ПЕРСПЕКТИВИ РОЗШИРЕННЯ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Ключові слова: місцеві податки, органи місцевого самоврядування, фінансова децентралізація, фінансова самостійність, фіскальний простір

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей формування фіскального простору місцевого самоврядування, зокрема дослідженню організаційно-економічного забезпечення формування фіскальних повноважень та відповідальності об’єднаних територіальних громад в Україні та дохідної спроможності системи місцевих податків і зборів. Визначено, що основою для формування фіскального простору місцевого самоврядування є вирішення завдань забезпечення їх самостійності через реалізацію реформаторських заходів з розширення фіскального простору на місцевому рівні, підвищення рівня податкового наповнення до місцевого бюджету, підвищення фінансового потенціалу в цілому. Обмеження обсягів фінансового забезпечення місцевого самоврядування активізує впровадження нових заходів щодо розвитку різних сегментів фіскального простору фінансової бази) місцевого самоврядування. Необхідність розширення поточних і перспективних можливостей для збільшення обсягів фінансування територіального розвитку вимагає від органів самоврядування реалізації на місцевому рівні активної фіскальної політики, пріоритетом якої має виступати належне та повноцінне виконання завдань щодо забезпечення стабільності життєдіяльності та підвищення якості життя мешканців певної території.

Посилання

Блюсенко Т.С. Проблеми здійснення податкового контролю за нарахуванням та сплатою податку на прибуток: ретроспективний аспект. Управління розвитком. 2013. № 21. С. 72–74.

Гасанов С.С., Кудряшов В.П., Балакін Р.Л. Реформування фіскальної системи України з урахуванням досвіду Європейського Союзу. Фінанси України. 2015. № 5. С. 16–38.

Карпінський Б.А., Залуцька Н.С. Удосконалення взаємин податкової служб із платниками податків. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 2 (68). С. 256.

Корнус В.Г. Проблеми взаємовідносин між контролюючими органами та платниками податків. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 4 (58). С. 110.

Письменний В. Місцеве оподаткування в умовах реформування податкової системи України : монографія. Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр «Економічна думка», 2011. 196 с.

Старостенко Н. Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості бюджету міста. Економіка України. 2005. № 9. С. 39–47.

Тараненко В., Шевченко Н. Оцінка фіскальної ефективності місцевого самоврядування у Дніпропетровській області. Ефективна економіка. 2013. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2361.

Bliusenko, T.S. (2013) Problemy zdijsnennia podatkovoho kontroliu za narakhuvanniam ta splatoiu podatku na prybutok: retrospektyvnyj aspekt [Problems of tax control over the accrual and payment of income tax: a retrospective aspect]. Upravlinnia rozvytkom – Development management, 21, 72–74. (in Ukrainian)

Hasanov, S.S., & Kudriashov, V.P., & Balakin, R.L. (2015) Reformuvannia fiskal'noi systemy Ukrainy z urakhuvanniam dosvidu Yevropejs'koho Soiuzu [Reforming the fiscal system of Ukraine taking into account the experience of the European Union]. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, 5, 16–38. (in Ukrainian)

Karpins'kyj, B.A., & Zaluts'ka, N.S. (2013). Udoskonalennia vzaiemyn podatkovoi sluzhb iz platnykamy podatkiv [Improving the relationship of tax services with taxpayers]. Aktual'ni problemy ekonomiky – Current economic problems, 2 (68), 256. (in Ukrainian)

Kornus, V.H. (2014) Problemy vzaiemovidnosyn mizh kontroliuiuchymy orhanamy ta platnykamy podatkiv [Problems of the relationship between regulatory authorities and taxpayers]. Aktual'ni problemy ekonomiky – Current economic problems, 4 (58), 110. (in Ukrainian)

Pys'mennyj, V. (2011) Mistseve opodatkuvannia v umovakh reformuvannia podatkovoi systemy Ukrainy [Local taxation in the context of reforming the tax system of Ukraine]. Ternopil': Vydavnycho-polihrafichnyj tsentr «Ekonomichna dumka». (in Ukrainian)

Starostenko, N. (2005) Metodychni pidkhody do otsinky finansovoi stijkosti biudzhetu mista [Methodical approaches to assessing the financial stability of the city budget]. Ekonomika Ukrainy – Ukraine economy, 9, 39–47. (in Ukrainian)

Taranenko, V., & Shevchenko, N. (2013) Otsinka fiskal'noi efektyvnosti mistsevoho samovriaduvannia u Dnipropetrovs'kij oblasti [Assessment of fiscal efficiency of local self-government in Dnipropetrovsk region]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 1. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2361 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 181
Завантажень PDF: 172
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Александрова, М., & Довгалюк, В. (2021). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗШИРЕННЯ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-48
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ