ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ

  • Анна Костякова Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0001-5026-0087
Ключові слова: електронна документація, цифровізація, оцифрування інформації, облік

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням оцифрування даних обліку. Розглянуто нормативно-правове регулювання роботи з електронними документами. Визначено поняття електронного документообігу, електронного документу та встановлено обмеження на застосування Е- документа. Досліджено застосування електронного підпису в практичній діяльності підприємства, зокрема вимоги до його отримання, роль та взаємодію з процедурами Державної податкової служби. Систематизовано недоліки та проблеми впровадження електронного документообігу, обґрунтовано необхідність організації електронного документообігу з метою підвищення ефективності організації обліку. Наголошено на необхідність подальшого розвитку діджиталізації даних бухгалтерського обліку та переведення документообігу в електронну форму.

Посилання

The IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020, P. 138. URL: https://www.imd.org/wcc/worldcompetitiveness-centerrankings/world-digitalcompetitiveness-rankings-2020.

Закон № 851 – Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.03р. № 851-ІУ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text (дата звернення: 03.03.2021).

Закон № 996 – Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 14.11.20р. № 776-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення: 03.03.2021).

Закон № 2155 – Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.0591р. № 1023-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text (дата звернення: 05.03.2021).

Загоруйко О. Проблеми впровадження систем електронного документообігу на підприємствах. Матеріали XLVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»: збірник наукових праць, м. Переяслав-Хмельницький, 30–31 січня 2018 р. С. 46–48.

Кручініна Т. Переваги й недоліки електронного документообігу. Секретарь-референт. 2014. № 10(141). С. 26–31. URL: https://tsdea.archives.gov.ua/wp-content/uploads/pages/20102014.pdf (дата звернення: 01.03.2021)

Охріменко Г.В. Основні принципи та проблеми впровадження електронного документообігу в організації. Наукові записки. 2009. Вип. 1. С. 300–307. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaksk_2009_1_38 (дата звернення: 01.03.2021)

Jorge Arbache. Seizing the benefits of the digital economy for development. 2018. https://www.ictsd.org/opinion/seizing-the-benefits-of-thedigital-economy-for-development.

The IMD World Digital Competitiveness Ranking (2020). p. 138. Retrieved from: https://www.imd.org/wcc/worldcompetitiveness-centerrankings/world-digitalcompetitiveness-rankings-2020

Zakon # 851-IU (2003). Zakon Ukrajiny Pro elektronni dokumenty ta elektronnyj dokumentoobigh [About electronic documents and electronic document management]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text

Zakon # 996 (2020). Zakon Ukrajiny Pro bukhghaltersjkyj oblik ta finansovu zvitnistj [About accounting and financial reporting]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text

Zakon # 2155 (1991). Zakon Ukrajiny Pro zakhyst prav spozhyvachiv [On consumer protection]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text

Zaghorujko, O. (January 30-31 2018). Problemy vprovadzhennja system elektronnogho dokumentoobighu na pidpryjemstvakh [Problems of implementation of electronic document management systems at enterprises]. Materialy XLVI Mizhnarodnoji naukovo-praktychnoji internet-konferenciji «Problemy ta perspektyvy rozvytku nauky na pochatku tretjogho tysjacholittja u krajinakh Jevropy ta Aziji»: zbirnyk naukovykh pracj, (pp. 46–48). Perejaslav-Khmeljnycjkyj.

Kruchinina, T. (2014). Perevaghy j nedoliky elektronnogho dokumentoobighu [Advantages and disadvantages of electronic document management]. Sekretarj-referent, 10(141), 26–31. Retrieved from: https://tsdea.archives.gov.ua/wp-content/uploads/pages/20102014.pdf

Okhrimenko, Gh. V. (2009). Osnovni pryncypy ta problemy vprovadzhennja elektronnogho dokumentoobighu v orghanizaciji [Basic principles and problems of electronic document management in the organization]. Naukovi zapysky, 1, 300–307.

Arbache, Jorge (2018). Seizing the benefits of the digital economy for development. Retrieved from: https://www.ictsd.org/opinion/seizing-the-benefits-of-thedigital-economy-for-development.

Переглядів статті: 409
Завантажень PDF: 543
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Костякова, А. (2021). ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-72
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ