МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Ключові слова: внутрішній контроль, методичне забезпечення, зовнішньоекономічна діяльність, ризик, робочі документи суб’єкта внутрішнього контролю

Анотація

У статті висвітлено проблемні питання формування методичного забезпечення внутрішнього контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємств торгівлі. Виокремлені основні вимоги, яким повинна відповідати система внутрішнього контролю зовнішньоекономічної діяльності в умовах ризику. Уточнено перелік об’єктів внутрішнього контролю зовнішньоекономічної діяльності в умовах ризику. Розроблено методичне забезпечення та виокремлено основні етапи здійснення внутрішнього контролю зовнішньоекономічної діяльності. З метою належного документального оформлення процедур внутрішнього контролю зовнішньоекономічної діяльності та їх результатів запропоновані форми робочих документів суб’єктів внутрішнього контролю. Для узагальнення результатів внутрішнього контролю зовнішньоекономічної діяльності запропоновано складати Звіт про результати внутрішнього контролю здійснення зовнішньоекономічних операцій та Звіт про результати внутрішнього контролю ризиків ЗЕД, використання яких дозволить на належному рівні систематизувати причини виникнення недоліків та відхилень, а також шляхи їх усунення та запобігання виникнення в майбутньому.

Посилання

Бовтун О.Л. Організація аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Проблеми економіки України. 2012. Вип. 16. С. 13–17.

Венцель В.Т. Бухгалтерський облік і контроль експортно-імпортних операцій: теорія, методика, організація : дис. на здобуття наук. ступ. канд. економ. наук за спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Житомирський державний технологічний університет. Житомир, 2012. 345 с.

Глущенко Я.І. Внутрішній контроль зовнішньоекономічного договору: інформаційно-організаційні та методичні аспекти. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 16. С. 64–68.

Добровольска В.В. Договірний контроль у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Ученые записки Таврического національного университета им. В.И. Вернадского. 2013. Т. 26(65). № 2–1 (Ч. 1). С. 332–340.

Євдокимов В.В., Венцель В.Т. Внутрішній контроль операцій експорту та імпорту товарів. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2011. № 3 (24). С. 79–84.

Лубенченко О.Е. Формування парадигми аудиту зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. БІЗНЕСІНФОРМ. 2015. № 10. С. 41–46.

Bovtun, O.L. (2012). Orhanizatsiia audytu zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstva [Organization of audit of foreign economic activity of the enterprise]. Problemy ekonomiky Ukrainy. Vol. 16. P. 13–17.

Ventsel, V.T. (2012). Bukhhalterskyi oblik i kontrol eksportno-importnykh operatsii: teoriia, metodyka, orhanizatsiia [Accounting and control of export-import operations: theory, methodology, organization]. Dys. na zdobuttia nauk.stup. kand. еkonom. nauk za spetsialnistiu 08.00.09 – bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoi diialnosti). Zhytomyrskyi derzhavnyi tekhnolohichnyi universytet, Zhytomyr, 2012. 345 s.

Hlushchenko, Ya.I. (2017). Vnutrishnii kontrol zovnishnoekonomichnoho dohovoru: informatsiino-orhanizatsiini ta metodychni aspekty [Internal control of foreign trade agreement: information-organizational and methodological aspects]. Prychornomorski ekonomichni studii. Vol. 16. P. 64–68.

Dobrovolska, V.V. (2013). Dohovirnyi kontrol u sferi zovnishnoekonomichnoi diialnosti [Contractual control in the field of foreign economic activity]. Uchenye zapysky Tavrycheskoho natsionalnoho unyversyteta im. V.Y. Vernadskoho. T. 26(65). № 2–1. P. 332–340.

Yevdokymov, V.V., Ventsel, V.T. (2011). Vnutrishnii kontrol operatsii eksportu ta importu tovariv [Internal control of export and import of goods]. Visnyk Donbaskoi derzhavnoi mashynobudivnoi akademii. Vol. 3 (24). P. 79–84.

Lubenchenko, O.E. (2015). Formuvannia paradyhmy audytu zovnishnoekonomichnoi diialnosti subiektiv hospodariuvannia [Formation of the paradigm of audit of foreign economic activity of economic entities]. BIZNESINFORM. Vol 10. P. 41–46.

Переглядів статті: 269
Завантажень PDF: 287
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Кінзерська, Н. (2021). МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-34
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ