ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0

  • Олена Трофименко Міжнародний університет фінансів, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського https://orcid.org/0000-0002-2339-0377
Ключові слова: механізм інноваційного розвитку, інновації, енергетична сфера, Індустрія 4.0

Анотація

Досліджено умови забезпечення інноваційного розвитку енергетичної сфери на засадах формалізації відповідного механізму в умовах Індустрії 4.0. Визначено специфічні особливості розвитку енергетики, що впливають на теоретико-прикладні аспекти функціонування механізму інноваційного розвитку національної економіки. Визначено базові функції механізму, реалізація яких необхідна для досягнення ідентифікованих цілей. Розкрито та досліджено структурні компоненти механізму інноваційного розвитку національної економіки в енергетичній сфері. Обгрунтовано науково-методологічний підхід до формування механізму інноваційного розвитку енергетичної сфери в системі соціально-економічних трансформацій в умовах Індустрії 4.0 на засадах агрегації таких структурних елементів цього механізму, як конструкторсько-проєктний апарат, техніко-технологічний блок, ресурсно-функціональна підсистема та організаційно-управлінський інструментарій, синергічна взаємодія яких забезпечує зростання конкурентоспроможності національної економіки, оптимізацію галузево-секторальної структури останньої, зміцнення економічної безпеки держави, посилення соціальної відповідальності бізнесу, покращення рівня якості життя населення та підвищення соціальної справедливості в суспільстві.

Посилання

Смоляр Л., Іляш О., Колішенко Р., Литвак Т. Бенчмаркери забезпечення «економічного прориву» України у технологічному та інноваційному напрямах. Інноваційна економіка. 2020. № 5–6. С. 19–29. doi: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.5-6.3

Гринкевич С.С., Іляш О.І. Теоретико-прикладні аспекти становлення iнформацiйної економiки в Україні. Стратегічні пріоритети. 2015. № 1(34). С. 56–63.

Бакаренко Н.П. Сутнісно-структурна характеристика дефініції «фінансово-економічний механізм управління діяльністю підприємств». Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 7. С. 77–81.

Пономаренко В.С., Ястремская Е.Н., Луцковский В.М. Механизм управления предприятием: стратегический аспект. Харьков : Изд-во ХГЭУ, 2002. 252 с.

Криклій О.А., Маслак Н.Г. Визначення сутності та структури фінансового механізму управління філіями банку. Вісник Української академії банківської справи. 2007. № 1(22). С. 53–58.

Тульчинська С.О. Функціонування організаційно-економічного механізму інноваційного процесу. Стратегічні пріоритети. 2008. № 1 (6). С. 89–95.

Рогоза М.Є., Вергал К.Ю. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми : монографія. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. 136 с.

Толстова А.В., Огненна Х.В. Теоретичні аспекти формування механізму інноваційного розвитку промислового підприємства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. Вип. 21. С. 106–110.

Войтко С.В. Управління проектами та стартапами в Індустрії 4.0 : підручник. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. 200 с.

Industry 4.0. The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries / M. Rüßmann, M. Lorenz, P. Gerbert, M. Waldner et. al. Boston Consulting Group. April 2015. 20 р.

Індустрія 4.0 – що це таке і навіщо це в Україні. Асоціація «підприємців промислової автоматизації України. URL: https://appau.org.ua/publications/industriya-4-0-shho-tse-take-ta-navishho-tse-ukrayini/

Тімченко О., Лір В. Цифровий моніторинг як механізм формування енергетичного балансу національного господарства. Схід. Економічні науки. 2018. № 1 (153). С. 23–29.

Hiteva R., Foxon T.J. Beware the value gap: Creating value for users and for the system through innovation in digital energy services business models. Technological Forecasting and Social Change. Vol. 166. Article number 120525. DOI: https://10.1016/j.techfore.2020.120525.

Xuefeng Li, Dalai Ma. Financial agglomeration, technological innovation, and green total factor energy efficiency. Alexandria Engineering Journal. Vol. 60. Issue 4. P. 4085–4095.

Adebayo T.S., Adesola I., Oyebanji M., Osemeahon O.S. Do Technological Innovation and Renewable Energy Consumption in Japan Important for Consumption-based Carbon Emissions? Pollution. №7 (2). P. 275–291.

Liang Li, Hajar Msaad, Huaping Sun, Mei Xuen Tan, Yeqing Lu, Antonio K.W. Lau. Green Innovation and Business Sustainability: New Evidence from Energy Intensive Industry in China. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020, 17, 7826; doi: https://10.3390/ijerph17217826

Elia A., Kamidelivand M., Rogan F., O´ Gallachoir B.O´. Impacts of innovation on renewable energy technology cost reductions. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2021. № 138. https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110488

Scharl S., Praktiknjo A. The Role of a Digital Industry 4.0 in a Renewable Energy System. International Journal of Energy Research. Vol. 43. Issue 8. P. 3891–3904.

Медиковський М.О., Цмоць І.Г., Скорохода О.В., Цимбал Ю.В. Інтелектуальні компоненти енергетичних систем на основі концепції Smart Grid. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2015. № 4. С. 25–29.

Chasin, F., Paukstadt U., Gollhardt T., Becker J. Smart energy driven business model innovation: An analysis of existing business models and implications for business model change in the energy sector. Journal of Cleaner Production. Vol. 269. Article Number: 122083. DOI: https://10.1016/j.jclepro.2020.122083

Сегеда І.В., Локотарев Є.О., Шаповал В.О. Реалізація використання блокчейн-технологій у енергетичному секторі. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Том 30 (69). № 4. С. 160–165.

Borowski P.F. Digitization, Digital Twins, Blockchain, and Industry 4.0 as Elements of Management Process in Enterprises in the Energy Sector. Energies 2021, 14, 1885. https://doi.org/10.3390/en14071885

Popp D. Promoting Clean Energy Innovation at the State and Local Level. Agricultural and Resource Economics Review. Vol. 49. Issue 2. P. 360–373.

Adebayo T.S., Genç S.Y., Castanho R.A., Kirikkaleli, D. Do Public-Private Partnership Investment in Energy and Technological Innovation Matter for Environmental Sustainability in the East Asia and Pacific Region? An Application of a Frequency Domain Causality Test. Sustainability 2021, 13, 3039. https://doi.org/10.3390/su13063039

Chen M.Z., Sinha A., Hu K.X., Shah M.I. Impact of technological innovation on energy efficiency in industry 4.0 era: Moderation of shadow economy in sustainable development. Technological Forecasting and Social Change. Volume: 164. Article Number: 120521. DOI: https://10.1016/j.techfore.2020.120521

Smoliar, L., Ilyash, O., Kolishenko, R. & Lytvak, T. (2020). Benchmarkery zabezpechennia «ekonomichnoho proryvu» Ukrainy u tekhnolohichnomu ta innovatsiinomu napriamakh [Bench markers of ensuring the "economic breakthrough" of Ukraine in technological and innovative directions]. Innovatsiina ekonomika, 5–6, 19–29. (in Ukrainian)

Grynkevych, S.S. & Ilyash, O.I. (2015). Teoretyko-prykladni aspekty stanovlennia informatsiinoi ekonomiky v Ukraini [Theoretical and applied aspects of the formation of the information economy in Ukraine]. Strategichni prioritety, 1(34), 56–63. (in Ukrainian)

Bakarenko, N.P. (2012). Sutnisno-strukturna kharakterystyka definitsii “finansovo-ekonomichnyi mekhanizm upravlinnia diialnistiu pidpryiemstv” [Essential and structural characteristics of the definition of “financial and economic mechanism for managing the activities of enterprises”]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 7, 77–81. (in Ukrainian)

Ponomarenko, V.C., Yastremskaya, E.N. & Lutskovskiy, V.M. (2002). Mekhanyzm upravlenyia predpryiatyem: stratehycheskyi aspekt [Enterprise management mechanism: strategic aspect]. Kharkiv: KhSEU. (in Russian)

Kryklii, O.A. & Maslak, N.G. (2007). Vyznachennia sutnosti ta struktury finansovoho mekhanizmu upravlinnia filiiamy banku [Defining the essence and structure of the financial mechanism of bank branch management]. Visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravy, 1(22), 53–58. (in Ukrainian)

Tulchynska, S.O. (2008). Funktsionuvannia orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu innovatsiinoho protsesu [Functioning of organizational and economic mechanism of innovation process]. Strategichni prioritety, 1 (6), 89–95. (in Ukrainian)

Rogoza, M.Ye. & Vergal, K.Yu. (2011). Stratehichnyi innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstv: modeli ta mekhanizmy [Strategic innovative development of enterprises: models and mechanisms]. Poltava: RVV PUET. (in Ukrainian)

Tolstova, A.V. & Ognenna, H.V. (2016). Teoretychni aspekty formuvannia mekhanizmu innovatsiinoho rozvytku promyslovoho pidpryiemstva [Theoretical aspects of formation of the mechanism of innovative development of the industrial enterprise]. Scientific Bulletin of the International Humanities University, 21, 106–110. (in Ukrainian)

Voytko, S.V. (2019). Upravlinnia proektamy ta startapamy v Industrii 4.0 [Implementation of the use of blockchain technologies in the energy sector]. Kyiv: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. (in Ukrainian)

Rüßmann, M., Lorenz, M., Gerbert, P. & Waldner, M. (2015). Industry 4.0. The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries. Boston Consulting Group. April, 20 р.

Industry 4.0 – what is it and why is it in Ukraine. Association of Entrepreneurs of Industrial Automation of Ukraine. Available at: https://appau.org.ua/publications/industriya-4-0-shho-tse-take-ta-navishho-tse-ukrayini/

Timchenko, O. & Lir, V. (2018). Tsyfrovyi monitorynh yak mekhanizm formuvannia enerhetychnoho balansu natsionalnoho hospodarstva [Digital monitoring as a mechanism for forming the energy balance of the national economy]. Shid. Ekonomichni nauky, 1 (153), 23–29. (in Ukrainian)

Hiteva, R. & Foxon, T.J. (2020). Beware the value gap: Creating value for users and for the system through innovation in digital energy services business models. Technological Forecasting and Social Change, 166, 120525. doi: https://10.1016/j.techfore.2020.120525

Xuefeng Li & Dalai Ma (2021). Financial agglomeration, technological innovation, and green total factor energy efficiency. Alexandria Engineering Journal, 60 (4), 4085–4095.

Adebayo, T.S., Adesola I., Oyebanji, M. & Osemeahon, O.S. (2021). Do Technological Innovation and Renewable Energy Consumption in Japan Important for Consumption-based Carbon Emissions? Pollution, 7 (2), 275–291.

Liang Li, Hajar Msaad, Huaping Sun, Mei Xuen Tan, Yeqing Lu & Antonio K.W. Lau (2020). Green Innovation and Business Sustainability: New Evidence from Energy Intensive Industry in China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 7826. doi: https://10.3390/ijerph17217826

Elia, A., Kamidelivand, M., Rogan, F. & O´ Gallachoir, B.O. (2021). Impacts of innovation on renewable energy technology cost reductions. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 138. doi: https://10.1016/j.rser.2020.110488

Scharl, S. & Praktiknjo, A. (2019). The Role of a Digital Industry 4.0 in a Renewable Energy System. International Journal of Energy Research, 43(8), 3891–3904.

Medykovskiy, M.O., Tsmots, I.G., Skorohoda, O.V. & Tsymbal Yu.V. (2015). Intelektualni komponenty enerhetychnykh system na osnovi kontseptsii Smart Grid [Intelligent components of energy systems based on the Smart Grid concept]. Energetyka: ekonomika, technologii, ekologiia, 4, 25–29. (in Ukrainian)

Chasin, F., Paukstadt, U., Gollhardt, T. & Becker, J. (2020) Smart energy driven business model innovation: An analysis of existing business models and implications for business model change in the energy sector. Journal of Cleaner Production, vol. 269, 122083. doi: https://10.1016/j.jclepro.2020.122083

Segeda, I.V., Lokotarev, Ye.O. & Shapoval, V.O. (2019). Realizatsiia vykorystannia blokchein-tekhnolohii u enerhetychnomu sektori [Implementation of the use of blockchain technologies in the energy sector]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia, 30 (69), 4, 160–165. (in Ukrainian)

Borowski, P.F. (2021). Digitization, Digital Twins, Blockchain, and Industry 4.0 as Elements of Management Process in Enterprises in the Energy Sector. Energies 2021, 14, 1885. doi: https://10.3390/en14071885

Popp, D. (2020). Promoting Clean Energy Innovation at the State and Local Level. Agricultural and Resource Economics Review, 49(2), 360–373.

Adebayo, T.S., Genç, S.Y., Castanho, R.A. & Kirikkaleli, D. (2021). Do Public-Private Partnership Investment in Energy and Technological Innovation Matter for Environmental Sustainability in the East Asia and Pacific Region? An Application of a Frequency Domain Causality Test. Sustainability 2021, 13, 3039. doi: https://10.3390/su13063039

Chen, M.Z., Sinha, A., Hu, K.X. & Shah, M.I. (2020). Impact of technological innovation on energy efficiency in industry 4.0 era: Moderation of shadow economy in sustainable development. Technological Forecasting and Social Change, vol. 164, 120521. doi: https://10.1016/j.techfore.2020.120521

Переглядів статті: 410
Завантажень PDF: 168
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Трофименко, О. (2021). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-52
Розділ
ЕКОНОМІКА