ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ТЕЧІЙ ЕНДОГЕННОГО ЗРОСТАННЯ

  • Сергій Швець ДУ «Інститут економіки і прогнозування Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-3102-9784
Ключові слова: розвиток економічної теорії, економічне зростання, ендогенна теорія, інновації, державне регулювання

Анотація

Стаття присвячена дослідженню розвитку ендогенної теорії зростання з позиції обґрунтування етапів еволюційної трансформації існуючих концепцій і парадигм. Проаналізувавши широкий спектр усталених візій, зроблено спробу представити етапи послідовного формування наукової думки щодо виникнення і розвитку ендогенної теорії зростання. Народжена з метою усунення протиріч фундаментальної науки і емпіричних досліджень, четверта генерація ендогенної теорії стала оновленою версією шумпетеріанської концепції «креативного руйнування» і дала можливість намітити шляхи подальшої еволюції досліджень в напрямку пошуку стимулів стійкого зростання. Таким стимулом стало формування динамічного конкурентного середовища, яке спонукає приватних агентів до генерування концептуально нових (радикальних) ідей і швидкого втілення інновацій в найбільш продуктивний спосіб в рамках існуючого технологічного укладу. Гарантом формування такого конкурентного середовища виступає держава, яка забезпечує регулювання та розширення ринку продукування інновацій на законодавчому та інституціональному рівнях. Тому, для забезпечення стійкого зростання важливим є дотримання балансу між процесами генерування радикальних інновацій і ефективним втіленням похідних технологій, які мають відбуватися під патронатом держави за сприяння розвитку конкурентного середовища.

Посилання

Геєць В. М. Нестабільність та економічне зростання [Текст] : монографія; Національна академія наук України, Ін-т економічного прогнозування. Київ : Ін-т економ. прогноз. НАН України, 2000. 344 с.

Гриценко А. Цифровий розвиток: структура, капіталізація та соціалізація. Економічна теорія. 2018. № 4. С. 5–20.

Гальчинський А. Економічний розвиток: методологія оновлення парадигми. Економіка України. 2012. № 5. С. 4–17.

Гриценко А.А. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований. Киев : Форт, 2008. 928 с.

Romer P. M. The Origins of Endogenous Growth. Journal of Economic Perspectives. 1994. Vol. 8. No. 1. P. 3–22.

Olson M. Big Bills on the Sidewalk: Why Are Some Nations Rich and Others Poor? Journal of Economic Perspectives. 1996. Vol. 10. No. 2. P. 3–24.

McCallum B. T. Neoclassical versus Endogenous Growth: An Overview. Economic Quarterly. Federal Reserve Bank of Atlanta. 1996. P. 41–71.

Mankiw N. G. Growth of Nations. Brookings Papers on Economic Activity. 1995. Vol. 26. No. 1. 25th Anniversary Issue. P. 275–326.

Aghion P. and Howitt P. Endogenous Growth Theory. Cambridge. MA: MIT Press. 1998.

Castellacci F. Evolutionary and New Growth Theories – Are They Converging? Journal of Economic Surveys. 2007. Vol. 21. No. 3. P. 585–627.

David C. Maré. What do Endogenous Growth Models Contribute? Motu Economic and Public Policy Research. 2004. Working Papers 04_04.

Grossman G. M. & Helpman E. Comparative advantages and long run growth. American Economic Review. 1990. No. 80. P. 796–815.

Romer P. Endogenous technological change. Journal of Political Economy. 1990. No. 98. P. 71–102.

Aghion P. and Howitt P. A model of growth through creative destruction. Econometrica. 1992. No. 60. P. 323–351.

Grossman G. M. and Helpman E. Quality ladders in the theory of growth. Review of Economic Studies. 1991. No. 58. P. 86–91.

Helpman E. General Purpose Technologies and Economic Growth. Cambridge. MA: MIT Press. 1998.

Aghion P., Akcigit U. and Howitt P. The Schumpeterian Growth Paradigm. Annual Review of Economics. 2015. No. 7(1). P. 557–575.

Aghion, P., Bloom N., Blundell R., Griffith R. and Howitt P. Competition and Innovation: An Inverted-U Relationship. Quarterly Journal of Economics. 2005. No. 120(2). P. 701–728.

Aghion P. and Roulet. A. Growth and the Smart State. Annual Review of Economics. 2014. No. 6(1). P. 913–926.

Heyets V. M. (2000) Nestabil'nist' ta ekonomichne zrostannya [Instability and economic growth]. monohrafiya [a monograph]. Kyiv: National academy of sciences of Ukraine, Institute for economics and forecasting. 344 p. (in Ukrainian)

Hrytsenko A. A. (2018) Tsyfrovyy rozvytok: struktura, kapitalizatsiya ta sotsializatsiya [Digital development: structure, capitalization, and socialization]. Ekonomichna teoriya, no 4, pp. 5–20.

Halchynskyy A. (2012) Ekonomichnyy rozvytok: metodolohiya onovlennya paradyhmy [Economic development: a methodology for updating the paradigm]. Ekonomika Ukrayiny, no 5, pp. 4–17.

Hrytsenko A. A. (2008) Institucional'naya arhitektonika i dinamika ekonomicheskih preobrazovanij [Institutional architectonics and dynamics of economic transformation]. Kyiv: Fort. 928 p. (in Russian)

Romer P. M. (1994) The Origins of Endogenous Growth. Journal of Economic Perspectives, 8(1), 3–22.

Olson M. (1996) Big Bills on the Sidewalk: Why Are Some Nations Rich and Others Poor? Journal of Economic Perspectives, 10(2), 3–24.

McCallum B. T. (1996) Neoclassical versus Endogenous Growth: An Overview. Economic Quarterly, Federal Reserve Bank of Atlanta, 41–71.

Mankiw N. G. (1995) Growth of Nations. Brookings Papers on Economic Activity, 26(1), 25th Anniversary Issue, 275–326.

Aghion, P. & Howitt, P. (1998). Endogenous Growth Theory. Cambridge, MA: MIT Press.

Castellacci, F. (2207) Evolutionary and New Growth Theories - Are They Converging? Journal of Economic Surveys, 21(3), 585–627.

David C. Maré (2004) What do Endogenous Growth Models Contribute? Working Papers 04_04, Motu Economic and Public Policy Research.

Grossman, G. M. & Helpman, E. (1990) Comparative advantages and long run growth. American Economic Review, 80, 796–815.

Romer, P. (1990) Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98, 71–102.

Aghion, P. & Howitt, P. (1992) A model of growth through creative destruction. Econometrica, 60, 323–351.

Grossman, G. M. & Helpman, E. (1991) Quality ladders in the theory of growth. Review of Economic Studies, 58, 86–91.

Helpman, E. (ed.) (1998) General Purpose Technologies and Economic Growth. Cambridge, MA: MIT Press.

Aghion, P., Akcigit, U. & Howitt, P. (2015) The Schumpeterian Growth Paradigm. Annual Review of Economics, 7(1), 557–575.

Aghion, P., Bloom, N., Blundell, R., Griffith, R. & Howitt, P. (2005) Competition and Innovation: An Inverted-U Relationship. Quarterly Journal of Economics, 120(2), 701–728.

Aghion, P. & Roulet, A. (2014) Growth and the Smart State. Annual Review of Economics, 6(1), 913–926.

Переглядів статті: 233
Завантажень PDF: 202
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Швець, С. (2021). ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ТЕЧІЙ ЕНДОГЕННОГО ЗРОСТАННЯ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-21
Розділ
ЕКОНОМІКА