ОСНОВИ АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УСТАНОВАХ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ

  • Альона Беженар ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0002-9730-5585
Ключові слова: основні засоби, аналіз, бюджетна установа, необоротні активи, класифікація, інформаційне забезпечення, фондомісткість, фондовіддача, структурний аналіз

Анотація

У статті розглянуто види аналізу основних засобів бюджетної установи з врахуванням специфіки діяльності цієї установи. Під час аналізу необхідно враховувати, що основні засоби бюджетної установи не беруть участі у виробництві матеріальних благ. Такі матеріальні активи використовуються у процесі створення і надання нематеріальних послуг суспільству. Сформульовано мету та інформаційне забезпечення основних засобів бюджетної установи. Проведено горизонтальний аналіз нефінансових активів ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», визначено коефіцієнтний аналіз, фондомісткість і фондоозброєність бюджетної установи та проведено аналіз рівню застарілості основних засобів, рівню оновленості и т.д.

Посилання

Свірко С.В. Розвиток оцінки нефінансових активів у бюджетних установах: історичні традиції та сучасні тенденції. Незалежний аудитор. 2013. № 5 (IIІ). С. 23–34.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів в державному секторі: Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11. URL: http://195.78.68.18/minfin/control/publish/article/main?art_id=407392&cat_id=407391

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби» : Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10#Text

Методичні основи аналізу основних засобів в установах державного сектору. Finance, accounting and audit. 2018. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/27620/foa_18_1_12.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Болюх М.А., Заросило А.П. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ : навч. Посібник. Київ : КНЕУ, 2008. 344 с.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1541. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0095-11#Text

Svirko S.V. (2013) Rozvytok otcinky nefinansovyh aktyviv u byudzhetnyh ustanovah: istorychni tradytciyi ta suchasni tendentciyi [Development of evaluation of non-financial assets in budgetary institutions: historical traditions and modern tendencies]. Independent auditor, no 5 (III), pp. 23–34.

Ministry of Finance of Ukraine. Metodychni rekomendatciyi z buhgalterskogo obliku osnovnyh zasobiv v derzhavnomu sektori № 11 [Methodical recommendations on accounting of fixed assets in the public sector №11] (23.01.2015). Retrieved from: http://195.78.68.18/minfin/control/publish/article/main?art_id=407392&cat_id=407391

Ministry of Finance of Ukraine. Natcionalne polozhennya (standart) buhgalterskogo obliku v derzhavnomu sektori 121 «Osnovni zasoby» [National Regulation (Standard) of Public Sector Accounting 121 "Fixed Assets"] (12.10.2010). Order No. 1202. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10#Text

Methodical bases of the analysis of fixed assets in public sector institutions (2018) Finance, accounting and audit. Retrieved from: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/27620/foa_18_1_12.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Boljukh M.A. (2008) Analiz finansovo-ghospodarsjkoji dijaljnosti bjudzhetnykh ustanov [Analysis of financial and economic activity of budgetary institutions]. Kyiv: KNEU, 344 p. (in Ukrainian)

Ministerstva finansiv Ukrajiny. Nacionaljne polozhennja (standart) bukhghaltersjkogho obliku v derzhavnomu sektori 101 "Podannja finansovoji zvitnosti" [National Public Sector Accounting Standard (Standard) 101 "Presentation of Financial Statements"]: (24.12.2010) Order No. 1541. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0095-11#Text

Переглядів статті: 277
Завантажень PDF: 576
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Беженар, А. (2021). ОСНОВИ АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УСТАНОВАХ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-42
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ