ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ГІРСЬКИХ РЕГІОНАХ НА ОСНОВІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Ключові слова: інвестиційна привабливість, об’єднані територіальні громади, гірські регіони, інвестиційна привабливість регіону, державне регулювання

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням теоретичних досліджень наукових підходів щодо трактування поняття «інвестиційна привабливість об’єднаних територіальних громад (ОТГ) гірських регіонів». Враховуючи наявність диференційованих теоретико-прикладних підходів, за доцільним вважається здійснення їх ґрунтовного аналізу. У роботі узагальнено сучасні трактування сутності поняття «інвестиційна привабливість» та «інвестиційна привабливість регіону». Проаналізовано законодавче підґрунтя та нормативно-правове забезпечення ведення інвестиційної діяльності в Україні, зокрема у гірських регіонах Карпат. Сформовано визначення інвестиційної привабливості гірських ОТГ, як комплексного показника, у якому відображено сукупність інвестиційно значущих критеріїв із врахування вагомості їх впливу за виокремленими складовими та зважаючи на особливості державного нормативно-правового забезпечення функціонування гірських ОТГ.

Посилання

Про статус гірських населених пунктів в Україні: Закон України від 1 січня 2001 р. № 9, ст. 58. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56/95-вр#Text (дата звернення: 04.04.2021).

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р // Офіц. вісн. України. 2014. № 30. С. 8.

Конституція України станом: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141 // Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text (дата звернення: 15.04.2021).

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 22 грудня 2011 р. № 47, ст.646. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text (дата звернення: 18.04.2021).

Про зовнішньо-економічну діяльність: Закон України від 17 липня 2020 р. № 29, ст. 377. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text (дата звернення: 22.04.2021).

Про захист іноземних інвестицій на Україні: Закон України від 10 вересня 1991 р. № 46, ст. 616. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540а-12#Text (дата звернення: 24.04.2021).

Про інститути спільного інвестування (пайові та інвестиційні фонди): Закон України від 3 липня 2020 р. № 29, ст. 337. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text (дата звернення: 25.04.2021).

Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку у гірських зонах України: Проект Закону України від 18.02.2016 № 4102 (Статус: Одержаний ВР України). URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/JH35Y00A?an=109 (дата звернення: 28.04.2021).

Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць: Закон України від 6 вересня 2012 р. № 32, ст. 410. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5205-17#Text (дата звернення: 28.04.2021).

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. No 333-р. Офіц. вісн. України. 2018. № 30. С. 8.

Іщук С.О., Кулініч Т.В. Оцінювання інвестиційної привабливості регіону: методичний аспект. Регіональна економіка. 2010. № 3. С. 71–78. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=regek_2010_3_10.

Момот Т.В. Інвестиційна привабливість акціонерного товариства: удосконалення сучасних методик оцінки. Вісник Донецького державного університету управління. 2005. № 4(34). С. 117–122.

Гунько В.І. Фактори та показники формування інвестиційної привабливості підприємств. Фінансовий простір. 2013. № 1. С. 85–88.

Науменко О.В. Напрями підвищення інвестиційної привабливості підприємства метою його розвитку. Управління розвитком. 2013. № 21. С. 21–23.

Борщ Л.М., Герасимова С.В. Інвестування: теорія і практика : навчальний посібник. Київський університет ринкових відносин, Феодосійська фінансово-економічна академія. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : Знання, 2007. С. 685.

Дудка А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування : підручник : для студ. ВНЗ. 2-ге вид. Київ : Каравела, 2008. С. 432.

Pro status hirskykh naselenykh punktiv v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 1 sichnia 2001 r. N 9, st. 58. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56/95-vr#Text (accessed 04.04.2021).

Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 01.04.2014 r. No 333-r // Ofits. visn. Ukrainy. 2014. No 30. S. 8.

Konstytutsiia Ukrainy stanom: Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1996, № 30, st. 141 // Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr#Text (accessed 15.04.2021).

Pro investytsiinu diialnist: Zakon Ukrainy vid 22 hrudnia 2011 r. № 47, st. 646. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text (accessed 18.04.2021).

Pro zovnishno-ekonomichnu diialnist: Zakon Ukrainy vid 17 lypnia 2020 r. № 29, st. 377. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text (accessed 22.04.2021).

Pro zakhyst inozemnykh investytsii na Ukraini: Zakon Ukrainy vid 10 veresnia 1991 r. N 46, st. 616. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540a-12#Text (accessed 24.04.2021).

Pro instytuty spilnoho investuvannia (paiovi ta investytsiini fondy): Zakon Ukrainy vid 3 lypnia 2020 r. № 29, st. 337. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text (accessed 25.04.2021).

Pro spetsialnyi rezhym investytsiinoi diialnosti na terytoriiakh priorytetnoho rozvytku u hirskykh zonakh Ukrainy: Proekt Zakonu Ukrainy vid 18.02.2016 № 4102 (Status: Oderzhanyi VR Ukrainy). URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/JH35Y00A?an=109 (accessed 28.04.2021).

Pro stymuliuvannia investytsiinoi diialnosti u priorytetnykh haluziakh ekonomiky z metoiu stvorennia novykh robochykh mists: Zakon Ukrainy vid 6 veresnia 2012 r. № 32, st. 410. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5205-17#Text (accessed 28.04.2021).

Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 01.04.2014 r. No 333-r. Ofits. visn. Ukrainy. 2018. No 30. S. 8.

Ishchuk S.O., Kulinich T.V. (2010) Otsiniuvannia investytsiinoi pryvablyvosti rehionu: metodychnyi aspekt. Rehionalna ekonomika. No 3. S. 71–78. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=regek_2010_3_10.

Momot T.V. (2005) Investytsiina pryvablyvist aktsionernoho tovarystva: udoskonalennia suchasnykh metodyk otsinky. Visnyk Donetskoho derzhavnoho universytetu upravlinnia. No 4(34). S. 117–122.

Hunko V.I. (2013) Faktory ta pokaznyky formuvannia investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstv. Finansovyi prostir. No 1. S. 85–88.

Naumenko O.V. (2013) Napriamy pidvyshchennia investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstva metoiu yoho rovytku. Upravlinnia rozvytkom. No 21. S. 21–23.

Borshch L.M., Herasymova S.V. (2007) Investuvannia: teoriia i praktyka: navchalnyi posibnyk. Kyivskyi universytet rynkovykh vidnosyn, Feodosiiska finansovo-ekonomichna akademiia. 2-he vyd., pererob. i dop. Kyiv: Znannia. S. 685.

Dudka A.P. (2008) Teoriia ta praktyka investytsiinoi diialnosti. Investuvannia: pidruchnyk: dlia stud. VNZ. 2-he vyd. Kyiv: Karavela. S. 432.

Переглядів статті: 366
Завантажень PDF: 187
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Андрійчук, І., & Конкольняк, М. (2021). ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ГІРСЬКИХ РЕГІОНАХ НА ОСНОВІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-41
Розділ
ЕКОНОМІКА