ДОЦІЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ СУБ’ЄКТАМИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ключові слова: бізнес-процеси, бухгалтерський облік, внутрішній контроль, економічні ризики, малий бізнес, помилки, порушення, управлінські рішення

Анотація

У статті висвітлено основні характеристики системи внутрішнього контролю підприємства, які аргументують потребу малих підприємств у прийнятті рішення щодо її запровадження. Систематизовано переваги впровадження внутрішнього контролю: покращення економічної безпеки, захист конфіденційної інформації, мінімізація економічних ризиків, вдосконалення облікових процедур, підвищення достовірності фінансової звітності та можливість групувати помилки з наступним аналізом дієвості прийнятих рішень щодо їх виправлення задля запобігання нових, або їх оперативного виправлення на основі сформованої бази даних внутрішнього контролю. Також висвітлено виклики щодо доцільності внутрішнього контролю на підприємствах малого бізнесу з огляду на специфіку їх діяльності. Розкрито основні категорії та процедури внутрішнього контролю, які слід обов’язково прописати в системі внутрішнього контролю, а також окреслено варіанти організації системи внутрішнього контролю саме для малого підприємництва.

Посилання

Білуха М. Т., Микитенко Т. В. Фінансовий контроль: теорія, ревізія і аудит : підруч. Київ : Укр. акад. оригінальних ідей, 2005. 888 с.

Бутинець Т.А. Розвиток науки господарського контролю: проблеми теорії, методології, практики: монографія. Житомир : ЖДТУ, 2011. 772 с.

Гуцайлюк З.В. Облік і контроль у ринковій економіці: елементи концепції: монографія. Тернопіль : Крок, 2013. 176 с.

Максімова В. Ф. Реалізація стратегії підприємства в системі контролю та аудиту. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. 2012. Вип. 39. С. 89–93.

Мулик Я. І. Методичні та організаційні підходи до системи внутрішнього контролю на підприємстві. Агросвіт. 2020. № 17-18. С. 28–38. URL: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3287&i=4 (дата звернення: 17.04.2024).

Петренко С. М. Внутрішній контроль: проблеми інформаційного, організаційного та методологічного розвитку: монографія. М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун. економіки та торгівлі ім. М. Туган Барановського, 2013. 503 с URL: http://vsed.oneu.edu.ua/collections/2018/65/pdf/175-185.pdf (дата звернення: 17.04.2024).

Рудницький В.С. Внутрішній аудит: методологія, організація : монографія. Тернопіль : Економічна думка, 2000. 106 с

Савченко Р.О. Організація системи внутрішнього контролю на основі ризик-орієнтованого підходу. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Сер.: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. 2013. Вип. 2. С. 296–302. URL: http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/30851 (дата звернення: 17.04.2024).

Савченко Р. О., Савченко Н. М., Дем’янюк І. В. Внутрішній контроль: проблеми та перспективи. Ефективна економіка. 2019. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7288 (дата звернення: 17.04.2024).

Калініченко С., Крупіца І., Байрачна О., Грібіник А. Засади внутрішнього контролю в системі ефективного управління туристичним підприємством. Economic Synergy. 2022. № 1. С. 111–121. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1853998 (дата звернення: 17.04.2024).

Internal controls. ACCA. Think Ahead. URL: https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f1/technical-articles/internal-controls.html (дата звернення: 17.04.2024).

Bilukha, M. and Mykytenko, T. (2005). Finansovyi kontrol: teoriia, reviziia, audyt: Pidruchnyk [Financial control: theory, inventory count, audit: textbook]. Kyiv: Ukrainska akademiia oryhinalnykh idei

Butynets T. A. (2011), Rozvytok nauky hospodars'koho kontroliu: problemy teorii, metodolohii, praktyky: monohrafiia, [Development of science business control : problems of theory , methodology , practice : monograph], ZhDTU , Zhytomyr, Ukraine. 772p

Hutsaylyuk, Z.V. (2013). Oblik i kontrol y rinkovoi ekonomitsi [Accounting and control in a market economy: the elements of the concept] ZV Hutsaylyuk, Ternopil Step, 2013. 176 p

Maksimova, V. F. (2012), Realizatsiia stratehii pidpryiemstva v systemi kontroliu ta audytu [Implementation of enterprise strategy in the control and audit system], Visnyk L’vivs’koi komertsijnoi akademii. Seriia ekonomichna, vol. 39, рр. 89-93.

Mulik Ya. I. (2020) Metodichni ta organizacijni pidhodi do sistemi vnutrishnogo kontrolyu na pidpriyemstvi [Methodical and organizational approaches to the internal control system at the enterprise]. Agrosvit – Agroworld, vol. 17–18, pp. 28–38. available at: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3287&i=4 (Accessed 17 Apr 2024).

Petrenko, S. M. (2013). Internal control: problems of informational, organizational and methodological development: monograph [Vnutrishnii control: problemy informatsiunoho, orhanizatsiinoho ta metodolohichnoho rozvytku: monohrafiia], Ministerstvo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy, Donetskyi natsionalnyi universytet ekonomiky ta torhivli im. M. Tuhan-Baranovskoho, Svit knyhy, Donetsk, 503 s. URL: http://vsed.oneu.edu.ua/collections/2018/65/pdf/175-185.pdf (дата звернення: 17.04.2024).

Rudnycjkyj V.S. (2010). Vnutrishnij audyt: metodologhija, orghanizacija : monoghrafija. [Internal audit: methodology, organization : monograph]. Ternopilj : Ekonomichna dumka. 106 р

Savchenko, R.O. (2013), Orhanizatsiia systemy vnutrishnoho kontroliu na osnovi ryzyk-oriientovanoho pidkhodu [Organization of the internal control system based on a risk-oriented approach], Problemy teorii ta metodolohii bukhhalters'koho obliku, kontroliu i analizu [Problems of theory and methodology of accounting, control and analysis], vol. 2, рр. 296-302. URL: http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/30851 (дата звернення: 17.04.2024).

Savchenko R., Savchenko N. and Demianyuk I. (2019), Vnutrishnii kontrol: problemy ta perspektyvy. [Internal control: problems and prospects], Efektyvna ekonomika, vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7288 (Accessed 17 Apr 2024).

Kalinichenko С., Krupitsa І., Bairachna О., & Gribinyk А. (2022). Zasady vnutrishnoho kontroliu v systemi efektyvnoho upravlinnia turystychnym pidpryiemstvom [Principles of internal control in the system of effective management of a tourist enterprise], Economic Synergy, (1;2), 111–121. available at: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1853998 (Accessed 17 Apr 2024).

Internal controls. ACCA. Think Ahead, available at: https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f1/technical-articles/internal-controls.html (Accessed 17 Apr 2024).

Переглядів статті: 6
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Кріль, А. (2024). ДОЦІЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ СУБ’ЄКТАМИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-148
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ