ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ СТАНДАРТІВ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ З ПОГЛЯДУ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ

Ключові слова: ризик, невизначеність, загроза, ризик-менеджмент, міжнародний стандарт, національний стандарт, пандемія COVID-19

Анотація

В статті здійснено аналіз діючих міжнародних стандартів з управління ризиками та надається скорочена характеристика змісту та сфери застосування кожного з них. Встановлено, що в Україні діючими є державні стандарти (ДСТУ), які є аналогами розроблених Міжнародною організацією зі стандартизації (International Organization for Standardization, ISO), що дає можливість суб’єкту господарювання впроваджувати в свою практику управління ризиками міжнародний досвід. Доведено, що сьогодення вимагає постійного моніторингу факторів, які утворюють ризиковані ситуації, з метою формування ефективної системи ідентифікації, аналізу та оптимізації ризиків. Особливу увагу в статті приділено аналізу документів, які були випущені міжнародними організаціями останнім часом і присвячені актуальній проблемі сьогодення – управління ризиками шахрайства, відмивання грошей, фінансування тероризму та кіберзлочинності під час пандемії COVID-19. В статті констатовано, що 75% ризик-менеджерів вважають, що в результаті пандемії попит на управління ризиками зросте.

Посилання

Герасименко О.М. Ризик-орієнтоване управління в системі економічної безпеки підприємства : дис. … д-ра екон. наук : 21.04.02. Київ, 2021. 667 с.

ДСТУ ISO Guide 73:2013. Керування ризиком. Словник термінів (ISO Guide 73:2009, IDT). [Чинний від 2014-07-01]. Вид. офіц. Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. 17 с.

ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику (IEC/ISO 31010:2009, IDT). [Чинний від 2014-07-01]. Вид. офіц. Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. 80 с.

ДСТУ ISO 31000:2018 Менеджмент ризиків. Принципи та настанови (ISO 31000:2018 Risk Management – Principles and guidelines on implementation, IDT). [Чинний від 2019-01-01]. URL: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en

ДСТУ ISO/TR 31004:2013 Управління ризиками – Керівництво з впровадження ISO 31000 (Risk management – Guidance for the implementation of ISO 31000, IDT). [Чинний від 2019-01-01]. URL: https://www.iso.org/standard/56610.html?browse=tc

Офіційний сайт Міжнародної організації зі стандартизації (International Organization for Standardization, ISO). URL: https://www.iso.org/committee/629121/x/catalogue/

Сосновська О. О., Деденко Л. В. Ризик-менеджмент як інструмент забезпечення стійкого функціонування підприємства в умовах невизначеності. Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій. 2019. № 1(3). С. 70–79. DOI: http://doi.org/10.32750/2019-0106.

COVID-19 та еволюція ризиків відмивання грошей, фінансування тероризму та кіберзлочинності. URL: https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/Staff-Alert-COVID-19-and-Evolving-Risks-for-Money-Laundering_-%D1%83%D0%BA%D1%80.pdf

Управління підвищеними ризиками шахрайства та інших незаконних дій під час пандемії COVID-19. В тому числі міркування щодо аудиту фінансової звітності. URL: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Staff-Alert-Navigating-the-Heightened-Risks-of-Fraud-and-Other-Illicit-Activities-During-the-COVID-19-Pandemic_0-ukr-fin.pdf

Basel Committee on Banking Supervision. URL: https://www.bis.org/list/bcbs_all/sdt_1/index.htm (дата звернення: 01.06.2021)

Committee of Sponsing of the Treadway Commission. URL: https://www.coso.org/Pages/default.aspx

Federation of European Risk Management Associations. URL: https://www.ferma.eu/

People, Planet & Performance. The Contribution of Enterprise. Risk Management to Sustainability. URL: https://www.ferma.eu/app/uploads/2021/03/Ferma-sustainability_2021_final.pdf

Risk management, recovery and resilience. COVID-19 Survey Report, 2020. URL: https://www.ferma.eu/app/uploads/2020/12/Risk-Management-recovery-and-resilience-COVID-19-Survey-Report-2020_2020.12.01_final.pdf

Herasymenko, O.M. (2021). Ryzyk-oriientovane upravlinnia v systemi ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Rizik-oriented management in the system of economic security of the enterprise]. Doctor’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian].

Keruvannia ryzykom. Slovnyk terminiv [Risk management. Vocabulary]. (2014). DSTU ISO Guide 73:2013 from 1st July 2014. Kyiv: Ministry of Economic Development of Ukraine. [in Ukrainian].

Keruvannia ryzykom. Metody zahalnoho otsiniuvannia ryzyku [Risk management. Risk assessment techniques] (2015). DSTU IEC/ISO 31010:2013 from 1st July 2014. Kyiv: Ministry of Economic Development of Ukraine. [in Ukrainian].

Menedzhment ryzykiv. Pryntsypy ta nastanovy [Risk Management – Principles and guidelines on implementation] (2018). DSTU ISO 31000:2018 from 1st January 2019. Retrieved from https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en

Upravlinnia ryzykamy – Kerivnytstvo z vprovadzhennia ISO 31000 [Risk management – Guidance for the implementation of ISO 31000]. DSTU ISO/TR 31004:2013 from 1st January 2019. Retrieved from https://www.iso.org/standard/56610.html?browse=tc

Official site of the International Organization for Standardization, ISO. Retrieved from https://www.iso.org/committee/629121/x/catalogue/

Sosnovska, O. O., & Dedenko, L. V. (2019). Ryzyk-menedzhment yak instrument zabezpechennia stiikoho funktsionuvannia pidpryiemstva v umovakh nevyznachenosti [Rizik-management as an instrument of securing the efficient functioning of the enterprise in the minds of unimportance]. Yevropeiskyi naukovyi zhurnal Ekonomichnykh ta Finansovykh innovatsii – European Journal of Science of Economics and Finance, 1(3), 70-79. http://doi.org/10.32750/2019-0106 [in Ukrainian].

COVID-19 ta evoliutsiia ryzykiv vidmyvannia hroshei, finansuvannia teroryzmu ta kiberzlochynnosti. (2020). [COVID-19 and the evolvement of risky changes in the reduction of pennies, financing of terrorism and cyber-security]. Retrieved from https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/Staff-Alert-COVID-19-and-Evolving-Risks-for-Money-Laundering_-%D1%83%D0%BA%D1%80.pdf [in Ukrainian].

Upravlinnia pidvyshchenymy ryzykamy shakhraistva ta inshykh nezakonnykh dii pid chas pandemii COVID-19. V tomu chysli mirkuvannia shchodo audytu finansovoi zvitnosti. (2020). [The management of the staff of the ministry and the other illegal COVID-19 pandemic. In addition, there is a world class audit of financial integrity]. Retrieved from https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Staff-Alert-Navigating-the-Heightened-Risks-of-Fraud-and-Other-Illicit-Activities-During-the-COVID-19-Pandemic_0-ukr-fin.pdf [in Ukrainian].

Basel Committee on Banking Supervision. Retrieved from https://www.bis.org/list/bcbs_all/sdt_1/index.htm

Committee of Sponsing of the Treadway Commission. Retrieved from https://www.coso.org/Pages/default.aspx

Federation of European Risk Management Associations. Retrieved from https://www.ferma.eu/

People, Planet & Performance. The Contribution of Enterprise. Risk Management to Sustainability. Retrieved from https://www.ferma.eu/app/uploads/2021/03/Ferma-sustainability_2021_final.pdf

Risk management, recovery and resilience. COVID-19 Survey Report, 2020. Retrieved from https://www.ferma.eu/app/uploads/2020/12/Risk-Management-recovery-and-resilience-COVID-19-Survey-Report-2020_2020.12.01_final.pdf

Переглядів статті: 443
Завантажень PDF: 1338
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Овандер, Н. (2021). ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ СТАНДАРТІВ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ З ПОГЛЯДУ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-26
Розділ
ЕКОНОМІКА