О., & Лучин, О. (2021). СИСТЕМА РЕГІОНАЛЬНИХ ЧИННИКІВ У ПРОЦЕДУРІ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОГО МІСЦЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОСТОРОВОГО ОРІЄНТУВАННЯ БІЗНЕСУ КРІЗЬ ПРИЗМУ БІОЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-50
Розділ
ЕКОНОМІКА