УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА БАЗІ КОНЦЕПЦІЇ JUST IN TIME

Ключові слова: оборотні активи, механізм управління запасами, концепція Just in Time

Анотація

В умовах цифровізації економіки українські підприємства вимушені змінювати свій стратегічний курс на інтеграцію в світовий економічний простір, при реалізації якого виникають питання, пов’язані з необхідністю розробки та застосування нових технологій фінансового менеджменту підприємств, частиною якого є система управління оборотними активами. При формуванні сучасної системи управління цієї складової активів підприємств залишається багато невирішених проблем, обумовлених недостатнім розвитком основних положень системи управління найменш ліквідними активами підприємства такими як незавершене виробництво, готова продукція, виробничі запаси. При цьому, стан і ефективність використання виробничих запасів, як самої значної частини оборотного капіталу – є одним з основних умов успішної діяльності підприємства. Удосконалення фінансового механізму управління оборотними активами підприємства можливе за рахунок вико- ристання концепції менеджменту, спрямованих на підвищення продуктивності за рахунок скорочення тривалості виробничого процесу і запобігання та скорочення всіх видів втрат. Однією з таких концепцій є бережливе виробництво. В системі «бережливого виробництва» застосовуються близько 25 різних інструментів. Одним з найвідоміших і дієвих виступає система «точно вчасно» (в перекладі з англ. Just-in-time), що припускає наявність мінімальних запасів або їх відсутність, тобто коли ресурси необхідного виду надходять на виробничу лінію точно в необхідному розмірі та в потрібний момент. Дана концепція визначає безліч негативних факторів, що знижують фінансову стійкість підприємства і під впливом яких знаходиться господарська діяльність підприємств в умовах цифровізації економіки. У даній статті вивчені такі оборотні кошти як виробничі запаси з точки зору їх формування і ефективного використання та сформовано ефективний механізм управління оборотнім капіталом підприємства на базі концепції just-in-time.

Посилання

Баранова В.Г., Гоцуляк С.М. Теоретичні засади управління оборотним капіталом. Вісник соціально-економічних досліджень. 2008. № 30. С. 32−36.

Бодаренко О.С. Методологічні основи управління оборотними активами підприємств. Інвестиції практика та досвід. 2008. № 4. С. 40−44.

Кодацький В.П. Шляхи ефективного управління оборотними активами промислових підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 4. С. 271−274.

Ящук Д.Л. Дослідження методології управління оборотними активами підприємств в умовах кризи. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vetp/2010_32/10ydlsof.pdf.

Чобіток В.І., Пятилокотова К.С. Управління оборотними активами підприємства: теоретичний аспект. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vetp/2013_41/13cvieic.pdf.

Єпіфанова І.Ю., Джеджула В.В. Фінансовий аналіз та звітність: практикум. Вінниця, 2017. 143 с.

Управление производством. «Философия just-in-time». URL: http://www.artkis.ru/article.php

Система «Бережливого производства» – это концентрация лучшего опыта.

«Точно вовремя» для рабочих. Институт комплексных стратегических исследований, 2007. 122 с

Чуприна Х.М., Бородавко М.В., Гавриков Д.О., Грабчак Д.В. Економіко-математична модель оцінки економічної стійкості будівельного підприємства в умовах цифровізації економіки. Бізнес-навігатор. 2020. № 1(57). С. 176−183.

Чуприна Х.М., Бородавка М.В., Грабчак Д.В. Структурно-когнітивне моделювання на основі інтелектуалізації процесів адміністрування будівельними підприємствами. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. Київ: ДНДІ інформатизації та економіки, 2020. №5 (228). С. 89−98.

Чуприна Х.М., Чуприна Ю.А., Бородавко М.В., Гавріков Д.О. Стратегії реконфігурації бізнес-процесів будівельних підприємств. Управління розвитком складних систем. 2020. № 41. С. 169–174.

Зви Боди, Роберт Мертон Финансы. Москва : «Вильямс», 2007. 592 с.

Ван Хорн Дж. К., Вахович Дж. М. (мл.) Основи финансового менеджмента. 12-е изд. Москва : Вильямс, 2006. 1232 с.

Васелевський М. та ін. Економіка логістичних систем : Монографія / За наук. ред. Є. Крикавського та С. Кубіва. Львів : В-во Національного університету «Львівська політехніка», 2008. 596 с.

Фишер А. Методы выделения групп в ABC-XYZ анализе. Логистика и Управление. 2008. № 1.

Тимошенко А. В. Системи управління запасами. Справочник экономиста. 2008. № 9. С. 53−57.

Baranova V.G., Gotsulyak S.M. (2008) Theoretical ambushes of the management of the werewolf capital. Bulletin of Social and Economic Research, no. 30, pp. 32−36.

Bodarenko O.S. (2008) Methodological bases of management of circulating assets of enterprises. Investments practice that dosvid, no. 4, pp. 40−44.

Kodatskiy V.P. (2010) Shlyakhi effective management of circulating assets of industrial enterprises. Actual problems of economy, no. 4, pp. 271−274.

Yashchuk D.L. Preliminary methodology for managing the circulating assets of enterprises in the minds of the crisis. Available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vetp/2010_32/10ydlsof.pdf.

Chobitok V.I., Pyatilokotova K.S. (2013) Werewolf management enterprise assets: theoretical aspect. Available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vetp/2013_41/13cvieic.pdf.

Epifanova I.Yu., Dzhedzhula V.V. (2017) Finance analysis and reliability: workshop. Vinnytsia, 143 p. (in Ukrainian)

Production management. “Philosophy just-in-time”. Available at: http://www.artkis.ru/article.php

The Lean Manufacturing system is a concentration of best practices.

"Just in time" for workers. Institute for Comprehensive Strategic Studies (2007). 122 p.

Chupryna Kh.M., Borodavko M.V., Gavrikov D.O., Grabchak D.V. (2020) Economic and mathematical model for assessing the economic efficiency of the business enterprise in the minds of the digitalization of the economy. Business Navigator, no. 1 (57), pp. 176−183. (in Ukrainian)

Chupryna Kh.M., Wart M.V., Grabchak D.V. (2020) Structural and cognitive modeling based on the intellectualization of administrative processes by educational enterprises. Formation of Rinkovy Vidnosin in Ukraine: zb. sciences. good. Kiev: DNDI informatization and economy, no. 5 (228), pp. 89−98. (in Ukrainian)

Chupryna Kh.M., Chupryna Yu.A., Borodavko M.V., Gavrikov D.O. (2020) Strategies for reconfiguring business processes in educational enterprises. Management of the development of folding systems, no 41, pp. 169−174. (in Ukrainian)

Zvi Bodie, Robert Merton (2007) Finance. Moscow: "Williams", 592 p. (in Russian)

Van Horn J.K., Vakhovich J.M. (Jr.) (2006) Fundamentals of financial management. 12th ed. Moscow: Williams, 1232 p. (in Russian)

Vaselevsky M. and in. Economics of Logistic Systems: Monografiya (2008) (eds. E. Krikavsky and S. Kubiva), Lviv: In the National University of Lviv Polytechnic. 596 p.

Fisher A. (2008) Methods for identifying groups in ABC-XYZ analysis. "Logistics and Management", no. 1.

Timoshenko A.V. (2008) Systems of inventory management. Economist's Handbook, no. 9, pp. 53−57.

Переглядів статті: 392
Завантажень PDF: 991
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Чуприна, Х., Валяев, О., & Деркач, А. (2021). УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА БАЗІ КОНЦЕПЦІЇ JUST IN TIME. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-80
Розділ
ЕКОНОМІКА