ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

  • Ольга Левицька Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» https://orcid.org/0000-0001-8174-9918
Ключові слова: професійно-технічна освіта, управління якістю, соціальне партнерство, аналітичні інструменти, зовнішній моніторинг

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням підвищення якості і результативності професійно-технічної освіти в умовах децентралізації, цифровізації та посилення ролі соціального партнерства. Проаналізовано і систематизовано сучасні підходи та інструменти оцінювання кількісно-якісних характеристик підготовки робітничих кадрів. Досліджено вітчизняний та світовий досвід організації внутрішнього та зовнішнього оцінювання закладів професійно-технічної освіти. Окреслено можливості розширення аналітичного інструментарію в частині використання новітніх засобів, здатних комплексно оцінювати ключові параметри професійно-технічної підготовки кадрів з метою подальшого планування, управління, забезпечення і поліпшення якості. Одним із таких інструментів визначено постійний зовнішній моніторинг якості професійної підготови робітничих кадрів та ефективності працевлаштування випускників.

Посилання

EU4Skills: кращі навички для сучасної України / Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/eu4skills (дата звернення: 14.07.2021)

Оцінка та прогноз потреби в кадрах для підприємств Львівської області: Звіт про виконання наукового проекту на замовлення Львівської ОДА / У.Я. Садова, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак, О.В. Махонюк, О.М. Вільчинська та ін. Львів 2017, 48 c.

Гринькевич О.С., Левицька О.О. Інституційне середовище забезпечення якості системи вищої освіти: міжнародний і національний аспекти. Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Сер.: Міжнар. екон. відносини та світове господарство. Ужгород, 2017. Вип. 15(1). С. 84-90. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/15_1_2017ua/21.pdf (дата звернення: 20.07.2021)

Формування підходу до забезпечення якості у відповідності до системи EQAVET. Рекомендації для закладів професійно-технічної освіти / Секретаріат EQAVET, Дублін, 2012. 8 с.

Грень Л.М. Управління професійно-технічною освітою на державному та регіональному рівнях: зарубіжний досвід. Публічне управління та митне адміністрування. 2019, № 3 (22), С. 47-56. DOI: https://doi.org/10.32836/2310-9653-2019-3-47-56

Децентралізація професійно-технічної освіти (ПТО) в Україні – поштовх до дій. Зелена книга для спрямування обговорень щодо реформ та здібностей, необхідних для побудови досконалої та привабливої системи ПТО в Україні / Європейський фонд освіти, Міністерство освіти і науки України, 2017. 88 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/materialy/06/1-zelena-knigaukr.pdf (дата звернення: 14.07.2021)

Савченко І.М., Волкова Т.В. Зарубіжний досвід інноватики в сфері взаємодії професійно-технічних навчальних закладів з роботодавцями та науковими установами: методичні рекомендації. К.: ІПТО НАПН України, 2011. 60 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/8026/1/ZAR_DOSVID.pdf (дата звернення: 15.07.2021)

EU4Skills: krashchi navychky dlya suchasnoyi Ukrayiny [EU4Skills: the best skills for modern Ukraine]. Available at: https://mon.gov.ua/ua/tag/eu4skills (accessed 14 July 2021)

Sadova U., Hrynkevych O., Sorochak O., Makhonyuk O., Vilchynska O. et al. (2017) Otsinka ta prohnoz potreby v kadrakh dlya pidpryyemstv Lʹvivsʹkoyi oblasti [Assessment and forecast of personnel needs for enterprises of Lviv region]. Zvit pro vykonannya naukovoho proektu na zamovlennya Lʹvivsʹkoyi oblasnoyi derzhavnoyi administratsiyi [Report on the implementation of a research project commissioned by the Lviv Regional State Administration]. Lviv, 48 p. (in Ukrainian)

Hrynkevych O.S., Levytska O.O. (2017) Instytutsiyne seredovyshche zabezpechennya yakosti systemy vyshchoyi osvity: mizhnarodnyy i natsionalʹnyy aspekty [Institutional environment for quality assurance in higher education system: international and national aspects]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu, vol. 15(1). pp. 84-90. Available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/15_1_2017ua/21.pdf (accessed 20 July 2021)

Formuvannya pidkhodu do zabezpechennya yakosti u vidpovidnosti do systemy EQAVET [Building a quality assurance approach in line with the EQAVET-framework]. Rekomendatsiyi dlya zakladiv profesiyno-tekhnichnoyi osvity [Guidelines for VET-providers]. EQAVET Secretariat, Dublin, 2012. 8 p.

Hren L.M. (2019) Upravlinnya profesiyno-tekhnichnoyu osvitoyu na derzhavnomu ta rehionalʹnomu rivnyakh: zarubizhnyy dosvid [Management of vocational education at the state and regional levels: foreign experience]. Publichne upravlinnya ta mytne administruvannya, no 3(22), pp. 47-56. DOI: https://doi.org/10.32836/2310-9653-2019-3-47-56.

Detsentralizatsiya profesiyno-tekhnichnoyi osvity (PTO) v Ukrayini – poshtovkh do diy [Decentralization of vocational education (VE) in Ukraine – a push to action]. Zelena knyha dlya spryamuvannya obhovorenʹ shchodo reform ta zdibnostey, neobkhidnykh dlya pobudovy doskonaloyi ta pryvablyvoyi systemy PTO v Ukrayini [Green Paper to guide discussions on the reforms and capabilities needed to build a perfect and attractive VE system in Ukraine]. ETF, MES of Ukraine, 2017, 88 p. Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/materialy/06/1-zelena-knigaukr.pdf (accessed 14 July 2021)

Savchenko I.M., Volkova T.V. (2011) Zarubizhnyy dosvid innovatyky v sferi vzayemodiyi profesiyno-tekhnichnykh navchalʹnykh zakladiv z robotodavtsyamy ta naukovymy ustanovamy [Foreign experience of innovation in the field of interaction of vocational schools with employers and research institutions]. Metodychni rekomendatsiyi [Guidelines]. Kyiv: IPTO NAPN, 60 p. Available at: https://lib.iitta.gov.ua/8026/1/ZAR_DOSVID.pdf (accessed 15 July 2021)

Переглядів статті: 32
Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Левицька, О. (2021). ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-41
Розділ
ЕКОНОМІКА