ОБЛІК БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ

Ключові слова: бібліотечний фонд, облік, документ, бібліотечний облік, бухгалтерський облік, статистичний облік

Анотація

У статті досліджено систему обліку бібліотечних фондів у сучасних умовах. Узагальнено об’єкти і одиниці обліку бібліотечних фондів за трьома групами згідно чинного законодавства: видання, аудіовізуальні документи, електронні видання. Визначено вимоги, які висуваються до обліку бібліотечного фонду. В системі облікового механізму бібліотечних фондів виділено три види обліку: бібліотечний, бухгалтерський і статистичний. Доведено, що бібліотечний облік фонду ведеться з метою встановлення кількості документів у підрозділах та по бібліотеці в цілому, він показує порядок надходження документів та їхнє вибуття, забезпечує контроль за зберіганням, наявністю та рухом документів, сприяє оптимальному формуванню і використанню бібліотечного фонду. Бухгалтерський облік фонду ведеться сумарно і здійснюється шляхом реєстрації надходження та вибуття документів бібліотечного фонду на підставі первинних документів, що надаються до бухгалтерії. Статистичний облік встановлює точні дані про розмір, склад та рух бібліотечного фонду для складання статистичної звітності. Усі ці види обліку взаємопов’язані та доповнюють один одного.

Посилання

Василенко О. Сучасні аспекти методології бібліотечної статистики Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2008. Вип. 20. С. 185–197.

Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах: затв. наказом М-ва культури і туризму України від 03.04.2007 р. №22. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0530-07#Text

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору: затв. наказом М-ва фінансів України від 23.01.2015 № 11. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-15#Text

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби»: затв. наказом М-ва фінансів України від 2.10.2010 № 1202. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10#Text

Панасевич Ю. О. Особливість ведення обліку в бібліотечних фондах України. URL: http://www.rusnаukа.соm/1_NІО_2013/Есоnоmісs/7_124522.dос.htm

Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі: затв. наказом М-ва фінансів України від 29.12.2015 № 1219. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16#Text

Порядок складання типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору: затв. наказом М-ва фінансів України від 13.09.2016 р. №818. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16#Text

Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 27.01.95 р. № 32/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80#Text:

Соколов В. Теоретичні засади аналізу методів вивчення бібліотечного фонду. Вісник Книжкової палати. 2014. № 5. С. 1–6.

Соляник А. А. Система документопостачання бібліотечних фондів: закономірності розвитку : монографія. Харків : ХДАК, 2005. 230 с.

Щерба Н.Б. Організація бібліотечних фондів: огляд останніх досліджень. Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 11-12 вер. 2013 р. Львів. 2013. С. 587–598.

Vasylenko, O. (2008) “Modern aspects of library statistics methodology” Naukovi pratsi Natsional'noi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernads'koho, vol. 20, pp. 185–197.

Ministry of Culture and Tourism of Ukraine (2007), “Instructions for accounting documents in library collections”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0530-07#Text

Ministry of Finance of Ukraine (2015), “Methodical recommendations on accounting of fixed assets of public sector entities”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-15#Text

Ministry of Finance of Ukraine (2010), “National Regulation (Standard) of Public Sector Accounting 121 "Fixed Assets”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10#Text

Panasevych, Yu. (2013) “Peculiarity of accounting in the library funds of Ukraine” available at: http://www.rusnаukа.соm/1_NІО_2013/Есоnоmісs/7_124522.dос.htm

Ministry of Finance of Ukraine (2015), “Procedure for application of the Chart of Accounts in the public sector” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16#Text

Ministry of Finance of Ukraine (2016), “The procedure for drawing up standard forms for accounting and write-off of fixed assets by public sector entities”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16#Text

The Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of Ukraine " About libraries and library business” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80#Text

Sokolov, V. (2014), “Theoretical bases of the analysis of methods of studying of library fund”, Visnyk Knyzhkovoi palaty, vol. 5, pp. 1–6.

Solianyk, A. A. (2005), Systema dokumentopostachannia bibliotechnykh fondiv: zakonomirnosti rozvytku. [Document supply system of library funds: patterns of development], KhDAK, Kharkiv, Ukraine.

Scherba, N.B. (2013) “Organization of library funds: a review of recent research”, Suchasni problemy diial'nosti biblioteky v umovakh informatsijnoho suspil'stva [Modern problems of library activity in the conditions of information society], V mizhnar. nauk.-prakt. konf. [V International scientific-practical conference], L'viv, Ukraine, pp. 587–598.

Переглядів статті: 886
Завантажень PDF: 317
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Качмар, О., Герчанівська, С., & Сливінська, О. (2021). ОБЛІК БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-83
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ