ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПРОЄКТІВ

Ключові слова: логістичні процеси, логістична система, ланцюг поставок, теорія масового обслуговування, управління проєктами

Анотація

Стаття присвячена дослідженню інструментів оптимізаційних рішень, таких як теорія масового обслуговування та обгрунтуванню доцільності їх використання для вдосконалення логістичних процесів як під час реалізації проєктів, так і у функціонуванні ланцюгів поставок загалом. Проведено аналіз транспортно-логістичної системи підприємства (логістичного оператора) з використанням елементів теорії масового обслуговування та здійснено її оптимізацію за критерієм витрат (витрати очікування на обслуговування і витрати обслуговування). Експериментальне вирішення моделі дало оптимальне значення інтенсивності обслуговування для підприємства, що, в свою чергу, може сприяти досягненню мінімальних сукупних витрат та покращенню ситуації в системі обслуговування досліджуваного підприємства.

Посилання

Бауэрсокс Д., Клосс Д. Логистика: интегрированная цепь поставок. 2-е изд. Москва : ЗАО «Олимп–Бизнес», 2006. 640 с.

Григорак М.Ю. Аналіз бізнес-моделей та стратегій інноваційного розвитку постачальників логістичних послуг. Технологический аудит и резервы производства. 2016. № 2(5). С. 29–38. doi: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2016.65948.

Голдратт Э.М., Кокс Д. Цель. Процесс непрерывного совершенствования. Минск : Попурри, 2004. 556 с.

Детмер У. Теория ограничений Голдратта. Системный подход к непрерывному совершенствованию. Москва : «Альпина Паблишер», 2010. 448 с.

Дьоміна В.М. Оптимізаційні методи та моделі. Моделювання систем масового обслуговування: конспект лекцій. Харків : ХНАУ, 2015. 42 с.

Крикавський Є., Похильченко О., Фертч М. Логістика та управління ланцюгом поставок. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. 804 с.

Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок. СПб : Питер, 2004. 316 с.

Литвинов А. Л. Теорія систем масового обслуговування : навч. посібник. Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. 141 с.

Лісун Я.В. Формування логістичного забезпечення бізнес-проектів підприємств сфери послуг. Логістика: теорія та практика. Луцьк : ЛНТУ, 2012. № 1(2). С. 101–109.

Матеріали сайту Goldratt's Marketing Group. URL: http://www.toc-goldratt.com/ (дата звернення: 23.11.2020).

Мередит Дж., Мантел С. Управление проектами: 8-е изд. СПб. : Питер, 2014. 640 с.

Ноздріна Л.В. Ящук В.І., Полотай О.І. Управління проектами: підручник / за заг. ред. Л.В. Ноздріної. Київ, 2010. 432 с.

Окландер М.А. Логістична система підприємства : монографія. Одеса : Астропринт, 2004. 312 с.

Петрович Й.М., Новаківський І.І. Управління інноваційними проектами: навч.посібник / за заг. ред. Й.М. Петровича. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 316 с.

Рыжиков Ю. И. Теория очередей и управление запасами. СПб : Питер, 2002. 259 с.

Стройко Т.В. Логістична інфраструктура як ефективний інструмент управління підприємством. Ефективна економіка. № 9. 2011. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=684

Тарасенко Л.М. Управління проектами : навч. посібник. Київ, 2006. 280 с.

Управління проектами в логістиці. URL: https://58866/logistika/upravlinnya_proektami_logistike (дата звернення: 7.12.2020).

Цимбалістова О.А. Логістичне забезпечення інноваційної активності авіакомпанії : дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Київ, 2018. 305 с.

Чухрай Н., Матвій С. Перепроектування логістичних бізнес-процесів у ланцюгах поставок. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Логістика». Львів, № 811. 2014. С. 315–323.

Bhaskar V., Lallement P. Modeling a supply chain using a network of queues. Applied Mathematical Modelling. 2012. Vol. 34, Issue 8. P. 2074–2088. doi: https://doi.org/10.1016/j.apm.2009.10.019.

Camaj J., Dolinayova A., Lalinska J., Bariak M. The Technological Problem of Simulation of the Logistics Centre. 17th International Conference on Logistics and Transportation (Dubai, UAE, 8-9 April, 2015). Dubai:World Academy of Science, Engineering and Technology, 2015. P. 2613–2617.

Camaj J., Lalinska J., Masek J.: Simulations of continental logistics centre from the perspective of technologist. International Conference on Industrial Engineering, Management Science and Applications: Proceeding book of conference. Beijing: IEEE, 2014. P. 305–308.

Ciesielski M. Logistyka we współczesnym zarządzaniu. AE Poznań, 2004. 138 р.

Hillier F., Lieberman G. Introduction to Operation Research, 9 th ed. NY : McGraw Hill, 2012.

Kerzner H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, 10th ed. New Jersey: Wiley, 2009. 891 p.

Kowalska K. Logistyka zaopatrzenia: рodręcznik. Katowice : AE w Katowicach, 2005.

Masek J., Camaj J., Nedeliakova E. Application the Queuing Theory in the Warehouse Optimization. International Journal of Industrial and Manufacturing Engineering. World Academy of Science, Engineering and Technology, 9(11). 2015. P. 3744–3748. doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.1109511.

Sadowski W. Teoria podejmowania decyzji. Warszawa : PWE, 1969.

Wasiak M. Odwzorowanie systemów logistycznych jako systemów masowej obsługi. Systemy logistyczne. Teoria i praktyka: Materiały konferencyjne – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa, 2006.

Bauersoks, D. & Kloss, D. (2006). Lohystyka: intehrirovannaia tsep' postavok [Logistics: the integrated supply chain], 2d ed. Moscow: Olimp–Biznes [in Russian].

Hryhorak, M.Yu. (2016). Analiz biznes-modelei ta stratehii innovatsiinoho rozvytku postachalnykiv lohistychnykh posluh [Analysis of business models and strategies for innovative development of logistics service providers]. Tekhnologicheskiy audit i rezervy proizvodstva, 2(5), 29-38. DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2016.65948 [in Ukrainian].

Goldratt, E. M., & Koks, D. (2004). Tsel. Protsess nepreryivnogo sovershenstvovaniya [The Goal: A Process of Ongoing Improvement]. Minsk : Popurri [in Russian].

Detmer, U. (2010). Teoriya ogranicheniy Goldratta. Sistemnyiy podhod k nepreryrvnomu sovershenstvovaniyu [Goldratt's theory of constraints. A systematic approach to Ongoing Improvement]. Moskva : Alpina Pablisher [in Russian].

Domina, V.M. (2015). Optymizatsiini metody ta modeli. Modeliuvannia system masovoho obsluhovuvannia: konspekt lektsii [Optimization methods and models. Modeling queuing systems: lecture notes]. Kharkiv : KhNAU [in Ukrainian].

Krykavs'kyj, Ye., Pokhyl'chenko, O., & Fertch, M. (2017). Lohistyka ta upravlinnia lantsiuhom postavok [Logistics and supply chain management]. Lviv: Vydavnytstvo L'vivs'koi politekhniky [in Ukrainian].

Kristofer, M. (2017). Logistika i upravleniye tsepochkami postavok [Logistics and supply chain management]. SPb: Piter [in Russian].

Lytvynov, A.L. (2018). Teoriia system masovoho obsluhovuvannia : navch. posibnyk [Queuing systems theory: a tutorial]. Kharkiv: KhNUMH im. O.M. Beketova [in Ukrainian].

Lisun, Ya.V. (2012). Formuvannia lohistychnoho zabezpechennia biznes-proektiv pidpryiemstv sfery posluh [Formation of logistics support for business projects of service enterprises]. Lohistyka: teoriia ta praktyka, 1(2), 101–109 [in Ukrainian].

Materialy saitu Goldratt's Marketing Group [Materials of the site Goldratt's Marketing Group]. Retrieved from: http://www.toc-goldratt.com/

Meredith, J., & Mantel, S. (2014). Upravleniye proyektami [Project Management]. (8th ed.). SPb : Pіter [in Russian].

Nozdrina, L.V., Yashchuk, V.I., & Polotai, O.I. (2010). Upravlinnia proektamy: pidruchnyk [Project Management: A Tutorial] / za zah. red. L.V. Nozdrinoi. Kyiv [in Ukrainian].

Oklander, M.A. (2004). Lohistychna systema pidpryiemstva: monohrafiia [Logistics system of the enterprise: monograph]. Odesa: Astroprynt [in Ukrainian].

Petrovych, Y.M., & Novakivskyi, I.I. (2016). Upravlinnia innovatsiinymy proektamy: navch. posibnyk [Management of innovative projects: a tutorial] / za zah. red. Y.M. Petrovycha. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky [in Ukrainian].

Ryizhikov, Yu. I. (2002). Teoriya ocheredey i upravlenie zapasami [Queuing theory and inventory management]. SPb : Piter [in Russian].

Stroiko, T.V. (2011). Lohistychna infrastruktura yak efektyvnyi instrument upravlinnia pidpryiemstvom [Logistics infrastructure as an effective enterprise management tool]. Efektyvna ekonomika, 9. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=684 [in Ukrainian].

Tarasenko, L.M. (2006). Upravlinnia proektamy: navch. posibnyk [Project Management: A Tutorial]. Kyiv [in Ukrainian].

Upravlinnia proektamy v lohistytsi [Project management in logistics]. Retrieved from: https://58866/logistika/upravlinnya_proektami_logistike

Tsymbalistova, O.A. (2018). Lohistychne zabezpechennya innovatsiynoyi aktyvnosti aviakompaniyi [Logistic support of the airline's innovative activity]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Chukhrai, N., & Matvii, S. (2014). Pereproektuvannia lohistychnykh biznes-protsesiv u lantsiuhakh postavok. Visnyk Nats. un-tu «Lvivska politekhnika» «Lohistyka», 811, 315–323 [in Ukrainian].

Bhaskar, V., & Lallement, P. (2012). Modeling a supply chain using a network of queues. Applied Mathematical Modelling. 34(8), 2074-2088. doi: https://doi.org/10.1016/j.apm.2009.10.019

Camaj, J., Dolinayova, A., Lalinska, J., & Bariak, M. (2015). The Technological Problem of Simulation of the Logistics Centre. Proceedings from ICLT ʼ15 : 17th International Conference on Logistics and Transportation (Dubai, UAE, 8-9 April, 2015) (pp. 2613-2617). Dubai: World Academy of Science, Engineering and Technology.

Camaj, J., Lalinska, J., & Masek, J. (2014). Simulations of continental logistics centre from the perspective of technologist. Proceedings from ICIMSA ʼ14: International Conference on Industrial Engineering, Management Science and Applications (pp. 305-308). Beijing: IEEE.

Ciesielski, M. (2004). Logistyka we współczesnym zarządzaniu [Logistics in modern management]. Poznań : AE.

Hillier, F., & Lieberman, G. (2012). Introduction to Operation Research, 9 th ed. NY : McGraw Hill.

Kerzner, H. (2009). Project Management: A System Approach to Planning, Scheduling and Controlling. (10th ed.). New Jersey: John Wiley & Sons.

Kowalska, K. (2005). Logistyka zaopatrzenia: рodręcznik [Supply logistics: manual]. Katowice : AE w Katowicach.

Masek, J. , Camaj, J., & Nedeliakova, E. (2015). Application the Queuing Theory in the Warehouse Optimization. International Journal of Industrial and Manufacturing Engineering, 9(11), 3744–3748. doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.1109511.

Sadowski, W. (1969). Teoria podejmowania decyzji [Decision making theory]. Warszawa : PWE.

Wasiak, M. (2006). Odwzorowanie systemów logistycznych jako systemów masowej obsługi [Display of logistics systems as queuing systems], Materiały konferencyjne: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna «Systemy logistyczne. Teoria i praktyka» – The International Scientific and Practical Conference «Logistic systems. Theory and practice». Warszawa.

Переглядів статті: 467
Завантажень PDF: 216
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Гайванович, Н. (2020). ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПРОЄКТІВ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-1
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ