ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ПО ЗАГОТІВЛІ ТА ПЕРЕРОБЦІ ЗЕРНА

  • Наталія Домбровська Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу Західноукраїнського національного університету https://orcid.org/0000-0003-1573-7833
Ключові слова: витрати, виробничі витрати, собівартість продукції, калькулювання собівартості, метод, собівартість

Анотація

У статті досліджено методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, що зумовлено необхідністю поліпшення механізму управління підприємством. Узагальнюючи літературні джерела та практику досліджень підприємств по заготівлі та переробці зерна уточнено економічну сутність категорій «методи обліку витрат» і «методи калькулювання». Розглянуто методи калькулювання собівартості продукції та подано їх характеристику. Обгрунтовано, що використання варіанту ведення виробничого обліку істотно залежить від галузевої специфіки й характеру організації виробництва. З цією метою враховуючи галузеву специфіку зернопереробного виробництва, рекомендовано облік витрат здійснювати за однопередільним методом із застосуванням елементів нормативного методу обліку в частині витрачання сировини.

Посилання

Селезнев С.И., Тарбеев А.А. Курс бухгалтерского учета в промышленности. Москва : Статистика, 1969. 272 с.

Палій В.Ф., Соколов Я.В. Теорія бухгалтерського обліку. Москва : Фінанси і статистика, 2004. 279 с.

Корольова О.І. Концепція розвитку бухгалтерського обліку витрат в Україні. Економіка. Фінанси. Право. 2008. № 7. С. 13–17.

Калькуляция себестоимости в промышленности. Под ред. проф. А.Ш. Маргулиса. Москва : «Финансы», 1975. 295 с.

Безруких П.С. Облік та калькулювання собівартості продукції. Москва : Фінанси, 2005. 320 с.

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості (наказ Міністерства промислової політики України № 373 від 09.07.2007 р.). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/

Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: Пер. с англ./ Под ред. Я.В. Соколова. Москва : Финансы и статистика, 1995. 416 с.

Чумаченко М., Білоусова І. Дискусійні проблеми обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Бухгалтерський облік і аудит. 2008. № 10. С. 3–7.

Чумаченко М.Г. Управлінський облік потребує підтримки. Бухгалтерський облік і аудит. 2010. №5. С. 3–7.

Управлінський облік в інформаційній системі підприємства : навч. посіб. / І.Б. Чернікова та ін. Харківський державний університет харчування та торгівлі. Харків : Видавець Іванченко І. С., 2016. 209 с.

Мандрика О.В. Методи обліку витрат та калькуляції собівартості продукції. Культура народов Причерноморья. 2009. № 154. С. 45–47.

Дерій В.А. Вітчизняні методи обліку витрат на виробництво: оцінка стану і потенціал застосування. Тернопільський національний університет. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». 2010. Випуск 7(25). Ч. 1. №. 7 (1). С. 415–424.

Онищенко О.В., Куренна О.О. Крикуненко А.С. Методи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції: вітчизняний та зарубіжний досвід. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2017_25%282%29__34.

Seleznev, S.Y., Tarbeyev A.A. (1969) Kurs bukhhalters'kohoucheta v promishlennosty [Industrial Accounting Course]. Moskva. (in Russian)

Palij, V.F., and Sokolov, Ya.V. (2004) Teoriia bukhhalters'koho obliku [Accounting theory]. Moskva: Finances and Statistics. (in Russian)

Korolʹova O.I. (2008) Kontseptsiya rozvytku bukhhaltersʹkoho obliku vytrat v Ukrayini. [The concept of development of cost accounting in Ukraine]. Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 7, pp. 13–17.

Margulis A.Sh. (1975) Kal'kulyatsiya sebestoimosti v promyshlennosti [Industrial costing]. Moskva: Finansy. (in Russian)

Bezrukikh P.S. (2005) Oblik ta kaljkuljuvannja sobivartosti produkciji [Accounting and costing of products] Moskva: Finances. (in Russian)

Nakaz Ministerstva promyslovoi polityky Ukrainy (09.07.2007) № 373. Metodychni recomendatsii z formuvannia sobivartosti produktsii (robit, posluh) u promyslovosti [Methodical recommendations on formation of products cost (works, services) in industry]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/

Khorngren CH.T., Foster Dzh. (1995) Bukhgalterskiy uchet: upravlencheskiy aspekt [Accounting: management aspect] Moskva: Finances and Statistics. (in Russian)

Chumachenko M., Bilousova I. (2008) Dyskusijni problemy obliku vytrat i kaljkuljuvannja sobivartosti produkciji [Discussion problems of cost accounting and product costing]. Bukhghaltersjkyj oblik i audyt, vol. 10, pp. 3–7. (in Ukrainian)

Chumachenko N.Gh. (2010) Upravlinsjkyj oblik potrebuje pidtrymky. [Management accounting needs support]. Bukhghaltersjkyj oblik i audyt, vol. 5, pp. 3–7. (in Ukrainian)

Chernikova I.B. (2016) Upravlinsjkyj oblik v informacijnij systemi pidpryjemstva. Navchaljnyj posibnyk [Management accounting in the enterprise information system]. Kharkiv: Vydavecj Ivanchenko I.S. (in Ukrainian)

Mandryka O.V. (2009) Metody obliku vytrat ta kaljkuljaciji sobivartosti produkciji [Methods of cost accounting and costing of products]. Kuljtura narodov Prychernomorjja, vol. 145, pp. 45–47. (in Ukrainian)

Derij V.A. (2010) Vitchyznjani metody obliku vytrat na vyrobnyctvo: ocinka stanu i potencial zastosuvannja. [Domestic methods of accounting for production costs: assessment of the state and potential application]. Ternopiljskyj nacionaljnyj universytet. Ekonomichni nauky. Seriia «Oblik i finansy», vol. 7(25), pp. 415–424. (in Ukrainian)

Onyshhenko O.V., Kurenna O.O. Krykunenko A.S. (2021) Metody obliku vytrat ta kaljkuljuvannja sobivartosti produkciji:vitchyznjanyj ta zarubizhnyj dosvid. [Methods of cost accounting and product costing: domestic and foreign experience]. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2017_25%282%29__34 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 400
Завантажень PDF: 265
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Домбровська, Н. (2021). ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ПО ЗАГОТІВЛІ ТА ПЕРЕРОБЦІ ЗЕРНА. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-30
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ