ДІАГНОСТУВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: економічна безпека, національна економіка, дестабілізуючі фактори, розвиток, забезпечення

Анотація

Стаття присвячена діагностуванню рівня економічної безпеки національної економіки, що має важливе значення для України, для якої агресія Росії є чинником довгострокового негативного впливу на стан національної безпеки. Нині це завдання – одне з найважливіших національних пріоритетів, що потребує посиленої уваги з боку владних структур, політичних партій, науковців та громадськості. Метою даної статті є діагностування економічної безпеки України в розрізі складових, що її формують, на основі проведення аналізу основних тенденцій. Для досягнення визначеної мети й поставлених завдань використано систему загальнонаукових і спеціальних методів, а саме: узагальнення, наукової абстракції, історико-логічний для уточнення понятійно-категоріального апарату теорії економічної безпеки; метод системного аналізу, економічного аналізу, графічний, табличний метод, економіко-статистичний метод. В статті систематизовано складові елементи економічної безпеки національної економіки; здійснено діагностування темпів приросту ВВП, рівня фінансових можливостей країни, рівня споживчих цін (інфляції), оцінки чисельності населення, а також визначено основні дестабілізуючі фактори зниження економічної безпеки національної економіки. Практична цінність одержаних результатів полягає у розробленні науково-методичних пропозицій та практичних рекомендацій, які можуть бути застосовані у діяльності законодавчих і виконавчих органів влади при розробленні Стратегії забезпечення економічної безпеки України.

Посилання

Варналій З.С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення : монографія. Київ : Знання України, 2011. 299 с.

Геєць В.М. Інноваційні перспективи України : монографія. Харків : Константа, 2006. 272 с.

Маргасова В.Г. Детінізація національної економіки в контексті економічної безпеки України: колективна монографія / під ред. к.е.н., професора В.Г. Маргасової. Ніжин : ТПК «Орхідея». ФОП Лук'яненко В.В., 2014. 240 с.

Роговий А.В. Економічна безпека: детермінанти забезпечення в умовах циклічності економіки: монографія. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2017. 458 с.

Абалкин Л.И. Экономичесая безопасность: угрозы и их отражение. Вопросы экономики. 1994. №12. С. 4–13.

Рубанов В.В. Безопасность – лозунги, теория и политическая практика. РЭЖ. 1991. № 17. С. 31–41.

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, затверджено Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 року № 1277. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/ME131588?an=1

Міністерства фінансів України: веб-сайт. URL: https://www.mof.gov.ua/uk

Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Varnalii Z.S. (2011) Ekonomichna bezpeka Ukrainy: problemy ta priorytety zmitsnennia Economic security of Ukraine: problems and priorities of strengthening. Kyiv: Monohrafiia. (in Ukrainian)

Heiets V.M. (2006) Innovatsiini perspektyvy Ukrainy Innovative prospects of Ukraine. Kharkiv: Monohrafiia. (in Ukrainian)

Marhasova V.H. (2014) Detinizatsiia natsionalnoi ekonomiky v konteksti ekonomichnoi bezpeky Ukrainy De-shadowing of the national economy in the context of economic security of Ukraine. Nizhyn: Кolektyvna monohrafiia. (in Ukrainian)

Rohovyi A.V. (2017) Ekonomichna bezpeka: determinanty zabezpechennia v umovakh tsyklichnosti ekonomiky Economic security: determinants of security in a cyclical economy. Kyiv: Monohrafiia. (in Ukrainian)

Abalkyn L.Y. (1994) Ekonomichesaya bezopasnost': ugrozy i ih otrazhenie Economic security: threats and their reflection. Voprosy ekonomiki, no 12, pp. 4–13. (in Russian)

Rubanov V.V. (1991) Bezopasnost' – lozungi, teoriya i politicheskaya praktika Security – slogans, theory and political practice. REZH, no 17, pp. 31–41. (in Russian)

Metodychni rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy, zatverdzheno Nakazom Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy vid 29.10.2013 roku. Retrieved from: https://ips.ligazakon.net/document/view/ME131588?an=1 (in Ukrainian)

Ministerstva finansiv Ukrainy: veb-sait. Retrieved from: https://www.mof.gov.ua/uk (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: veb-sait. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

Переглядів статті: 228
Завантажень PDF: 255
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Сіренко, К., Гончаренко, О., & Любич, О. (2021). ДІАГНОСТУВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-78
Розділ
ЕКОНОМІКА