ОПТИМІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ІМПОРТУ ТОВАРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРТИФІКАТУ EUR.1

  • Наталія Прохар Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» https://orcid.org/0000-0002-3087-1793
  • Алла Мілька Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» https://orcid.org/0000-0003-1394-6746
  • Марина Орищенко Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України https://orcid.org/0000-0001-8271-3335
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, імпорт, митна вартість, оптимізація оподаткування, преференція, товари

Анотація

У статті досліджено особливості документального оформлення й оподаткування операцій з імпорту товарів. Розкрито нормативно-правове регулювання імпортних операцій. Розглянуто обов’язкові реквізити первинних товаросупроводжуючих документів та порядок їх складання й оформлення. Наведено порядок обчислення митної вартості товарів та розрахунку митних платежів, а саме ПДВ й мита. Виокремлено базовий та додатковий перелік первинних документів. Розглянуто особливості формування показників вантажної митної декларації та контролю бухгалтером сум податків, що підлягають сплаті. З метою оптимізації оподаткування імпортних операцій обґрунтовано необхідність отримання від іноземного контрагента сертифікату EUR.1, який підтверджує походження товарів і дає право провести митне очищення вантажу з використанням преференційної ставки мита. Доведено зниження митних платежів третини вартості товарів.

Посилання

Оляднічук Н.В. Облік експортно-імпортних операцій. Облік і фінанси. 2017. № 1 (75). С. 48–56.

Правила Інкотермс 2020. URL: https://www.dhl.com/ua-ru/home/our-divisions/freight/customer-service/incoterms2020.html

Порядок заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 : Наказ Міністерства фінансів України від 20.11.2017 р. № 950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1563-17#Text

Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16.04.1991 р. № 959-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12

Прохар Н.В. Оподаткування імпортних операцій юридичних осіб: проблеми та напрями вирішення. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: проблеми теорії та практики: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Полтава, 21–22 трав. 2018 р.). Полтава : ПУЕТ, 2018. С. 122–125.

Чирка Д.М. Документування на підприємствах зовнішньоекономічної діяльності. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : Міжнародний збірник наукових праць. 2011. Вип. 1 (19). С. 393–400.

Oliadnichuk N.V. (2017) Oblik eksportno-smportnykh operatsii. Accounting and finance. № 1 (75). P. 48–56.

Pravyla Inkoterms 2020. URL: https://www.dhl.com/ua-ru/home/our-divisions/freight/customer-service/incoterms 2020.html

Poriadok zapovnennia ta vydachi mytnytseiu sertyfikata z perevezennia (pokhodzhennia) tovaru EUR.1 : Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 20.11.2017 № 950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1563-17#Text

Pro zovnishnoekonomichnu diialnist : Law of Ukraine dated 16.04.1991 № 959-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12

Prokhar N.V. (2018) Opodatkuvannia importnykh operatsii yurydychnykh osib: problemy ta napriamy vyrishennia. Oblikovo-analitychne zabezpechennia upravlinnia pidpryiemstvom: problemy teorii ta praktyky: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf. (Poltava, 21-22 May 2018). Poltava: PUET. P. 122–125.

Chyrka D.M. (2011). Dokumentuvannia na pidpryiemstvakh zovnishnoekonomichnoi diialnosti. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu: International collection of scientific papers. № 1 (19). P. 393–400.

Переглядів статті: 34
Завантажень PDF: 55
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Прохар, Н., Мілька, А., & Орищенко, М. (2021). ОПТИМІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ІМПОРТУ ТОВАРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРТИФІКАТУ EUR.1. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-40
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ