АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ

Ключові слова: виставкова діяльність, просування продукції, виставка, вибір виставки, міжнародні ринки

Анотація

Стаття присвячена аналізу можливостей використання виставкової діяльності як інструменту просування продукції виробничих підприємств на міжнародному ринку. Проаналізовано доцільність участі у виставках для підприємств різного масштабу. Визначено основні тенденції розвитку виставкової індустрії у світі та Україні, її роль при виході з кризи, пов'язаною з пандемією. Надані рекомендації та пропозиції щодо вибору міжнародних виставок. Особлива увага надана аналізу існуючих міжнародних заходів, в результаті якого їх систематизовано за різними напрямками. Також у статті висвітлено основні завдання та цілі участі підприємств у виставках. Обґрунтовано, що виставкова діяльність для виробничих підприємств сприяє просуванню продукцію на нових ринках, встановленню нових контактів з діловими партнерами, слідкуванню за розвитком своїх потенційних конкурентів та загальних тенденцій у своїй галузі.

Посилання

Божкова В.В., Чикалова А.С. Виставкова діяльність як ефективний інструмент просування промислової продукції на нові ринки збуту. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 3. С. 11–14.

Продіус Ю.І., Сутягіна А.В. Проблеми виставкової діяльності в умовах нестабільності зовнішнього середовища. Економіка: реалії часу. 2016. № 4. С. 160–167.

Вдовічена О.Г., Нергеш А.В. Перспективи участі бренду підприємств у виставкових заходах: світовий та вітчизняний досвід. Молодий вчений. 2018. № 1. С. 854–858.

Exhibitions generate €493 ($551) billion in business sales each year, driving industries eager to recover and reconnect back to the show floor (may 2021): data from the official web-site of the Global Association of the Exhibition Industry. URL: https://www.ufi.org/wp-content/uploads/2021/05/MR_GED_Exhibitions-generate-E493-551-billion-in-business-sales-each-year_6may2021.pdf

П’ятницька Г.Т. Перспективи розвитку виставкової діяльності в Україні: кластерний підхід. Ефективна економіка, 2016. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5139

Головчук Ю.О. Виставково-ярмаркові заходи як складові формування партнерських відносин. Агросвіт. 2020. №4. С. 91–98.

UFI Global Barometer provides 2020 results and 2021 perspectives for the exhibition industry): data from the official web-site of the Global Association of the Exhibition Industry. URL: https://www.ufi.org/mediarelease/ufi-global-barometer-provides-2020-results-and-2021-perspectives-for-the-exhibition-industry/

Перелік виставок і ярмарків за кордоном у 2021 році: Офіційний сайт Міністерства економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d85c6c61-f1db-4239-bb79-cacea5ae085a&title=PerelikVistavokIYarmarkivZaKordonomU2021-Rotsi

Trade Shows and Exhibitions by Country: Trade Fair Dates. URL: https://www.tradefairdates.com/trade-shows-by-countries.php

Bozhkova V.V., Chikalova A.S. (2015) Vystavkova diialnist yak efektyvnyi instrument prosuvannia promyslovoi produktsii na novi rynky zbutu [Exhibition activity as an effective tool for promoting industrial products in new markets]. Marketing and innovation management, no 3, pp. 11–14.

Prodius Y.I., Sutyagina A.V. (2016) Problemy vystavkovoi diialnosti v umovakh nestabilnosti zovnishnoho seredovyshcha [Problems of exhibition activity in conditions of instability of the external environment]. Economics: the realities of time, no 4, pp. 160–167.

Vdovi`chena O.G., Nergesh A.V. (2018) Perspektyvy uchasti brendu pidpryiemstv u vystavkovykh zakhodakh: svitovyi ta vitchyznianyi dosvid [Prospects for the participation of the brand of enterprises in exhibition events: world and domestic experience]. Young Scientist, no 1, pp. 854–858.

Exhibitions generate € 493 ($ 551) billion in business sales each year, driving industries eager to recover and reconnect back to the show floor (May 2021): data from the official web-site of the Global Association of the Exhibition Industry. URL: https://www.ufi.org/wp-content/uploads/2021/05/MR_GED_Exhibitions-generate-E493-551-billion-in-business-sales-each-year_6may2021.pdf

Pyatnytska G.T. (2016) Perspektyvy rozvytku vystavkovoi diialnosti v Ukraini: klasternyi pidkhid [Prospects for the development of exhibition activity in Ukraine: a cluster approach]. Effective Economy, no 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5139

Golovchuk Yu.O. (2020) Vystavkovo-yarmarkovi zakhody yak skladovi formuvannia partnerskykh vidnosyn [Exhibition and fair events as part of the formation of partnerships]. Agrosvit, no 4, pp. 91–98.

UFI Global Barometer provides 2020 results and 2021 perspectives for the exhibition industry): data from the official web-site of the Global Association of the Exhibition Industry. URL: https://www.ufi.org/mediarelease/ufi-global-barometer-provides-2020-results-and-2021-perspectives-for-the-exhibition-industry/

Perelik vystavok i yarmarkiv za kordonom u 2021 rotsi: Ofitsiinyi sait Ministerstva ekonomiky Ukrainy [List of exhibitions and fairs abroad in 2021: Official site of the Ministry of Economy of Ukraine]. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d85c6c61-f1db-4239-bb79-cacea5ae085a&title=PerelikVistavokIYarmarkivZaKordonomU2021-Rotsi

Trade Shows and Exhibitions by Country: Trade Fair Dates. URL: https://www.tradefairdates.com/trade-shows-by-countries.php

Переглядів статті: 317
Завантажень PDF: 347
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Кравченко, О., & Букорос, Є. (2021). АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-14
Розділ
ЕКОНОМІКА