СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ЩОДО СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА»

  • Вікторія Гаркуша Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» http://orcid.org/0000-0003-2643-0642
  • Наталя Єршова Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» http://orcid.org/0000-0003-3544-3816
Ключові слова: безпека, економічна безпека підприємства, зони можливостей, стейкхолдери, теоретичний базис

Анотація

Стаття присвячена узагальненню та систематизації наукових поглядів щодо сутності поняття «економічна безпека підприємства». Досліджено історичний перебіг усвідомлення поняття «безпека». Основна функція безпеки в рамках сучасного дискурсу визначається дисбалансами і дисфункціями, що виникають в процесі функціонування ринкового економічного механізму. Проаналізовано сутнісне наповнення категорії «безпека» у галузях науки з метою встановлення логічного взаємозв’язку між підходами до тлумачення. Стематизовані авторські формулювання сутності дефініції «економічна безпека підприємства». Наведені логічні обґрунтування і на їх основі, як результат, сформульовано авторське визначення терміна «економічна безпека підприємства». Сутність цієї концепції розкривається нами через «зони можливостей». Ми виходимо з того, що економічна безпека підприємства - це суб'єктивно усвідомлений стан. Цей стан залежить від конкретного набору поточних загроз для підприємства.Запропонований підхід до розуміння економічної безпеки підприємства дозволить надалі обґрунтувати інноваційні методи управління економічною безпекою підприємства з урахуванням зон можливостей.

Посилання

Козаченко Г. В., Понамарьов В.П., Ляшенко О. М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : монографія. Київ : Лібра, 2003. 280 с.

Козаченко Г., Пономарьов В. Економічна безпека підприємств : сутність і передумови формування. Теорія та практика управління у трансформаційний період. Донецьк, 2001. Т. 3. С. 3–7.

Дуб Б.С. Система економічної безпеки підприємства: поняття та структура. Управління проектами та розвиток виробництва. 2016, №4(60). С. 5–18.

Кириченко А. А., Кім Ю. Г. Методологічні основи економічної безпеки суб’єктів господарювання в трансформаційній економіці. Актуальні проблеми економіки. 2008. №12 (90). С. 53–65.

Малащенко В. Економічна безпека підприємства як чинник ефективного корпоративного управління. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2011. № 3. С. 283–291

Мігус І. П., Худолій Л. М., Денисенко М. П., Міхно С. П. Корпоративне управління в системі економічної безпеки акціонерних товариств України : монографія. Черкаси : ТОВ «Маклаут», 2012. 274 с.

Iershova N. Tkachenko M., Garkusha V., Miroshnyk O., Novak-Kalyayeva L. Economic security of the enterprise: scientific and practical aspects of accounting and analytical support. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Т.2 (29). Р. 142–149.

Кондратьєв Б. О., Єршова Н. Ю. Інформаційне забезпечення управління діяльністю підприємства: теоретичні та практичні аспекти удосконалення. Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Херсон 28 квітня 2020 р.). Херсон, 2020. С. 418-419. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/48071/1/Kondratiev_Informatsiine_zabezpechennia_2020.pdf (дата звернення: 29.05.2021).

Єршова Н. Ю. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства. Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб'єктів господарювання – міждисциплінарний підхід: матеріали 7-ї міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Харків, 15 лист. 2018 р.). Харків, 2018. С. 116–119. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38847 (дата звернення: 05.06.2021).

Гаркуша В. О., Єршова Н. Ю. Теоретично-методичні засади формування економічної безпеки підприємства. Причорноморські економічні студії. 2018. 27(1). С. 106–112. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_27%281%29__23 (дата звернення: 26.06.2021).

Великий тлумачний словник сучасної української мови : уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ: Перун, 2009. 1736 с.

Гегель Г. Философия права. Москва : Мысль, 1990. 524 с.

Гоббс Т. Основы философии. О человеке. Сочинения в 2 т. Москва : Мысль, 1990. Т. 1. Ч. 2. 731 с.

Трояник В.М. Суспільство ризику як суспільство споживання (у контексті трансформації політичного). URL: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/politics/2011/175-163-20.pdf (дата звернення: 13.06.2021).

Хайдеггер М. Время и бытие : статьи и выступления ; перевод с нем. Москва : Республика, 1993. 447 с.

Грачев Г. В. Информационно-психологическая безопасность личности: состояние и возможности психологической защиты : монография. Москва : Економика, 1998. 213 с.

Шипілова Л. М. Порівняльний аналіз ключових понять і категорій основ національної безпеки України: автореф. дис. … канд. політ. наук : 21.01.01. Київ, 2007. 20 с.

Шморгун О. Політологічна класика: традиція та постмодерн. Український гуманітарний огляд. Київ, 2002. Вип 8. С. 26–32.

Блинова О. Є. Теоретичний аналіз розвитку уявлень про психологічну безпеку. Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки. Херсон, 2017. №6 (2). С. 130–136.

Приходько І. І. Обґрунтування небезпек і загроз психологічній безпеці особистості. Науковий вісник Львівського університету внутрішніх справ. Психологія. Львів, 2009. № 1. С. 37–48.

Гаркуша В.О., Єршова Н.Ю. Теоретичні та методичні підходи до організаційного забезпечення економічної безпеки підприємства. Економіка і суспільство. 2018. № 18. С 333-339.

Raczkowski K., Żukrowska K., Żuber M. Ekonomia jako sfera bezpieczeństwa państwa. Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie. Difin, Warszawa, 2013. 326 s.

Kuźniar R., Niebezpieczeństwa nowego paradygmatu bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian. Zagrożenia – koncepcje – instytucje, red. R. Kuźniar, Z. Lachowski, Warszawa. 2003. 115 s.

Пасічник В.М. Філософська категорія безпеки як основа нової парадигми державного управління національною безпекою. Демократичне врядування. 2011. Вип. 7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2011_7_7 (дата звернення: 16.05.2021).

Шлыков В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия : монография. Рязань, Алетейя, 1999. 145 с.

Бендиков М. Економічна безпека промислового підприємства (організаційно-методологічний аспект). Консультант директора, 2002. № 2. С. 24–26.

Гладченко Т. М. Науково-методичні основи створення механізму державного управління і регулювання системи безпеки підприємницької діяльності: регіональний аспект: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Донецьк, 2004. 20 с.

Камлик М. Економічна безпека підприємництва. Економіко-правовий аспект: навч. посіб. Київ: Атіка, 2005. 432 с.

Забродский В.А., Кизим Н. А., Янов Л. И. Современные методы организации и управления промышленным производством. Харьков : АО «Бизнес-Информ», 1997. 64 с.

Євдокимова Н. М., Кірієнко А. В. Економічна діагностика : навч.-метод. посіб. Київ : КНЕУ, 2005. 110 с

Могильный А. И., Бесчастный В. Н., Винокуров Ю. О. Основы безопасности бизнеса. Донецк: Регион, 2000. 130 с

Варналій З. С. Економічна безпека : навч. посіб. Київ : Знання, 2009. 647 с.

Лысенко Ю. Г., Мищенко С. Г., Руденский Р. А., Спиридонов А. А. Механизмы управления экономической безопасностью : монографія. Донецк : ДонНУ, 2002. 178с.

Грунин О. А., Грунин С. О.Экономическая безопасность организации : учеб. пособ. СПб. : Питер, 2002. 160 с.

Дацків Р. М. Економічна безпека держави в умовах глобальної конкуренції. Львів : Центр Європи, 2006. 159 с.

Кун Т. Структура наукових революцій. Київ : PortRoyal, 2001. 228 с.

Заплатинський В. М. Логіко-детермінантні підходи до розуміння поняття «безпека». Вісник Комянець-Подальського національного університету ім. Івана Огієнка. 2012. №5. С. 90–98.

Kozachenko, Gh. V., Ponamarjov, V. P., & Ljashenko, O. M. (2003). Ekonomichna bezpeka pidpryjemstva: sutnistj ta mekhanizm zabezpechennja [Economic security of the enterprise: essence and mechanism of maintenance: monograph]. Kyiv: Libra [in Ukrainian].

Kozachenko, Gh., & Ponomarjov, V. (2001). Ekonomichna bezpeka pidpryjemstv : sutnistj i peredumovy formuvannja [Economic security of enterprises: the essence and prerequisites for the formation]. Teorija ta praktyka upravlinnja u transformacijnyj period, no.3, рр. 3–7 [in Ukrainian].

Dub, B. S. (2016). Systema ekonomichnoji bezpeky pidpryjemstva: ponjattja ta struktura [The system of economic security of the enterprise: concept and structure]. Upravlinnja proektamy ta rozvytok vyrobnyctva, no.4(60), рр. 5–18 [in Ukrainian].

Kyrychenko, A. A., & Kim, Ju. Gh. (2008). Metodologhichni osnovy ekonomichnoji bezpeky sub'jektiv ghospodarjuvannja v transformacijnij ekonomici [Methodological bases of economic security of economic entities in transformational economy]. Aktualjni problemy ekonomiky, no.12(90), рр. 53–65 [in Ukrainian].

Malashhenko, V. (2011). Ekonomichna bezpeka pidpryjemstva jak chynnyk efektyvnogho korporatyvnogho upravlinnja [Economic security of the enterprise as a factor of effective corporate governance]. Visnyk Nacionaljnoji akademiji derzhavnogho upravlinnja pry Prezydentovi Ukrajiny, no.3, рр. 283–291 [in Ukrainian].

Mighus, I. P., Khudolij, L. M., Denysenko, M. P., & Mikhno, S. P. Korporatyvne upravlinnja v systemi ekonomichnoji bezpeky akcionernykh tovarystv Ukrajiny [Corporate governance in the system of economic security of joint stock companies of Ukraine]. Cherkasy : TOV «Maklaut» [in Ukrainian].

Iershova, N. Tkachenko, M., Garkusha, V., Miroshnyk, O., & Novak-Kalyayeva, L. (2019). Economic security of the enterprise: scientific and practical aspects of accounting and analytical support. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2(29), 142–149.

Kondratjjev, B. O., & Iershova, N. Yu. (2020). Informacijne zabezpechennja upravlinnja dijaljnistju pidpryjemstva: teoretychni ta praktychni aspekty udoskonalennja [Information support of enterprise activity management: theoretical and practical aspects of improvement]. Mizhnarodnа naukovo-praktychnа konferencijа «Modernizacija ekonomiky: suchasni realiji, proghnozni scenariji ta perspektyvy rozvytku» (Kherson, April 28th, 2020). (рр. 418–419). Kherson. Retrieved from http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48071?locale=uk (accessed 29 May 2021).

Iershova, N. Yu. (2018). Udoskonalennja oblikovo-analitychnogho zabezpechennja ekonomichnoji bezpeky pidpryjemstva [Improving accounting and analytical support of economic security of the enterprise]. The International Scientific and Practical Conference «Innovations in accounting and analytical support and management of financial and economic security of the state, region, business entities - an interdisciplinary approach» (Kharkiv, November 15th, 2018). (рр. 116-119). Kharkiv. Retrieved from http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38847 (accessed 05 June 2021).

Gharkusha, V. O., & Іershova, N. Yu. (2018). Teoretychno-metodychni zasady formuvannja ekonomichnoji bezpeky pidpryjemstva [Theoretical and methodological principles of economic security of the enterprise]. Prychornomorsjki ekonomichni studiji, no.27(1), pp. 106-112 Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_27%281%29__23 (accessed 26 June 2021).

Busel, V.T. (Ed.). (2009). Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoji ukrajinsjkoji movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyjiv: Perun [in Ukrainian].

Gegel', G. (1990). Filosofija prava [Philosophy of Law]. Moscow : Mysl' [in Russian].

Gobbs, T. (1990). Osnovy filosofii. O cheloveke. [Fundamentals of Philosophy. About a human]. (Vols. 1–2). Moscow : Mysl' [in Russian].

Trojanyk, V. M. (2017). Suspiljstvo ryzyku jak suspiljstvo spozhyvannja (u konteksti transformaciji politychnogho) [Risk society as a consumer society (in the context of political transformation)] Retrieved from http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/politics/2011/175-163-20.pdf (accessed 13 June 2021).

Hajdegger, M. (1993). Vremja i bytie [Time and Being]. Moscow : Respublika [in Russian].

Grachev, G. V. (1998). Informacionno-psihologicheskaja bezopasnost' lichnosti: sostojanie i vozmozhnosti psihologicheskoj zashhity [Information and psychological security of the individual: state and possibilities of psychological protection]. Moscow : Ekonomika [in Russian].

Shypilova, L. M. (2007). Porivnjaljnyj analiz kljuchovykh ponjatj i kateghorij osnov nacionaljnoji bezpeky Ukrajiny [Comparative analysis of key concepts and categories of foundations of national security of Ukraine]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Shmorghun, O. (2002). Politologhichna klasyka: tradycija ta postmodern [Political science classics: tradition and postmodernism]. Ukrajinsjkyj ghumanitarnyj oghljad, no. 8, pp. 26–32 [in Ukrainian].

Blynova, O. Je. (2017). Teoretychnyj analiz rozvytku ujavlenj pro psykhologhichnu bezpeku [Theoretical analysis of the development of ideas about psychological security]. Naukovyj visnyk Khersonsjkogho derzhavnogho universytetu, no. 6(2), pp. 130–136. [in Ukrainian].

Prykhodjko, I. I. (2009). Obgruntuvannja nebezpek i zaghroz psykhologhichnij bezpeci osobystosti [Substantiation of dangers and threats to the psychological security of the individual]. Naukovyj visnyk Ljvivsjkogho universytetu vnutrishnikh sprav, no. 1, pp. 37–48 [in Ukrainian].

Gharkusha, V. O., & Іershova, N. Yu. (2018). Teoretychni ta metodychni pidkhody do orghanizacijnogho zabezpechennja ekonomichnoji bezpeky pidpryjemstva [Theoretical and methodological approaches to organizational support of economic security of the enterprise]. Ekonomika i suspiljstvo, no. 18, pp. 333–399 [in Ukrainian].

Raczkowski, K., Żukrowska, K., & Żuber, M. (2013). Ekonomia jako sfera bezpieczeństwa państwa. Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie [Economics as a sphere of state security. Interdisciplinarity of security sciences], Warszawa : Difin 2013 [in Рolishian].

Kuźniar, R., Niebezpieczeństwa nowego paradygmatu bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian [Dangers of the new security paradigm, in: International security of the times of change]. Threats - Concepts - Institutions Kuźniar R., & Lachowski Z. (Еd.), Warsaw [in Рolishian].

Pasichnyk, V. M. (2011). Filosofsjka kateghorija bezpeky jak osnova novoji paradyghmy derzhavnogho upravlinnja nacionaljnoju bezpekoju [Philosophical category of security as the basis of a new paradigm of public administration of national security]. Demokratychne vrjaduvannja, no. 7, Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2011_7_7 (accessed 16 May 2021).

Shlykov, V. Kompleksnoe obespechenie jekonomicheskoj bezopasnosti predprijatija [Complex provision of economic security of an enterprise]. Ryazan, Aleteya [in Russian].

Bendykov, M. (2002). Ekonomichna bezpeka promyslovogho pidpryjemstva (orghanizacijno-metodologhichnyj aspekt) [Economic security of an industrial enterprise (organizational and methodological aspect)]. Konsuljtant dyrektora, no. 2, pp. 24–26 [in Ukrainian].

Ghladchenko, T. M. (2004). Naukovo-metodychni osnovy stvorennja mekhanizmu derzhavnogho upravlinnja i reghuljuvannja systemy bezpeky pidpryjemnycjkoji dijaljnosti: reghionaljnyj aspekt [Scientific and methodical bases of creation of the mechanism of public administration and regulation of system of safety of business activity: regional aspect] Extended abstract of Candidate’s thesis. Donecjk [in Ukrainian].

Kamlyk, M. (2005). Ekonomichna bezpeka pidpryjemnyctva. Ekonomiko-pravovyj aspekt [Economic security of entrepreneurship. Economic and legal aspect]. Kyiv: Attica [in Ukrainian].

Zabrodskij, V. A., Kizim, N. A., & Janov, L. I. (1997). Sovremennye metody organizacii i upravlenija promyshlennym proizvodstvom [Modern methods of organizing and managing industrial production]. Kharkiv: JSC "Business-Inform" [in Russian].

Jevdokymova, N. M., & Kirijenko, A. V. (2005). Ekonomichna diaghnostyka [Economic diagnostics]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Mogil'nyj, A. I., Beschastnyj, V. N., & Vinokurov, Ju. O. (2000). Osnovy bezopasnosti biznesa [Business security basics]. Donetsk: Region [in Russian].

Varnalij, Z. S. (2009). Ekonomichna bezpeka [Economic security]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Lysenko, Ju.G., Mishhenko, S.G., Rudenskij, R. A., & Spiridonov, A. A. (2002). Mehanizmy upravlenija jekonomicheskoj bezopasnost'ju [Economic security management mechanisms]. Donetsk : DonNU [in Russian].

Grunin, O. A., & Grunin, S. O. (2002). Jekonomicheskaja bezopasnost' organizacii [Economic security of the organization]. SPb. : Peter [in Russian].

Dackiv, R. M. (2006). Ekonomichna bezpeka derzhavy v umovakh ghlobaljnoji konkurenciji [Economic security of the state in the conditions of global competition]. Ljviv : Centr Jevropy [in Ukrainian].

Kun, T. (2001). Struktura naukovykh revoljucij [The structure of scientific revolutions]. Kyiv: PortRoyal Peter [in Russian].

Zaplatynsjkyj, V. M. (2012). Loghiko-determinantni pidkhody do rozuminnja ponjattja «bezpeka» [Logical-determinant approaches to understanding the concept of «security»]. Visnyk Komjanecj-Podaljsjkogho nacionaljnogho universytetu im. Ivana Oghijenka, no. 5, pp. 90–98 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 309
Завантажень PDF: 209
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Гаркуша, В., & Єршова, Н. (2021). СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ЩОДО СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА» . Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-34
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ