ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

  • Ореста Боднар Відокремлений підрозділ національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» https://orcid.org/0000-0003-4484-817X
Ключові слова: внутрішньогосподарський контроль, якість сільськогосподарської продукції, система контролю, зовнішній контроль, контроль повноважень, контроль документального оформлення, контроль збереження

Анотація

У статті розглянуто організаційні та методичні підходи до внутрішньогосподарського контролю якості сільськогосподарської продукції. Зокрема досліджено елементи, що формують систему контролю якості сільськогосподарської продукції в аграрних підприємствах. Розкрито види внутрішньогосподарського контролю якості сільськогосподарської продукції на підприємствах, а також обгрунтовано його основні завдання та етапи його проведення. Важливу роль в процесі здійснення внутрішнього контролю якості продукції відіграє бухгалтерський облік. Розглянуто основні функції внутрішньогосподарського контролю. Внутрішній контроль якості сільськогосподарської продукції є запорукою успішного здійснення діяльності аграрних підприємств у сучасному житті. Ефективність контролю досягається завдяки автоматизації обліку, а саме наявності відповідних програмних продуктів на підприємстві.

Посилання

Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства / За ред. к.е.н. проф. М.Д. Корінька. Фастів : «Поліфаст», 2006. 440 с.

Яценко В.М. Внутрішній контроль на підприємствах України: проблеми розвитку та шляхи їх вирішення. Збірник наукових праць ЧДТУ. 2009. Випуск 22. С. 1–7.

Шрам Т.В. Організація внутрішнього контролю в управлінні витратами підприємства. Вісник ХНТУ. 2009. № 3(36). С. 188–192.

Ковтун Т.В. Система внутрішнього контролю як невід’ємний елемент операційної системи підприємства. Вісник ХНТУ. 2009. № 6. Т. 4. С. 164–170.

Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік, внутрішній контроль і економічний аналіз витрат на поліпшення якості продукції: проблеми теорії та методології. Монографія. Житомир : ЖДТУ, 2012. 560 с.

Пархоменко В.М. Методика внутрішнього контролю втрат від браку у виробництві. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 2(14). Житомир : ЖДТУ, 2009. 268 с.

Vnutrishnii kontrol hospodarskoi diialnosti pidpryiemstva [Internal control of economic activity of the enterprise] (2006) / Za red. k.e.n. prof. M.D. Korinka. Fastiv: “Polifast”. (in Ukrainian)

Yatsenko V.M. (2009) Vnutrishnii kontrol na pidpryiemstvakh Ukrainy: problemy rozvytku ta shliakhy yikh vyrishennia [Internal control at Ukrainian enterprises: problems of development and ways of their solution]. Zbirnyk naukovykh prats ChDTU, no. 22, рр. 1–7.

Shram T.V. (2009) Orhanizatsiia vnutrishnoho kontroliu v upravlinni vytratamy pidpryiemstva [Organization of internal control in cost management of the enterprise]. Visnyk KhNTU, no. 3(36), рр. 188–192.

Kovtun T.V. (2009) Systema vnutrishnoho kontroliu yak nevidiemnyi element operatsiinoi systemy pidpryiemstva [Organization of internal control in cost management of the enterprise]. Visnyk KhNTU, no. 6. T. 4, рр. 164–170.

Parkhomenko V.M. (2012) Bukhhalterskyi oblik, vnutrishnii kontrol i ekonomichnyi analiz vytrat na polipshennia yakosti produktsii: problemy teorii ta metodolohii [Accounting, internal control and economic analysis of costs for improving product quality: problems of theory and methodology]. Zhytomyr: ZhDTU. (in Ukrainian)

Parkhomenko V.M. (2009) Metodyka vnutrishnoho kontroliu vtrat vid braku u vyrobnytstvi [Methods of internal control of losses from defects in production]. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats. Seriia: Bukhhalterskyi oblik, kontrol i analiz. No. 2(14). Zhytomyr: ZhDTU, рр. 268–274.

Переглядів статті: 303
Завантажень PDF: 258
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Боднар, О. (2021). ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-67
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ