ЦИФРОВІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: промислове підприємство, цифровізація бізнес-процесів, етапи цифровізації, інформаційне середовище, цифрова трансформація

Анотація

Стаття присвячена дослідженню процесів цифрової трансформації бізнесу. Розглянуто основні елементи цифрових перетворень: робота з клієнтами, операційні бізнес-процеси та бізнес-моделі підприємства та наведено їх характеристику. Проаналізовано способи та основні етапи проведення цифровізації бізнес-процесів промислового підприємства. Визначено, що методологія цифровізації бізнес-процесів підприємства базується на опорних концепціях інформаційних систем, які еволюціонували. Цифровізація найбільше впливає на такі складові бізнес-процесів як: взаємодія з клієнтами, вартісна пропозиція та управління внутрішньою інфраструктурою. Охарактеризовано найбільш розповсюджені елементи інтегрованого інформаційного середовища, що використовують промислові підприємства для автоматизації усіх бізнес-процесів. Запропоновано промисловим підприємствам розробити власні карти цифрових трансформацій, що дозволить сконцентрувати ресурси на найбільш перспективних напрямах розвитку.

Посилання

Калач Г.М. Моделі оцінки бренду в умовах цифровізації бізнесу. Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць. 2020. Вип. 27. С. 26–30.

Звіт Глобального центру з цифрової трансформації бізнесу: Digital Vortex. How Digital Disruption Is Redefining Industries. URL: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/industry-solutions/digital-vortex-report.pdf. (дата звернення: 05.05.2021)

Федулова Л. Тенденції розвитку та впровадження цифрових технологій для реалізації цілей сталого розвитку. Економіка природокористування і сталий розвиток. Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2020. №7 (26). С. 6–14. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/166840. (дата звернення: 10.05.2021)

Лазебник Л.Л., Войтенко В.О. Інформаційна інфраструктура в цифровізації бізнес-процесів підприємства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2020. Випуск 42. С. 18–22. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2020/42-2020/5.pdf (дата звернення: 16.04.2021)

Лісова Р.М. Вплив діджиталізації на бізнес-моделі: етапи та інструменти цифрової трансформації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 24 (2). С. 114–118. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_24%282%29__24. (дата звернення: 16.04.2021)

Солис Б. Состояние цифровой трансформации в 2017 году. URL: https://www.prophet.com/wp-content/uploads/2018/04/Altimeter-_-2017-State-of-DT.pdf. (дата звернення: 20.05.2021)

Gerbert van den Berg, Paul Pietersma Key Management Models. The 75+ models every manager needs to know. Pearson. 2015. 326 p.

Національна економічна стратегія 2030. URL: http:https://nes2030.org.ua/ (дата звернення: 26.05.2021)

Kalach H.M. (2020) Modeli otsinky brendu v umovakh tsyfrovizatsii biznesu. Pidpryiemnytstvo i torhivlia : zbirnyk naukovykh prats, Vyp. 27, s. 26–30.

Zvit Hlobalnoho tsentru z tsyfrovoi transformatsii biznesu: Digital Vortex. How Digital Disruption Is Redefining Industries. URL: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/industry-solutions/digital-vortex-report.pdf. (accessеd 05 May 2021)

Fedulova L. (2020) Tendentsii rozvytku ta vprovadzhennia tsyfrovykh tekhnolohii dlia realizatsii tsilei staloho rozvytku. Ekonomika pryrodokorystuvannia i stalyi rozvytok. Kyiv: DU IEPSR NAN Ukrainy, №7 (26). S. 6-14. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/166840. (accessеd 10 May 2021).

Lazebnyk L.L., Voitenko V.O. (2020) Informatsiina infrastruktura v tsyfrovizatsii biznes-protsesiv pidpryiemstva. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Vypusk 42. S. 18-22. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2020/42-2020/5.pdf (accessеd 16 April 2021).

Lisova R.M. (2019) Vplyv didzhytalizatsii na biznes-modeli: etapy ta instrumenty tsyfrovoi transformatsii. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. Vyp. 24 (2). S. 114–118. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_24%282%29__24. (accessеd 16 April 2021).

Solys B. Sostoianye tsyfrovoi transformatsyy v 2017 hodu. URL: https://www.prophet.com/wp-content/uploads/2018/04/Altimeter-_-2017-State-of-DT.pdf. (accessеd 20 May 2021).

Gerbert van den Berg, Paul Pietersma Key Management Models. The 75+ models every manager needs to know. Pearson. 2015. 326 p.

Natsionalna ekonomichna stratehiia 2030. URL: http:https://nes2030.org.ua/ (accessеd 26 May 2021).

Переглядів статті: 1530
Завантажень PDF: 1459
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Зуб, П., & Калач, Г. (2021). ЦИФРОВІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-52
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ