ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ РИЗИК-МЕНДЖМЕНТУ У СТРАХОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Анастасія Абдуллаєва Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0001-6961-8923
Ключові слова: страхування, страхова діяльність, страховий ризик, управління страховими ризиками, ризик-менеджмент

Анотація

У даній статті представлено особливості застосування методів ризик-менеджменту в страховій діяльності, а також визначено шляхи зменшення ризиків у страхуванні за допомогою вибору найоптимальнішого варіанту управління страховою компанією. Проаналізовано етапи на яких основана система ризик-менеджменту а також надано для застосування у страховій діяльності альтернативні інструменти передачі ризиків в страхуванні. Представлені методи управління страховими ризиками, дозволять страховим компаніям зменшити кількість непередбачуваних подій на шляху до отримання бажаного результату. У статті наводиться необхідність впровадження механізму управління ризиками, підкреслено основні проблеми розвитку вітчизняного страхового ринку. Надано аналіз сучасного стану страхового ринку в Україні та запропоновано шляхи його покращення.

Посилання

Баранов А.Л. Методологічні основи управління ризиками страхової компанії. 2014. URL: http://kneu.edu.ua/userfiles/arch/14-4873.pdf.

Ваніна Д.А. Методи управління ризиками в страхових організаціях. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2019. № 3. С. 16–28.

Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія. Київ : КНЕУ, 2016. 480 с.

Герасимова І.Ю. Управління фінансовими ризиками страхових компаній з метою забезпечення економічної безпеки. Економічний простір. 2016. № 115. С. 112–125.

Козлова Е.В. Формирование системы риск-менеджмента в страховой организации. 2013. URL: http://aeterna-ufa.ru/sbornik/Mart2013_tom3.pdf#page=98.

Baranov A.L. (2014) Metodologichni osnovy upravlinnja ryzykamy strahovoi kompanii. URL: http://kneu.edu.ua/userfiles/arch/14-4873.pdf.

Vanina D.A. (2015) Methods of risk management in insurance organizations. Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, 3, 16–28.

Vitlinskyi V.V., Velykoivanenko H.I. (2004) Ryzykolohiia v ekonomitsi ta pidpryiemnytstvi : monohrafiia [Riskology in economics and business: monograph]. Kyiv: KNEU.

Herasymova I. (2016) Upravlinnia finansovymy ryzykamy strakhovykh kompanii z metoiu zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky [Management of financial risks of insurance companies in order to ensure economic security]. Ekonomichnyi prostir, 115, 112–125.

Kozlova E.V. (2013) Formirovanie sistemy risk-menedzhmenta v strahovoj organizacii. URL: http://aeterna-ufa.ru/sbornik/Mart2013_tom3.pdf#page=98.

Переглядів статті: 370
Завантажень PDF: 310
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Абдуллаєва, А. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ РИЗИК-МЕНДЖМЕНТУ У СТРАХОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-5
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ