АНАЛІЗ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Ключові слова: сталий розвиток, корпоративна соціальна відповідальність, соціальна відповідальність бізнесу, цілі сталого розвитку, Європейський Союз, Організація Об’єднаних Націй

Анотація

У статті здійснено аналіз інституційних передумов розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Зокрема, обґрунтовано необхідність розвитку корпоративної соціальної відповідальності як важливого інструменту досягнення сталого розвитку, а також проаналізовано основні активності та ініціативи у даній сфері на різних ієрархічних рівнях управління. Наголошується, що значну роль у розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні відіграють міжнародні ініціативи, а також процес втілення курсу на продовження і поглиблення інтеграції до ЄС. Визначено ключові проблеми та перспективи розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні в контексті світових тенденції, враховуючи той факт, що еволюція корпоративної соціальної відповідальності відбувається у відповідності з новими глобальними викликами до сталого розвитку.

Посилання

Kytsyuk I., Pavlikha N. Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój gospodarki Ukrainy na tle doświadczeń międzynarodowych. Przedsiębiorstwo, gospodarka i społeczeństwo w kręgu zainteresowania ekonomistów / red. nauk. Ryszard Kamiński. Poznań : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu, 2020. S. 157–173.

Колот А. Сучасна філософія корпоративної соціальної відповідальності: еволюція поглядів. Україна: аспекти праці. 2013. № 8. С. 3–17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2013_8_3

Jastrzębska E. Biznes na rzecz rozwoju zrównoważonego – dobre praktyki / Business for sustainable development – good practices. Ekonomia XXI wieku / Economics of the 21st century. 2016. 4 (12). S. 36–37.

ISO 26000:2010(en) Guidance on social responsibility. ISO : веб-сайт. URL: https://www.iso.org

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations : веб-сайт. URL: https://sdgs.un.org

Національна доповідь 2017 “Цілі сталого розвитку: Україна”. Міністерство економіки України : веб-сайт. URL: https://me.gov.ua

Цілі сталого розвитку та Україна. Урядовий портал : веб-сайт. URL: https://www.kmu.gov.ua

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Політика, що ґрунтується на фактах, для досягнення Цілей сталого розвитку: стале житлове господарство та міський розвиток України. UNECE : веб-сайт. URL: https://unece.org

Уряд затвердив показники для моніторингу реалізації Цілей сталого розвитку. Урядовий портал : веб-сайт. URL: https://www.kmu.gov.ua

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року. Верховна Рада України. Законодавство України : веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua

Глобальний Договір ООН в Україні. Global Compact Network Ukraine : веб-сайт. URL: https://globalcompact.org.ua

Our Participants. United Nations Global Compact : веб-сайт. URL: https://www.unglobalcompact.org

Зінченко А. Г., Саприкіна М. А. Корпоративна соціальна відповідальність: 2005–2010: стан та перспективи розвитку. Київ : Ви-во «Фарбований лист», 2010. 56 с.

OECD Declaration on International Investment and Multinational Enterprises. OECD Legal Instruments: веб-сайт. URL: https://legalinstruments.oecd.org

Міжнародні стандарти інвестиційної діяльності та відповідальної бізнес-поведінки. Національний контактний пункт Україна : веб-сайт. URL: https://ncp.gov.ua

OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2011 Edition. OECDiLibrary : веб-сайт. URL: https://www.oecd-ilibrary.org

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року. Верховна Рада України. Законодавство України : веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua

Мін’юст розпочав роботу над імплементацією керівних принципів ООН у сфері бізнесу та прав людини в Україні. Міністерство юстиції : веб-сайт. URL: https://minjust.gov.ua

The UN Guiding Principles on Business and Human Rights. An introduction. United Nations Human Rights Office of The High Commissioner : веб-сайт. URL: http://www.ohchr.org

Резюме Національного оцінювання базових показників у сфері бізнесу та прав людини в Україні. Міністерство юстиції : веб-сайт. URL: https://minjust.gov.ua

Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy (MNE Declaration) – 5th Edition (2017). International Labour Organization : веб-сайт. URL: http://www.ilo.org

Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, OJ L 161, 29.5.2014, p. 3–2137. EUR-Lex : веб-сайт. URl : https://eur-lex.europa.eu

Non-financial reporting. European Commission : веб-сайт. URL: https://ec.europa.eu

Саприкіна М. Навіщо бізнесу звіти зі сталого розвитку. Економічна правда. Четвер, 31 жовтня 2019. URL : https://www.epravda.com.ua

Sustainable finance package. European Commission : веб-сайт. URL: https://ec.europa.eu

CSR Ukraine : веб-сайт. URL: https://csr-ukraine.org

What’s Next for Sustainable Business? 2021 Sustainability Trends. The SustainAbility Institute by ERM : веб-сайт. URL: https://www.sustainability.com

Kytsiuk, I., & Pavlikha, N. (2020). Sotsialna vidpovidalnist biznesu ta stalyi rozvytok ekonomiky Ukrainy na tli mizhnarodnoho dosvidu [Social responsibility of business and sustainable development of Ukraine's economy against an international experience background]. In R. Kaminski (Eds.), Pidpryiemstvo, ekonomika ta suspilstvo sered interesiv ekonomistiv – Enterprise, economy and society among economists’ interests (pp. 157–173). Poznan : Filiia v Poznani Polskoho Ekonomichnoho Tovarystva.

Kolot, A. (2013). Suchasna filosofiia korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti: evoliutsiia pohliadiv [Modern philosophy of corporate social responsibility: the evolution of views]. Ukraina: aspekty pratsi – Ukraine: aspects of work, 8, 3–17. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2013_8_3 [in Ukrainian].

Yastshembska, E. (2016). Biznes dlia staloho rozvytku – dobri praktyky [Business for sustainable development – good practices]. Ekonomika 21 stolittia – Economics of the 21st century, 4 (12). 36–37. http://doi.org/10.15611/e21.2016.4.03

ISO 26000:2010(en) Guidance on social responsibility. ISO. Retrieved November 15, 2017. Retrieved from: https://www.iso.org.

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations. Retrieved July 21, 2021. Retrieved from: https://sdgs.un.org.

Natsionalna dopovid 2017 “Tsili staloho rozvytku: Ukraina” [National Report 2017 “Sustainable Development Goals: Ukraine”]. Ministerstvo ekonomiky Ukrainy – Ministry of Economy of Ukraine. Retrieved from: https://me.gov.ua.

Tsili staloho rozvytku ta Ukraina [Sustainable Development Goals and Ukraine]. Uriadovyi portal – Government portal. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua.

Polityka, shcho gruntuietsia na faktakh, dlia dosiahnennia Tsilei staloho rozvytku: stale zhytlove hospodarstvo ta miskyi rozvytok Ukrainy [Evidence-based policy to achieve Sustainable Development Goal: sustainable housing and urban development in Ukraine]. UNECE. Retrieved from: https://unece.org.

Uriad zatverdyv pokaznyky dlia monitorynhu realizatsii Tsilei staloho rozvytku [The Government has approved indicators to monitor the implementation of the Sustainable Development Goals]. Uriadovyi portal – Government portal. Retrieved July 7, 2021. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua.

Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku [About the Sustainable Development Goals of Ukraine for the period up to 2030]. Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy – Verkhovna Rada of Ukraine. The Legislation of Ukraine. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua.

Hlobalnyi Dohovir OON v Ukraini – Global Compact Network Ukraine. Retrieved from: https://globalcompact.org.ua.

Our Participants. United Nations Global Compact. Retrieved from https://www.unglobalcompact.org.

Zinchenko, A. H., & Saprykina, M. A. (2010). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist: 2005–2010: stan ta perspektyvy rozvytku [Corporate social responsibility: 2005–2010: state and prospects of development]. Kyiv: Vy-vo Farbovanyi lyst [in Ukrainian].

OECD Declaration on International Investment and Multinational Enterprises. OECD Legal Instruments. Retrieved from: https://legalinstruments.oecd.org.

Mizhnarodni standarty investytsiinoi diialnosti ta vidpovidalnoi biznes-povedinky [International standards for investment activity and responsible business behavior.]. Natsionalnyi kontaktnyi punkt Ukraina – National contact point Ukraine. Retrieved from: https://ncp.gov.ua.

OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2011 Edition. OECDiLibrary. Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org.

Pro skhvalennia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi spryiannia rozvytku sotsialno vidpovidalnoho biznesu v Ukraini na period do 2030 roku [On approval of the Concept for the implementation of state policy in the field of promoting the development of corporate social responsibility in Ukraine for the period up to 2030]. Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy – Verkhovna Rada of Ukraine. The Legislation of Ukraine. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua.

Miniust rozpochav robotu nad implementatsiieiu kerivnykh pryntsypiv OON u sferi biznesu ta prav liudyny v Ukraini [The Ministry of Justice has begun work on the implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in Ukraine]. Ministerstvo yustytsii – The Ministry of Justice of Ukraine. Retrieved from: https://minjust.gov.ua.

The UN Guiding Principles on Business and Human Rights. An introduction. United Nations Human Rights Office of The High Commissioner. Retrieved from: http://www.ohchr.org.

Reziume Natsionalnoho otsiniuvannia bazovykh pokaznykiv u sferi biznesu ta prav liudyny v Ukraini [Executive Summary of the National Baseline Assessment on Business and Human Rights in Ukraine. Executive summary]. Ministerstvo yustytsii – The Ministry of Justice of Ukraine. Retrieved from: https://minjust.gov.ua.

Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy (MNE Declaration) – 5th Edition (2017). International Labour Organization. Retrieved from: http://www.ilo.org.

Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, OJ L 161, 29.5.2014, 3–2137. EUR-Lex. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu.

Non-financial reporting. European Commission. Retrieved from: https://ec.europa.eu.

Saprykina, M. (2019). Navishcho biznesu zvity zi staloho rozvytku [Why is Sustainability Reporting important for Business]. Ekonomichna Pravda – Economic Truth, Chetver, 31 zhovtnia – Thursday, October 31. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua [in Ukrainian].

Sustainable finance package. European Commission. Retrieved from: https://ec.europa.eu.

CSR Ukraine. Retrieved May 20, 2020. Retrieved from https://csr-ukraine.org.

What’s Next for Sustainable Business? 2021 Sustainability Trends. The SustainAbility Institute by ERM. Retrieved from: https://www.sustainability.com.

Переглядів статті: 399
Завантажень PDF: 183
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Кицюк, І. (2021). АНАЛІЗ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-25
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають